Redogörelse om användning av understödet

Mottagaren av understödet ska lämna in utredningen om användningen av understödet till resultatenheten för kultur senast inom den angivna tidsfristen. Enligt de allmänna principerna för understöden som trädde i kraft den 1 januari 2019 gäller följande tidsfrister för utredningen:

Årligt understöd: Utredningen ska lämnas senast i slutet av april året efter att understödet beviljades.
Projekt- och utvecklingsunderstöd: Utredningen ska lämnas inom tre månader efter att projektet avslutades.
Konststipendier (för en respektive tre månader): Utredningen ska lämnas inom tre månader efter att arbetsperioden avslutades.
Arbetsstipendium (ettårigt): Utredningen ska lämnas när stipendieperioden är slut, dock senast i slutet av april året efter att stipendiet beviljades.

Utredningen om användningen av årliga understöd samt projekt- och utvecklingsunderstöd ska lämnas på stadens blankett avsedd för detta ändamål. Utredningsblanketten för projekt- och utvecklingsunderstöd som beviljas 2019 kan laddas ned i avsnittet Bilagor på den här sidan och också från Blanketter. Mottagarna av konst- och arbetsstipendier lämnar in en fritt formulerad skriftlig utredning om användningen av stipendiet. Utredningarna skickas till adressen Resultatenheten för kultur/Utredning, PB 30, 02070 ESBO STAD eller via e-post: kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Till utredningen över årligt understödet ska bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för understödsåret samt en utredning över verksamhetens verkningar. Den förening som får understöd förbinder sig att hålla sin bokföring och förvaltning tillgängliga för eventuella granskningar. Ifall den som får understöd bryter mot understödsvillkoren återkrävs understödet.

Mottagarna av projekt- och utvecklingsunderstöd bifogar till utredningsblanketten en beskrivning av den verksamhet som genomförts med hjälp av understödet, en specificerad ekonomisk redogörelse om användningen av understödet och en självutvärdering av effekten. Till utredningen bifogas inte kvitton över användningen av understöd, men den som får understöd ska spara kvittona ifall att staden separat ber om dem för kontroll.

Mottagarna av konst- och arbetsstipendier ska lägga fram en fritt formulerad skriftlig utredning för den konstnärliga verksamheten enligt ansökningens arbetsplan under stipendieperioden.

Obs! PDF-blanketterna ska fyllas i med gratisprogrammet Adobe Reader eller betalprogrammet Adobe Acrobat, annars kan vi inte garantera att blanketten fungerar.