Nämnden Svenska rum beslutade att bevara de svenskspråkiga skolornas servicenät i sin nuvarande form

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19.4.2018 kl. 20.13

Nämnden Svenska rum beslutade på sitt möte 19.4.2018 att inte göra ändringar i de svenskspråkiga skolornas servicenät. Även Rödskogs skola fortsätter sin verksamhet i nuvarande lokaler.  Däremot läggs Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem ned på grund av litet barnantal.

Inga ändringar i Svenska bildningstjänsters servicenät

Nämnden Svenska rum beslutade att man inte gör de ändringar i det svenska skolnätet som beredningen föreslog utan att det nuvarande svenska skolnätet i Esbo bibehålls. Både Bemböle skola och Smedsby skola, inklusive respektive enheters förskolor, fortsätter sin verksamhet som tidigare.

Nämndens motivering:

1) Skolan som närservice är mycket viktig för staden och dess invånare, speciellt barnen i de lägre årskurserna. Vi har ett redan nu mycket glest svenskt skolnätverk i Esbo, och ur ett jämlikhetsperspektiv mellan språkgrupperna kan vi inte göra det glesare än så.

2) Trygga skolvägar och skäliga avstånd till skolan är något som måste prioriteras. Om de föreslagna förändringarna genomfördes skulle de förlänga elevernas skolväg i en så väsentlig grad att det inte kan anses skäligt. I värsta fall förlängs den dagliga skolresan med en timme, vilket är bort från läxläsning, kamrater, hobbyer och tid med familjen. En del elevers skolväg skulle också bli så otrygg att de tvingas åka bil eller buss, vilket fråntar dem möjligheten till den så viktiga vardagsmotionen.

3) I Berättelsen om Esbo ställer vi målsättningen att Esbo ska vara den sportigaste kommunen i Finland, har de mest motionerande invånarna, vinner mästerskap i alla åldersklasser och har en närmiljö som ska ge Esboborna möjligheter till motion. Grunden till vardagsmotion, en meningsfull fritid och idrottsintressen läggs i hem och skola. Genom att stödja det nuvarande skolnätet med närskolor främjar vi detta. Detta möjliggör vardagsmotion till fots eller med cykel. Närskolorna kan också utvecklas till att bli en träffpunkt för invånare i alla åldrar där man t.ex. umgås över generationsgränser, får information om aktuella samhällsfrågor, utövar en meningsfull hobby och nya invånare kan förankras i lokalsamhället. Enligt de senaste rönen har de elever som dagligen kan promenera eller cykla till skolan även en bättre skolframgång.

4) Nämnden anser att Esbo ska kunna erbjuda en mångfald av olika typer av skolor, som attraherar familjer på olika sätt. Svensk- och tvåspråkiga familjer bosätter sig mycket ofta enligt hurudan miljö och skola de vill att deras barn ska gå i. Vi vill även i framtiden erbjuda familjerna denna möjlighet.

5) De officiella elevprognoser som staden har tagit fram baserar sig på förenklade modeller där mångfacetterade parametrar såsom t.ex. språkregistrering och byte av språkregistrering, tvåspråkighet, flerspråkighet mm. inte kunnat beaktas i nämnvärd utsträckning. Eleverna i de svenska skolorna i Esbo utgör därtill en såpass liten del av hela befolkningen att felmarginalerna i just denna grupp kan vara märkbara. Detta bekräftades även av stadens sakkunniga under statistikworkshopen den 3.4.2018. Nämnden har därutöver tagit del av andra statistikanalyser som ytterligare stärker faktum om att prognoserna framöver är osäkra. Enligt dessa är det ett fullständigt möjligt scenario att elevantalet fortsätter att växa även under de kommande åren. Eftersom vi inte på bred front har någon akut överkapacitet skulle det vara kortsiktigt att basera ett belsut på osäkra prognoser.

