Konststipendier

Ansökningstiden för konststipendierna (1 månad, 3 månader) avslutades 2.9.2019. Dessa understöd kan sökas åter i februari 2020.

För vem? För yrkeskonstnärer med Esbo som hemort

För vilket ändamål? För ett eller tre månaders konstnärligt arbete

Hur mycket? I 2019 motsvarar stipendiets storlek de konstnärsstipendier som Centret för konstfrämjande beviljar (ca 1 700 euro i månaden).

När? Konststipendierna för en respektive tre månader kan sökas löpande från början av februari till slutet av augusti. Ansökningstiden går ut den sista dagen i augusti kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller en söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen. Nämnden fattar beslut om dessa arbetsstipendier på sina sammanträden efter ansökningens tidpunkt.

Hur? Ansök om konststipendium på en ansökningsblankett för ändamålet. Arbetsplan för ansökningsperioden (1 mån eller 3 mån) och meritförteckning ska bifogas som separata bilagortill ansökan.

Ansökningsblanketter finns på sidan Blanketter >

Ansökningarna lämnas inom tidsfristen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo@espoo.fi. Bristfälliga eller försenade ansökningar behandlas inte.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterier vid val av mottagare är den konstnärliga kvaliteten på arbetsplanen som den sökande har framlagt och dess aktualitet samt den sökandes konstnärliga meriter.

Allmänna villkor och principer för kulturunderstöd (pdf) kan läsas i sin helhet på huvudsidan >

Konststipendier för yrkeskonstnärer bosatta i Esbo beviljas i regel inte till samma konstnär två år i rad.

Utredning om användning av konststipendiet

Stipendiemottagaren ska lämna en fritt formulerad, skriftlig utredning om den konstnärliga verksamhet som nämnts i arbetsplanen när stipendieperioden tagit slut. En redogörelse om användningen av understödet ska lämnas till resultatenheten för kultur inom tre månader efter att stipendieperioden avslutades.

Skicka utredningen per post till Kultur, PB 30, 02070 ESBO STAD. Märk kuvertet ”Utredning om konstnärsstipendium 2019”.