Marknuten knyter ihop campuset i Otnäs med trädgårdsstaden i Hagalund

3.11.2017 kl. 10.24

Illustration av hus i Marknuten. Arkitektbyrå SARC.

Illustration av hus i Marknuten: Arkitektbyrå SARC

Marknuten blir en igenkännlig port till campuset i Otnäs och trädgårdsstaden i Hagalund.

Stadsplaneringsnämnden behandlar förslaget till detaljplanen Marknuten onsdagen den 8.11. Om förslaget godkänns går det vidare till stadsstyrelsen och därefter till fullmäktige. Marknuten är belägen vid Ring I (Hagalundvägen) mellan Hagalund och Otnäs. Kalevalavägen och Otnäsvägen (nuvarande Marvägen) ansluter till Ring I och gång- och cykelbron Marbron sträcker sig över Ring I.

Detaljplanen omfattar tre nya bostadskvarter. Husen har planerats med hänsyn till byggnadsbeståndet i Hagalunds värdefulla kulturmiljö. De övre våningarna mot Hagalund kommer att ha en lättare karaktär än resten av husen och de ger planområdet en igenkännlig arkitektur så att de naturligt passar in bland Hagalunds byggnadsbestånd.

På en tomt som nu ägs av Tapiolan Lämpö Oy norr om Kalevalavägen byggs flervåningshus för boende med 6 till 13 våningar. I Marängen söder om Kalevalavägen byggs bostäder för studerande och forskare. Ganska nära bostadskvarteren går den planerade snabbspårvägen Jokerbanan från Otnäs mot Alberga och vidare. I detaljplanen reserveras också plats för den planerade förgreningen av snabbspårvägen från Marens hållplats till Hagalund.

Balansering av stadsbilden på båda sidorna av Ring I

I detaljplanen anvisas plats för den planskilda anslutningen Marknuten i stället för den nuvarande plankorsningen med trafikljus. Marknutens vägplan visar att trafikens smidighet och säkerhet på Ring I förbättras betydligt.

Landskapet blir urbanare och det byggs nya gång- och cykelvägar: Längs Ring I ska gång- och cykelvägen byggas om till en kvalitetscykelväg och vid Marknuten ska den gå under Kalevalavägen. För dem som tagit sig genom servicestationens och butikens tomt byggs en ny gång- och cykelväg längs östra sidan av Tapiolan Lämpö Oy:s kvarter. Gång- och cykelbron Marbron över Ring I byggs helt på nytt och dessutom finns det en gång- och cykelväg på bron i Marknuten.

I vägplanen ingår ramper till Ring I åt både hållen. Dessutom bereder man sig på ramper upp på Hagalundberget, under vilket Ring I ska gå i en tunnel. Kalevalavägen stiger flackt upp på Marknutens bro och längs gatan byggs en gång- och cykelväg. Detaljplanen och detaljplaneändringen godkänns av fullmäktige.

Ytterligare upplysningar:

Arkitekt Kaisa Rauhalammi, tfn 046 877 2593
Planeringsingenjör Olli Koivula, tfn 046 877 3003

Föredragningslistan för stadsplaneringsnämndes möte 8.11.2017 (på finska)
Detaljplanen Marknuten (på finska)