Möten och gemenskap lockar Esbobor till ett gemensamt vardagsrum

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-09-2020 kl. 15.14

Trapesa är en internationell träffpunkt dit alla är välkomna att lära sig, diskutera och syssla med allt möjligt. Trapesas dörrar är öppna för alla oberoende av nationalitet, modersmål, religion och kulturell bakgrund. I denna intervju berättar Raisa Lindroos, som leder Trapesas verksamhet och är generalsekreterare för Filoksenia ry, om hur Trapesa grundades och hur den har utvecklats.

International Living Room Trapesa

Bild 1. Trapesa är en internationell träffpunkt (Bild: Trapesa)

Beskriv Trapesa och dig kort.

Hej! Jag är Raisa Lindroos. Jag har tidigare jobbat som företagare och arbetslivskonsult i 15 år. Före det jobbade jag som projektexpert, journalist och inom marknadskommunikation.

År 2000 var jag en av dem som grundade det internationella Trapesa-centret, nu 20 år senare är jag Filoksenia ry:s stolta generalsekreterare. Filoksenia är ett grekiskt ord som betyder gästfrihet, ordagrant ’kärlek till främlingar’. 

Föreningen finansierar och utvecklar Trapesas verksamhet. Trapesa  är grekiska och betyder bord. Det symboliserar sammankomst, samvaro, att dela livet och historier, att lära sig av varandra och givetvis glada fester och kollektiv energi.

Raisa Lindroos, one of the co-founders of the Trapesa
Bild 2. Raisa Lindroos, Filoksenia ry:s generalsekreterare och en av grundarna av det internationella Trapesa-centret (Bild: Trapesa)

    Vad är Filoksenia ry:s historia? Hur föddes idén till Trapesa?

När Sovjetunionen kollapsade, splittrades dess ekonomi och familjer. Släktingar som bodde i Finland, evakuerade från Karelen och medlemmar i ortodoxa kyrkan var oroade för barn som övergetts på gator. Filoksenia grundades för att hjälpa gatubarnen i Sankt Petersburg. Det skedde genom att basförnödenheter och penningbidrag av månadsgivare levererades till samarbetspartner i Sankt Petersburg för att ge barnen trygghet och hjälp.

 Detta arbete fortsätter i dag genom att man stöder det multiprofessionella arbete som utförs av samfundet Pyhä Anastasia, som belönats för sitt arbete för rehabilitering av unga.

Trapesa grundades för hjälparbete i Finland. I Trapesa möts medborgare och befolkningsgrupper i ett mångfaldigt samhälle, personer med olika bakgrund och i olika åldrar. I det gemensamma vardagsrummet bygger man upp en gemenskap där man bryr sig om varandra, socialt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet samt förmåga att föra dialog mellan olika människor och åskådningar. En ständig uppgift är att minska fördomar och rasism.

     Hurdana aktiviteter ordnar Trapesa?

Trapesa offers different kinds of wellbeing events and groups in co-operation with local learning institutions, health care services and mental health organizations.

Bild 3. Trapesa bygger upp en gemenskap där man bryr sig om varandra, socialt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet samt förmåga att föra dialog mellan olika människor och åskådningar. (Bild: Raisa Lindroos)

Idén med Trapesas urbana vardagsrum är att förankra människor i sin hembygd genom att involvera och engagera dem i lokalsamhället och dess nätverk. Vi tror att Trapesa har en låg tröskel för alla som vill komma in, fråga om råd för att sköta ärenden, få psykosocial professionell hjälp samt bekanta sig med nya saker och nya människor med hjälp av god växelverkan och gruppverksamhet samt kulturevenemang. Olika konstarter och artister har en viktig roll som kollektiv resurs och som byggare av en försökskultur.

Gemenskapslokalen Trapesa med glasväggar är en festplats. Mitt på Esbo centrums livliga tågstation är det effektfullt att ordna olika kulturers fester, såsom den indiska ljusfesten diwali, vårfesten för folk i Mellanöstern nowruz, catwalkshow för olika folk, Europadagen samt familjefester såsom jul och påsk. Om gamla, finländska minoriteter berättar vi på samernas, romernas, karelarnas, tatarernas och finlandssvenskarnas fester.

