Kulturunderstöd

Aktuellt
Allmänt om understöd 2019
Allmänna principer för understöd
Esbo stads synlighet i information och marknadsföring

Aktuellt

Ansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd (f.d. projektunderstöd) samt konststipendier öppnas den 4 februari 2019 och fortsätter till den 2 september 2019 kl. 15.45.

Ansökningstiden för årligt understöd (f.d. verksamhetsunderstöd) för 2020 börjar den 4 mars 2019 och går ut den 15 maj kl. 15.45. Undantag från detta är stadsdels- och hembygdsföreningar för vilka ansökningstiden för det årliga understödet utgår den 30 september kl. 15.45.

Ansökan om arbetsstipendiet för yrkeskonstnär för 2020 pågår från 4 mars till 30 september 2019 kl. 15.45.

Blanketter >

Kulttuurin avustusklinikka

Vi hjälper dig att göra ansökan torsdag 22.8 kl. 16–18
i Me-talo, Hälsogränden 2 , Esbo centrum (bredvid Hälsostationen Samaria).
Ingen förhandsanmälan. Välkommen!

Allmänt om understöd 2019
 

Kulturnämnden beviljar årliga understöd och projekt- och utvecklingsunderstöd till i regel kulturaktörer i Esbo och kulturverksamhet som äger rum i Esbo. Dessutom beviljar kulturnämnden konststipendier för en respektive tre månager och ett stipendium för ett kalenderår till en yrkeskonstnär i Esbo i taget.

Årliga understödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Årliga understöd beviljas också för hembygdsverksamhet.

Med projekt- och utvecklingsunderstöd vill kulturnämnden stödja festivaler, konstprojekt och kulturevenemang som ökar medborgarnas delaktighet. Projekt- och utvecklingsunderstöd beviljas för utveckling av nya verksamhetsmodeller inom eller mellan konst- och kulturorganisationer. Understöd kan också sökas för att starta och utveckla konst som hobby.

Konststipendier samt arbetsstipendiet är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart.

Kulturnämnden fattar beslut om understöd, vars belopp överstiger 3 000 euro, på sina sammanträden. Nämnden fattar beslut om årliga understöd och om arbetsstipendier för yrkeskonstnärer (1 år) i december, om projekt- och utvecklingsunderstöd samt om konstnärsstipendier (3 mån.) på sina sammanträden i mars–september.
Mötestider >

Ansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd eller om ett konstnärsstipendium (3 mån.) hinner i regel till kulturnämndens följande sammanträde, om ansökan mottas av registratorskontoret senast tre veckor före mötesdagen under ansökningsperioden.

Kulturnämnden har delegerat sin bestämmanderätt i fråga om de ansökningar vars belopp är högst 3 000 euro till kulturdirektören. Detta gäller projekt- och utvecklingsunderstöd och konstnärsstipendier för en månad. Tjänstemannabeslut om understöd fattas varje månad.

Allmänna principer för understöd


Ansökningarna bedöms utifrån följande punkter:
Konstnärlig kvalitet
Mångfald, jämlikhet och jämställdhet
Tillgänglighet och åtkomlighet
Delaktighet och deltagande
Verksamhetens kvalitet och genomförande

Målet är att främja och stöda kulturverksamheten i Esbo på ett regionalt jämlikt sätt och beakta olika befolkningsgrupper samt att öka samarbetet mellan olika aktörer.

Understödet för kulturverksamhet stöder stadens strategiska riktlinjer. Se programmet KulturEsbo 2030 som fullmäktige godkände 2015.

Understöd beviljas alltid enligt prövning. Vid beviljandet av understöd beaktas sökandens behov av understöd, verksamhetens kvalitet och omfattning och egen medelanskaffning samt de aktuella anslagen för understöd som kulturnämnden har till förfogande. Sökanden ska sträva efter en självfinansieringsandel som är rimlig i förhållande till understödsandelen.

För ett och samma ändamål beviljas understöd endast av en av stadens enheter. Understöd beviljas inte till stadens egna enheter eller verksamhet som lyder under en samkommun.

Allmänna villkor och principer för understöd (pdf) kan läsas i sin helhet i avsnittet Bilagor på den här sidan.


Esbo stads synlighet i information och marknadsföring
 

Vid information och marknadsföring om verksamhet och evenemang som får understöd av kulturnämnden ska både stadens och KulturEsbos logotyper användas.

Välj en lämplig logga enligt ditt användningsändamål. Observera att loggan för KulturEsbo används i svart på vit botten (positiv) och i vitt på svart botten (negativ), aldrig inuti en svart eller en vit ruta.

Esbo stads logotyper  >

KulturEsbos logotyper >