Läsåret börjar i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
5.8.2019 kl. 10.45

Läsåret i de svenskspråkiga förskolorna och skolorna i Esbo börjar tisdagen den 13 augusti 2019. Alla gymnasier samt finskspråkiga förskolor och skolor inleder höstterminen redan torsdagen den 8 augusti. 

3 750 nya förstaklassister inleder sin skolgång i augusti och i förskolorna börjar 3 580 barn. Sammanlagt studerar närmare 32 400 elever i grundskolorna i Esbo. Gymnasierna har 5 750 studerande. 

En uppdaterad plan för småbarnspedagogik tas i bruk

Planen för småbarnspedagogik på svenska i Esbo har uppdaterats i enlighet med de nya nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. Tillsammans med grunderna bildar den lokala planen för småbarnspedagogik och barnens planer för småbarnspedagogik en helhet som ger riktlinjer för hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas.

Läroämnen enligt nya läroplanen även i årskurs 9 

Från och med denna höst övergår även eleverna i årskurs 9 att studera läroämnen enligt läroplanen som togs i bruk 1.8.2016 och läroplanen är således i bruk inom alla årskurser i den grundläggande utbildningen. Läroplanen har tagits i bruk stegvis i årskurserna 7-9 sedan hösten 2016.
 

Gymnasiets läroplansförnyelse påbörjas

Efter att de nationella grunderna för gymnasiets läroplan färdigställs under hösten 2019 börjar det lokala arbetet med läroplanen i Esbo. Gymnasieundervisningen förnyas enligt den nya gymnasielagen och för personal i gymnasierna ordnas många utbildningar. Den nya läroplanen för gymnasiet tas i bruk hösten 2021. 

Arbets- och lovtider läsåret 20192020

Svenskspråkiga grundskolorna i Esbo har höstlov 17–18.10.2019. Alla gymnasier och finskspråkiga grundskolor har höstlov 14–18.10.2019. Höstterminen i alla skolor och gymnasier i Esbo slutar 20.12.2019.

Arbets- och lovtider