Tillsammans med samarbetspartner producerar vi ett stort programutbud, stadens evenemang, föreläsningar för allmänheten och diskussionsmöten bland annat om lyckad integration, sexuell hälsa, hållbar utveckling och många aktuella teman.

Minorities are in the heart of Trapesa’s work
Bild 4. Trapesa ordnar fester för olika kulturer (Bild: Raisa Lindroos)

Vilka är Trapesas största framgångar? Hur får ni kunder med i verksamheten?

Trapesa har under 20 år lyckats öka sitt förtroende bland olika språkgrupper och åskådningar samt professionella organisationer. Landsmän och landsmaninnor tar med nya Esbobor till Trapesas verksamhet. Mångfalden av olika arbetsformer, socialt arbete, rådgivningstjänster och kulturarbete erbjuder var och en något. Vid sidan av långsiktig verksamhet utvecklar vi hela tiden nya arbetssätt och söker nya partner och deltagare.

elebrating Trapesa gives space for its volunteers to organize cultural parties.
Bild 5. Pop-up-frivilliga har alltid varit en viktig resurs (Bild: Raisa Lindroos)

Vår organisation är liten, så både långvariga och pop-up-frivilliga har alltid varit en viktig resurs. Människor med olika bakgrund och modersmål föreslår och planerar tillsammans med personalen program i Trapesa, såsom en skotsk byfest, en rysk kulturkväll, en kinesisk fullmånsfest, ett etiopiskt nyår, en mexikansk de dödas dag och en interkulturell barnfest. Genom att arbeta tillsammans känner folk samhörighet. I växelverkan uppstår varma mänskliga relationer. De som är intresserade av samma saker och hobbyer hittar varandra.

Food parties connect  different languages, religions, ages etc.

Bild 6. I Trapesa är tröskeln låg för att komma in, bekanta sig med nya saker och människor med hjälp av god växelverkan och gruppverksamhet kulturevenemang. (Bild 6: Raisa Lindroos) 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i anslutning till Trapesa?

Nu lever vi i en coronapandemi. Finland har klarat sig bra, även om över 300 personer har dött när detta skrivs. Det gick snabbt och enkelt att stänga dörrarna i början av mars, men öppnandet av dörrarna för gemenskapsverksamheten måste ske steg för steg. Även bekanta Trapesa-besökare är försiktiga.

Under de senaste månaderna har vi i Trapesa tagit många digitala språng när det har behövts. Vardagsrummet har flyttat in i ett virtuellt café, konstgrupperna samlas på plattformen Zoom, videohistorier berättas på YouTube och evenemangen sänds som direktsändning. Rådgivningen sker nu per telefon. De som befinner sig i en kris och de som är allvarligt oroade över coronasituationen träffar vi ansikte mot ansikte med hjälp av skyddsutrustning.

Vi anser att den största utmaningen är framför oss. Familjernas dynamik, våld i parrelationer och situationen för försummade barn kommer sannolikt att synas i sin helhet först på hösten. Nu har vi redan utökat olika arbetsformer: psykologiskt samtalsstöd, konfidentiella temagrupper, program för att eliminera stress (meditation, mindfulness, yoga, motion). I praktiken behövs det samarbete mellan specialiserade experter och organisationer samt trygga nätverk för att hjälpa människorna.

Vilken är Trapesas plan för de kommande månaderna/åren? Hur vill du förbättra er verksamhet?

Föreningen har haft en tillväxtstrategi. Vårt egenartade arbete kan modelleras till orter där personer med utländsk bakgrund fortfarande är ett sällsynt fenomen eller där det finns spänning mellan befolkningsgrupper. Arbetsformer som ökar psykosociala och psykiska resurser samt hjälparbete som ger tid och möten mellan individer och sammanslutningar utgör grunden för arbetet.

Man bör öka det yrkesmässiga samarbetet och lära sig mera av andra sektorer. Vi styr kunderna att tidvis lämna sin egen attityd-, språk- och kulturbubbla. Även professionella och administrativa bubblor ska spräckas. Tillsammans åstadkommer vi mer. Tillsammans kan vi bära större börda, lösa problem samt hitta yrkesmässiga gränser och kollegiala resurser.

Open discussions on success and possibilities, threats and obstacles of interaction and integration are important and meaningful

Bild 7. Esbo stad är en av de mest mångkulturella städerna i Finland. Öppna diskussioner om framgång och möjligheter, hot mot och hinder för växelverkan samt integration är viktiga och betydelsefulla. (Bild: Raisa Lindroos

Hur länge har Trapesa deltagit i projektet Active NGOs?  Hurdana förväntningar har du på samarbetet?

