Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär

Ansökningsperioden för år 2021 börjar den 2.3.2020 och fortsätter den 30.9.2020 fram till 15.45.

Stipendiet är avsett för en yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart och det beviljas för ett år till en konstnär i Esbo i taget.

Stipendiet 2020 är 1 939,15 euro i månaden. Stipendiets storlek motsvarar varje år de konstnärsstipendier som centret för konstfrämjande beviljar. Stipendiet betalas månatligen och det inkluderar kostnaderna för en pensions- och olyckfallsförsäkring enligt lantbruksföretagarnas pensionslag.

Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär

För vem: Stipendiet är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart.
För vilket ändamål: För långvarig konstnärlig yrkesutövning

Ansök om arbetsstipendium för en yrkesverksam konstnär

När: Det är möjligt att ansöka om arbetsstipendiet en gång i året. Arbetsstipendiet för kan ansökas från och med mars.Ansökningstiden går ut i slutet av september. Kulturnämnden beslutar om stipendiet i december samtidigt som nämnden beslutar om verksamhetsunderstöden.

Hur: Arbetsstipendiet ska sökas med en ansökningsform som ska inkludera obligatoriska bilagor.

Ansökan med bilagor ska inom tidsfristen lämnas till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi. Bristfälliga eller försenade ansökningar behandlas inte.

Bilagor som behövs till ansökan 

  • CV
  • Arbetsplan för året
  • Beskrivning av hur projektet förstärker bilden av Esbo som en mångsidig och fördomsfri kulturstad

Andra villkor för beviljande

  • Stipendiemottagaren ska ge upp lönearbete på heltid under stipendieperioden.
  • Stipendiemottagaren ska söka en pensions - och olycksfallsförsäkring inom tre månader från att stipendieperioden börjat hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Ytterligare information www.mela.fi/sv
  • Till stipendiet hör i mån av möjlighet att ställa ut konstnärliga alster från stipendieperioden i Esbo eller alternativt att synliggöra dessa på något annat sätt som en del av Esbo kulturutbud.

Bedömningskriterier

  • Arbetsplanens konstnärliga kvalitet
  • Den sökandes konstnärliga meriter
  • Stadens ökade dragningskraft som resultat av det konstnärliga arbetet

Redogörelse om användning av stipendiet

Stipendiemottagaren ska lämna en skriftlig redogörelse om den konstnärliga verksamheten som nämnts i arbetsplanen när stipendieperioden tagit slut.