Redogörelse om användning av understödet

Mottagaren av understödet ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet till Resultatenheten för kultur senast inom den angivna tidsfristen. Vilken tidsfristen är beror på vilket understöd som beviljats. Redogörelsen för hur understödet använts ska i första hand skickas som bilaga per e-post till kulttuuriavustukset[at]espoo.fi

Årligt understöd
Projekt- och utvecklingsunderstöd
Konststipendier
Arbetsstipendium

Årligt understöd

Redogörelsen ska göras på en särskild blankett för ändamålet. Om du behöver redogörelseblanketten för årligt understöd vänligen kontakta oss: kulttuuriavustukset@espoo.fiRedogörelsen ska lämnas in senast vid utgången av april året efter det att understödet beviljades. Till redogörelsen över årligt understöd ska det bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för understödsåret. Den sammanslutning som får understöd förbinder sig att hålla sin bokföring och administration tillgänglig för eventuella granskningar. Ifall den som får understöd bryter mot understödsvillkoren återkrävs understödet.

Projekt- och utvecklingsunderstöd

Redogörelsen ska göras på en särskild blankett för ändamålet. Redogörelsen ska lämnas in inom tre månader efter det att projektet avslutats. Redogörelseblanketten för projekt- och utvecklingsunderstöd kan laddas ned från delen Bilagor på den här sidan men även från Blanketter. Mottagaren av projekt- och utvecklingsunderstöd ska komplettera blanketten med en beskrivning av den verksamhet som genomförts med hjälp av understödet samt bifoga en specificerad ekonomisk redogörelse över hur understödet använts. Till redogörelsen bifogas inte kvitton över användningen av understödet, men den som beviljats understöd ska spara kvittona utifall att staden separat ber om dem för kontroll.

Konststipendier

Mottagare av konststipendium (1 mån, 3 mån) ska göra en fritt formulerad skriftlig redogörelse för den konstnärliga verksamheten som utförts i enlighet med ansökningens arbetsplan för stipendieperioden. Redogörelsen ska lämnas in inom tre månader efter det att arbetsperioden avslutats.

Arbetsstipendium

Mottagare av arbetsstipendium (ettårigt) ska göra en fritt formulerad skriftlig redogörelse för den konstnärliga verksamheten som utförts i enlighet med ansökningens arbetsplan för stipendieperioden. Redogörelsen ska lämnas in när stipendieperioden är slut, dock senast vid utgången av april året efter det att stipendiet beviljades.

Obs! PDF-blanketterna ska fyllas i med gratisprogrammet Adobe Reader eller betalprogrammet Adobe Acrobat, annars kan vi inte garantera att blanketten fungerar. Vi rekommenderar att spara ner blanketten till den egna datorn och därefter fylla i den.