Redogörelse om användning av understödet

Mottagaren av understödet ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet till Resultatenheten för kultur senast inom den angivna tidsfristen. Vilken tidsfristen är beror på vilket understöd som beviljats.

Redogörelsen för hur understödet använts ska i första hand skickas som bilaga per e-post till kulttuuriavustukset[at]espoo.fi

Årligt understöd
Projektunderstöd
Konststipendier
Arbetsstipendium

Årligt understöd

En redogörelse för användningen av det årliga understödet ska lämnas senast vid ansökan om ett nytt understöd. Yrkesmässiga konst- och kultursamfund ska lämna in redogörelsen senast 15.5. följande år. Kultur- och hembygdsföreningar ska lämna in redogörelsen senast 30.9. följande år. Redogörelsen är obligatorisk för erhållande av nytt understöd.

Redogörelsen ska göras på en särskild blankett för ändamålet.Obligatoriska bilagor måste skickas in i samma sammanhang. Blanketten kan laddas här

Redogörelsen ska lämnas in också i det fall att nytt understöd inte söks. Till redogörelsen ska då bifogas verksamhetsberättelsen för understödsåret, bokslutet med underskrifter samt revisionseller verksamhetsgranskningsberättelsen.

Den förening som får understöd förbinder sig att hålla sin bokföring och förvaltning tillgängliga för eventuella granskningar. Ifall den som får understöd bryter mot understödsvillkoren återkrävs understödet.

Projektunderstöd

Redogörelsen ska göras på en särskild blankett för ändamålet. Redogörelsen ska lämnas in inom tre månader efter det att projektet avslutats.

Redogörelseblanketten för projektunderstöd kan laddas ned från Blanketter. Mottagaren av projektunderstöd ska komplettera blanketten med en beskrivning av den verksamhet som genomförts med hjälp av understödet samt bifoga en specificerad ekonomisk redogörelse över hur understödet använts.

Till redogörelsen bifogas inte kvitton över användningen av understödet, men den som beviljats understöd ska spara kvittona utifall att staden separat ber om dem för kontroll.

Konststipendier

Mottagare av konststipendium (för en kort arbetsperiod, max 3 mån) ska göra en fritt formulerad skriftlig redogörelse för den konstnärliga verksamheten som utförts i enlighet med ansökningens arbetsplan för stipendieperioden. Redogörelsen ska lämnas in inom tre månader efter det att arbetsperioden avslutats.

Arbetsstipendium

Mottagare av arbetsstipendium (ettårigt) ska göra en fritt formulerad skriftlig redogörelse för den konstnärliga verksamheten som utförts i enlighet med ansökningens arbetsplan för stipendieperioden. Redogörelsen ska lämnas in när stipendieperioden är slut, dock senast vid utgången av januari året efter det att stipendiet beviljades.

Obs! PDF-blanketterna ska fyllas i med gratisprogrammet Adobe Reader eller betalprogrammet Adobe Acrobat, annars kan vi inte garantera att blanketten fungerar. Vi rekommenderar att spara ner blanketten till den egna datorn och därefter fylla i den.