Kulturunderstöd

Aktuellt
Allmänt om understöd 2019
Allmänna principer för understöd
Esbo stads synlighet i information och marknadsföring

Aktuellt


Kulturunderstöden har ändrats från 1 januari 2019 och vi har uppdaterat sidan med de nya principerna.

Vi hjälper dig att göra ansökan ons 13.3 kl. 15–18
på Servicetorget i köpcentret Iso Omena, våning 3 (Finnviksvägen 1, Mattby).
Ingen förhandsanmälan. Välkommen!

Ansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd (f.d. projektunderstöd) samt konststipendier öppnas den 4 februari 2019 och fortsätter till den 2 september 2019 kl. 15.45.

Ansökningstiden för årligt understöd (f.d. verksamhetsunderstöd) för 2020 börjar i mars 2019 och slutar i mitten av maj. Undantag från detta är stadsdels- och hembygdsföreningar för vilka ansökningstiden för det årliga understödet utgår i slutet av september.

Ansökan om arbetsstipendiet för yrkeskonstnär för 2020 pågår från mars till slutet av september 2019.

Ansökningsblanketter finns på sidan Blanketter från 24.1. >
 

Allmänt om understöd 2019
 

Kulturnämnden beviljar årliga understöd och projekt- och utvecklingsunderstöd till i regel kulturaktörer i Esbo och kulturverksamhet som äger rum i Esbo. Dessutom beviljar kulturnämnden konststipendier för en respektive tre månager och ett stipendium för ett kalenderår till en yrkeskonstnär i Esbo i taget.

Årliga understödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Årliga understöd beviljas också för hembygdsverksamhet.

Med projekt- och utvecklingsunderstöd vill kulturnämnden stödja festivaler, konstprojekt och kulturevenemang som ökar medborgarnas delaktighet. Projekt- och utvecklingsunderstöd beviljas för utveckling av nya verksamhetsmodeller inom eller mellan konst- och kulturorganisationer. Understöd kan också sökas för att starta och utveckla konst som hobby.

Konststipendier samt arbetsstipendiet är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart.

Kulturnämnden fattar beslut om understöd vid sina möten. Årliga understöd och ettårigt arbetsstipendium för en yrkeskonstnär kommer att beslutas i december. Projekt- och utvecklingsunderstöd och konststipendier (1 mån., 3 mån.) kommer att beslutas vid möten i mars-september.
Mötestider >

Allmänna principer för understöd


Ansökningarna bedöms utifrån följande punkter:
Konstnärlig kvalitet
Mångfald, jämlikhet och jämställdhet
Tillgänglighet och åtkomlighet
Delaktighet och deltagande
Verksamhetens kvalitet och genomförande

Målet är att främja och stöda kulturverksamheten i Esbo på ett regionalt jämlikt sätt och beakta olika befolkningsgrupper samt att öka samarbetet mellan olika aktörer.

Understödet för kulturverksamhet stöder stadens strategiska riktlinjer. Se programmet KulturEsbo 2030 som fullmäktige godkände 2015.

Understöd beviljas alltid enligt prövning. Vid beviljandet av understöd beaktas sökandens behov av understöd, verksamhetens kvalitet och omfattning och egen medelanskaffning samt de aktuella anslagen för understöd som kulturnämnden har till förfogande. Sökanden ska sträva efter en självfinansieringsandel som är rimlig i förhållande till understödsandelen.

För ett och samma ändamål beviljas understöd endast av en av stadens enheter. Understöd beviljas inte till stadens egna enheter eller verksamhet som lyder under en samkommun.

Allmänna villkor och principer för understöd (pdf) kan läsas i sin helhet i avsnittet Bilagor på den här sidan.


Esbo stads synlighet i information och marknadsföring
 

Vid information och marknadsföring om verksamhet och evenemang som får understöd av kulturnämnden ska både stadens och KulturEsbos logotyper användas.

Välj en lämplig logga enligt ditt användningsändamål. Observera att loggan för KulturEsbo används i svart på vit botten (positiv) och i vitt på svart botten (negativ), aldrig inuti en svart eller en vit ruta.

Esbo stads logotyper  >

KulturEsbos logotyper >