Kulturunderstöd

Kulturnämnden beviljar årligen verksamhets- och projektunderstöd till i regel kulturaktörer i Esbo och kulturverksamhet som äger rum i Esbo. Dessutom beviljar kulturnämnden ett stipendium för ett kalenderår till en yrkeskonstnär i Esbo i taget.

Verksamhetsunderstödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Verksamhetsstöd beviljas också för hembygdsverksamhet.

Med projektunderstöd vill kulturnämnden stödja festivaler, konstevenemang och kulturevenemang som ökar medborgarnas delaktighet. Projektunderstöd beviljas för yrkesverksamma konstnärer, utveckling av nya verksamhetsmodeller inom eller mellan konst- och kulturorganisationer samt öka internationellt umgänge och täcka resekostnader för utlandsresor. Understöd kan också sökas för att starta och utveckla konst som hobby.

Arbetsstipendiet är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart.

Målet är att främja och stöda kulturverksamheten i Esbo på ett regionalt jämlikt sätt och beakta olika befolkningsgrupper samt att öka samarbetet mellan olika aktörer.

Understödet för kulturverksamhet stöder stadens strategiska riktlinjer. Se programmet KulturEsbo 2030 som fullmäktige godkände 2015.

Understöd beviljas alltid enligt prövning. Vid beviljandet av understöd beaktas sökandens behov av understöd, verksamhetens kvalitet och omfattning och egen medelanskaffning samt de aktuella anslagen för understöd som kulturnämnden har till förfogande. Sökanden ska sträva efter en självfinansieringsandel som är rimlig i förhållande till understödsandelen.

För ett och samma ändamål beviljas understöd endast av en av stadens enheter. Understöd beviljas inte till stadens egna enheter eller verksamhet som lyder under en samkommun.

Esbo stads synlighet i information och marknadsföring
 

Vid information och marknadsföring om verksamhet och evenemang som får understöd av kulturnämnden ska både stadens och KulturEsbos logotyper användas.

Välj en lämplig logga enligt ditt användningsändamål. Observera att loggan för KulturEsbo används i svart på vit botten (positiv) och i vitt på svart botten (negativ), aldrig inuti en svart eller en vit ruta.

Esbo stads logotyper >

KulturEsbos logotyper >

Så här laddar du ner filer: klicka på filen och välj "Lataa" på den högra kolumnen.