Inbjudan till Active NGOs-arbetet kom från två personer hos Esbo stad, Maria Tiilikkala och Said Aden, vilka leder projektet i Finland. De har hållit oss informerade redan i avvaktan på EU:s finansieringsbeslut. Irina och Levente kom på besök och för att filma i Trapesa redan i juli 2018. Lokalt sektorsövergripande ULG-nätverksarbete har varit nyttigt. Via det har yrkesmänniskor och beslutsfattare lärt känna varandra och verksamheten har blivit mer bekant och möjliggjort ett intensivare samarbete än tidigare.  Vi uppskattar Esbo stads olika sektorers aktiva deltagande och naturligtvis Marias och Saids flitiga insats i detta projekt. Också relationerna mellan organisationerna har intensifierats.

Active NGOs-projektet är ett av de effektivaste och framgångsrikaste EU-projekt där jag har arbetat. En välplanerad process, motiverade deltagare, intressanta städer och multiprofessionell ledning leder till god kvalitet. Jag förväntar mig att Active NGOs-sammanslutningarna i Esbo och andra städer i Europa fortsätter det resultatrika utvecklings- och förändringsarbetet. Städernas och deras organisationers gästfrihet och kulturella rikedom ger värme till allt lärande och all växelverkan.

Vad har Trapesa och du lärt er av Active NGOs-projektet?

Jag har redan nu fått mycket nytt att tänka på, utvecklingsidéer och goda nätverk av både individer och organisationer. Trapesa vill identifiera sig med moderna urbana miljöer och innovationer. Föregångarnas exempel från Europa både i projektpartnernas berättelser och som föreläsnings- och källmaterial från också andra europeiska länder har varit uppmuntrande och inspirerande, och vi plockar ut modeller för vår egen verksamhet medvetet och undermedvetet.

Transnational Meeting of Active NGOs project in Santa Pola
Bild 8. I Active NGOs-projektet har vår representant fått delta och lära sig på seminarier i Santa Pola (Bild: Maria Tiilikkala)

Vår representant har fått delta och lära sig på seminarier i Santa Pola och Dubrovnik. Coronapandemin har tvingat oss att ändra verksamheten också i detta projekt. Nu fick vi inte några europeiska vänner till Esbo, men projektets webbinarium förde dock oss samman för att konkretisera bästa praxis för att lösa utmaningarna under undantagstiden.

Det verkar som om Esbos ULG-grupp bara har stärkts: spridning av aktuell information och ny praxis samt samarbetsmöjligheter är bara ett exempel på fördelar. Jag tror att under coronatiden är gruppens existens som ett forum för dialog och samarbete allt värdefullare.

Slutligen – på vilket sätt kan projektet Active NGOs hjälpa Trapesa att utveckla sin verksamhet i framtiden?

Styrkan har varit att lokala ULG-grupper och experter inom olika branscher i dem tillsammans diskuterar lärdomar och exempel från andra länder samt tillämpar nya verksamhetsidéer med hjälp av en gemensam diskussion i den egna omvärlden. Vi ökar välbefinnandet, livskraften och bättre tjänster för invånarna i den egna staden.

Det gemensamma arbetet och utvecklingen med Esbo stads olika enheter och experter fortsätter säkert. Stadens strategi och Trapesas strategi ligger i linje med varandra som värdegrund och funktionellt. Också tillsammans med organisationer kan vi kombinera resurser bättre än tidigare till nytta för invånarna och kunderna.

ACTive NGOs är ett URBACT-nätverksprojekt, där man utvecklar en modell för samarbete mellan staden och organisationer. Inspiration hämtas från modellen ”Organisationshuset” i Riga, som utgör en plattform för stadsbornas deltagande och nätverkande. Projektet för samman städer runt om i Europa: Riga i Lettland, Syrakusa i Italien, Santa Pola i Spanien, Dubrovnik i Kroatien, Brighton and Hove i Storbritannien och Esbo i Finland. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, programmet URBACT III. Mer information: https://urbact.eu/active-ngos/ Facebook: ACTiveNGOs /Twitter: @ACTive NGOs /Instagram: active.ngos

Active NGOs