Kulturpotentialen träder fram vid planering av Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27.4.2018 kl. 10.52

Forskningsprojektet EspooCult utredde dolda resurser inom kulturen som kan stödja utvecklingen av Esbo stad med ännu mer medveten tillämpning.

I EspooCult-undersökningen granskades befintliga forskningsrön för att ta reda på hur kulturen kan främja Esbo stads strategiska mål. Esbo stads strategi, den så kallade berättelsen om Esbo, styr stadens utveckling och programmet KulturEsbo 2030 kompletterar berättelsen utifrån kulturens och konstens aspekter. I programmet konstateras att kultur och konst borde ha en synligare roll i stadsplaneringen.

Vetenskapliga forskningsrön visar att kultur och konst har en stark koppling till målsättningarna för Esbo stad. Konst- och kulturutbildning stärker barnens och de ungas kulturella arv och förmåga att medverka aktivt i samhället. Kulturverksamhet upprätthåller de vuxnas arbetsförmåga, gör områden levande och bygger upp den lokala identiteten. Satsningarna på arkitektur och konst ökar omgivningens attraktion och kulturturismen främjar den regionala ekonomin. Konst- och kulturverksamhet främjar även välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen.

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har skapat ett verktyg med sex frågor med vilket stadens kulturpolitiska val och satsningar kan granskas i förhållande till målen med berättelsen om Esbo. Det är viktigt att alla stadens sektorer identifierar ur sin synvinkel hur kulturen kan vara med i stadsplaneringen. Samarbete mellan branscher och samverkan mellan kommuninvånare och andra centrala aktörer främjar accepterandet av nya tanke- och tillvägagångssätt och skapar positiva effekter på samhället och ekonomin.

- Medvetenheten om kulturens viktiga roll i hållbar stadsutveckling har ökat internationellt. Möjligheten att dra nytta av kulturaspekten vid tväradministrativ utveckling av staden är viktig även i Esbo. Kulturen främjar redan stadens mål, så hur ska det gå till? – Man bör ta fram fler verktyg för att utvärdera den, menar forskaren och forskningskoordinatorn Anna Kanerva från Cupore.

Det tvååriga forskningsprojektet EspooCult utreder vilken typ av kulturstad Esbo är och erbjuder en stadig kunskapsgrund för att utveckla staden. Undersökningen har beställts av kulturenheten för Esbo stad och genomförs av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Forskningsprojektet startade i januari 2018. Allt eftersom det tillkommer nya forskningsresultat publiceras regelbundet totalt fyra uppgiftskort. Det första lades upp 26 april 2018.

Läs mer:

www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Om_oss/Forskningsprojekt

www.cupore.fi/sv/forskning/forskningsprojekt/espoocult