Mera studentbostäder planläggs på Serviudden på campuset i Otnäs

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
8.2.2018 kl. 11.51

Stadsplaneringsnämnden behandlar förslaget till detaljplanen Serviudden 13.2.2018.

Nya studentbostäder och gator planläggs i Teknologbyn och på andra ställen på Serviudden. I området planläggs studentbostäder för hundra personer. Den befintliga bebyggelsen kompletteras samtidigt som naturen och det värdefulla byggnadsbeståndet i Teknologbyn beaktas. Teknologbyn består av studentbostäder som byggdes på 1950-talet. Först användes de nya bostäderna för inkvartering av deltagare i olympiska spelen i Helsingfors 1952.Översiktsplanen över campuset har ritats av arkitekt Alvar Aalto.

Aalto-universitetets campus växer

Detaljplanen Serviudden är ett led i utvecklingen av Aalto-universitetet och campuset i Otnäs. Det synligaste resultatet hittills är de nya lokalerna för Högskolan för konst, design och arkitektur samt för Handelshögskolan. Byggnaden färdigställs hösten 2018. Vid campuset behövs det mera studentbostäder. På campuset jobbar 15 000 studenter och 16 000 övriga. Metron förenar campuset med det övriga Esbo och med Helsingfors.

Det kommer också att byggas bostäder vid Otsvängen och nära metrostationen på nordvästra sidan av Bergsmansvägen. Där planläggs också ett center för studenterna. Ett annat projekt som är på kommande är snabbspårvägen Jokerbanan, som ytterligare kommer att förbättra förbindelserna till Otnäs.

Serviudden ligger intill Bredvikens naturskyddsområde

Serviudden är beläget intill Bredvikens naturskyddsområde som ingår i det europeiska programmet Natura 2000. Detta ställer särskilda krav på planläggningen. Byggnaderna placeras på sådana platser där de inte påverkar naturskyddsområdet. I ett tidigare skede föreslogs bebyggelse nära stranden på Serviuddens norra del, men dessa planer har skrinlagts. I detaljplanen ingår en park som bildar en skyddszon mot naturskyddsområdet, ekologiska korridorer för flygekorren och födosöksområden för fladdermusen.

Strandpromenaden i Esbo följer stranden också på Serviudden. När detaljplanen genomförs kommer även belysningen på Strandpromenaden och de övriga parkvägarna att förbättras.

Ytterligare upplysningar:

Planeringschef Meiri Siivola, Esbo stad, tfn 046 877 2587

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista 13.2.2018 (på finska)

Serviniemi, 220408