Projekt- och utvecklingsunderstöd

Nästa ansökningsperiod öppnar i början av februari 2021 och fortsätter till slutet av augusti 2021. Beslut om ansökningar fattas var 1-2 månad redan under ansökningsperioden.

Projekt- och utvecklingsunderstöd för kulturverksamhet
Ansök om projekt - och utvecklingsunderstöd
Redogörelse om användning av projekt- och utvecklingsunderstödet

Projekt- och utvecklingsunderstöd för kulturverksamhet

Med projekt- och utvecklingsunderstöd vill kulturnämnden bland annat stödja festivaler och övriga konstevenemang, kulturevenemang som ökar invånarnas delaktighet samt konstnärers arbete. Understöd kan också sökas för att starta och utveckla konst som hobby. Med projekt- och utvecklingsunderstöd stöds sådan verksamhet och sådana projekt som förnyar kulturverksamheten i Esbo eller en evenemangs- eller projektverksamhet som är under utveckling.

Understöd för lokal kultur

För vem? För kulturaktörer, samfund, arbetsgrupper och privatpersoner
För vilket ändamål? För ordnande av kulturevenemang och andra kulturprojekt och genomförande av kulturproduktioner och kulturevenemang som ökar invånarnas delaktighet och för projekt inom det regionala delaktiggörande kulturarbetet.

Utvecklingsunderstöd

För vem? För yrkesmässiga samfund i konst- och kulturbranschen i Esbo.
För vilket ändamål? För utveckling av nya verksamhetsmodeller inom en konst- och kulturorganisation eller som samarbete mellan olika aktörer i branschen, kan även utnyttjas som projektfinansiering vid ansökning av fleråriga EU-stöd. Ifall man ansöker om utvecklingsunderstöd som en del av projektfinansieringen för ett EU-projekt ska också en utredning över EU-understödet man ansöker om och modellen för projektet bifogas.

Understöd för att starta och utveckla konst som hobby

För vem? För kulturaktörer, samfund, arbetsgrupper och privatpersoner
För vilket ändamål? Vid beviljandet av understöd för konst som hobby beaktas tillgängligheten ekonomiskt och geografiskt sett, familjernas vardag och bakgrund samt mångahanda inlärningssätt. Hobbyverksamheten ska fokusera på konstens innehåll och kursledaren ska ha sakkunskap i konstarten i fråga. När understöd beviljas uppmärksammas i första hand projekt som allokeras till de storområden där utbudet av konsthobbyverksamhet är knappt.

Ansök om projekt - och utvecklingsunderstöd

När? Projekt- och utvecklingsunderstöd för kan ansökas från februari till slutet av augusti. Ansökningstiden går ut den sista dagen i augusti kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller en söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen.

Kulturnämnden fattar beslut om understöd vid sina möten. Projekt- och utvecklingsunderstöd kommer att beslutas vid möten i mars-september. Mötestider >

Hur? Projekt- och utvecklingsunderstöd ska i första hand sökas på webbtjänsten. Staden kan be att ansökan kompletteras efter att den lämnats in.

Ansökningarna om understöd ska inom tidsfristen lämnas via webbtjänsten. En blankett som lämnats in via webbtjänsten behöver inte skickas till registraturen.

Vid beviljandet av bidrag beaktas endast ansökningar som är rätt ifyllda, har alla bilagor som behövs och har inlämnats till rätt ställe i tid. Bristfälliga eller försenade ansökningar behandlas inte.

Övriga villkor för projekt- och utvecklingsunderstöd

  • Projekt- och utvecklingsunderstödet ska användas enligt den plan och budget som bifogas till ansökan.
  • Kulturnämnden kan också i efterskott bevilja projekt- och utvecklingsunderstöd för till exempel ett kulturevenemang ifall ansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd har lämnats in före evenemanget.
  • Projekt- och utvecklingsunderstöd kan användas för verksamhet enligt ansökan under det år då understödet har beviljats eller under följande år.

Projekt- och utvecklingsunderstöd beviljas inte

  • för grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller för eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever.
  • för lokalhyror (i regel).
  • för partipolitiska eller religiösa evenemang
  • för tillställningar som diskriminerar någon människogrupp
  • för föräldraföreningarnas evenemang, för olika samfunds och föreningars lillajulsfester eller för årsfester.
  • i samma ansökningsprocess för två produktioner med liknande innehåll.
  • projekt- och utvecklingsunderstöd beviljas i regel inte för samma sökande för verksamhet som återkommer i liknande form.

Du kan bekanta dig med bedömningen av ansökningar och understödskriterierna på webbplatsen i delen Understöd.

Redogörelse om användning av projekt- och utvecklingsunderstödet

En redogörelse över användningen av understödet ska lämnas till resultatenheten för kultur inom tre månader efter projektet avslutades. Redogörelsen ska göras på en särskild blankett för ändamålet. Mer information och blanketter kan laddas här.