6) I Lagstads skola har vi för tillfället en liten elevkapacitet som inte är fullt utnyttjad. Till en del minskas denna av att 2 klassrum tas i bruk för daghemsverksamhet. Därutöver är det för tillfället nödvändigt att bibehålla en viss flexibilitet i kapaciteten när ett flertal av skolorna i Esbo har problem med inomhusluften och kan tvingas till akuta nödlösningar. Utöver detta kan noteras att Esbo även måste kunna erbjuda elever som bor i Esbo en plats i sina skolor, även dem som för tillfället går i skola i en annan kommun.

Svenskspråkiga skolornas servicenät har behandlats i flera etapper och med olika förslag sedan 2016. Det nu behandlade förslaget publicerades i februari 2018. Under processens gång har förslaget behandlats i en aftonskola och invånarkväll. Synpunkter har samlats in i en invånarenkät och i utlåtanden av skolornas direktioner och elevråden. Elev- och befolkningsprognoserna har behandlats i en workshop tillsammans med politiker, representanter för direktionerna och tjänstemän. I mars ordnades också en invånarkväll.

Här kan du läsa de nyheter som publicerats om ärendet under 2018:

Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem läggs ner 

Nämnden beslutade att lägga ner verksamheten i Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem. Barnen och ordinarie personal flyttar till Lagstads daghem från 1.8.2018.

Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem har väldigt litet barnantal. Kannbro har redan under detta verksamhetsår verkat i Mickels daghems lokaler. Antalet ansökningar har varit sjunkande under en längre tid. Inför nästa verksamhetsår har enheterna haft sammanlagt en ansökan.

Rödskogs förskola fortsätter verksamheten i nuvarande utrymmen

Nämnden Svenska rum beslutade att Rödskogs förskola fungerar i Rödskogs skolas utrymmen såsom tidigare även under läsåret 2018-2019.

Nämnden lyfte fram att både direktion, föräldraföreningar och personal anser att en flytt till Niperts daghems lokaler är en mycket sämre lösning än det att skola och förskola anpassar sig enligt de befintliga utrymmena i Rödskog. Nämnden såg dessa utlåtanden som synnerligen vägande och väl motiverade.

Nämnden uppmanade dessutom Lokalcentralen att enligt protokollsanteckningen från budgetförhandlingarna hösten 2017 snarast möjligt utreda på vilket sätt nyttjandet av Rödskogs skolas gamla skolfastighet kunde utvidgas från nuvarande begränsade användning samt att på vilket sätt den existerande lärarbostaden som tidigare även utnyttjats av förskolan kunde användas.

Föredraganden lämnade in avvikande mening till nämndens beslut.

Föredragandes förslag var att verksamheten flyttas till Niperts daghems lokaler för läsåret 2018-2019. Orsaken till förslaget var utrymmesbrist. Rödskogs förskola har i nuläget haft små utrymmen och utrymmesbristen kommer att vara större nästa år eftersom barnantalet växer. Lokalerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning dimensioneras enligt rekommendationen 7 m2 per barn, och i de nuvarande lokalerna har barnen haft 2,5 m2 per barn. Den genomsnittliga ytan per barn minskar under nästa läsår till 1,9 m2 per barn. Av de blivande 18 förskolebarnen är 13 redan placerade i Niperts daghem.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden återremitterade de allmänna principerna för invånaranvändning av skolornas och småbarnspedagogikens lokaler för ny beredning. Nämnden önskade en kostnadsanalys gällande kostnadsfri rätt till användning av utrymmen för allmännyttiga organisationer och verksamhet som inte är vinstbringande. Nämnden bad också att det utreds hur den områdesvisa tillgängligheten säkras på bästa möjliga sätt.
  • Nämnden antecknade utredning av utomstående användning av skollokaler för kännedom.
  • Nämnden gav utlåtanden: utredning om anordnande av finländsk studentexamen på engelska samt fullmäktigefråga om beslut att högstadieelevernas skoldag slutar klockan 14.
  • Nämnden svarade på fullmäktigefråga om åtgärder för att trygga tillgång till behöriga barnträdgårdslärare.
     

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090 

Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson, tfn 050 363 2937 

Föredragningslistan och möteshandlingarna hittar du här. 

Mer information om nämnden Svenska rum finns på Esbo stads webbsidor.