Nästa utmaning för hälsovårdens e-tjänster är att bättre utnyttja den information som klienten producerar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14-05-2020 kl. 10.00

Revisionsenheterna i huvudstadsregionens städer och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS gjorde år 2019 en gemensam utvärdering av om hälsovårdens e-tjänster fungerar smidigt och om de högklassigt och verkningsfullt svarar mot kommuninvånarnas behov. Utvärderingens slutsats var att hälsovårdens e-tjänster i huvudsak fungerar smidigt och att de svarar högklassigt och åtminstone i viss mån verkningsfullt mot kommuninvånarnas behov.

I utvärderingen granskades hälsovårdens e-tjänster ur egenvårdens och e-tjänsternas synvinkel med patientgruppen diabetiker som exempel. E-tjänsterna har främjat utbudet av tjänster i rätt tid. Alla klientgrupper har inte möjlighet att använda e-tjänster, men de kan i stället uträtta ärenden via traditionella servicekanaler eller ge fullmakt åt någon annan. Tjänsternas tillgänglighet begränsas i någon mån av att alla tjänster inte tillhandahålls lika heltäckande på finska, svenska och engelska. I alla tjänster har man ännu inte heller använt lättläst språk.

E-tjänsterna stöder egenvård. Utnyttjandet av den information som klienten producerar försvåras till exempel av att data inte alltid överförs automatiskt mellan olika system. E-tjänsternas inverkan på arbetets effektivitet är inte helt entydig. E-tjänsterna är en ny kanal som inte nödvändigtvis avlägsnar, ersätter eller minskar annat arbete i initialskedet. Ett lyckat och verkningsfullt införande av e-tjänster förutsätter att processerna vid verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården uppdateras och att personalens digitala kompetens stärks. När e-tjänsterna har etablerats är det möjligt att med hjälp av dem påverka arbetets effektivitet och en omallokering av resurserna inom hälso- och sjukvården.

Städerna i huvudstadsregionen och HUS gav gemensamma rekommendationer för att förbättra hälsovårdens e-tjänsters tillgänglighet. Dessutom rekommenderades det att man i fortsättningen fäster större vikt vid att e-tjänsterna kan hittas på städernas och HUS webbplatser. Även användningen av traditionella servicekanaler ska också i fortsättningen vara möjlig så att olika klientgrupper behandlas lika.

Revisionsenheterna i huvudstadsregionens städer har genomfört gemensamma utvärderingar sedan 2008. I denna tionde gemensamma utvärdering deltog för andra gången också HUS revisionsenhet.

Städerna och HUS har gett rekommendationer om temat i sina utvärderingsberättelser 2019:

Styrgruppen för huvudstadsregionens revisionsenheters gemensamma utvärdering

Paula Viljakainen
ordförande för styrgruppen för den gemensamma utvärderingen,
Esbos revisionsnämnd, ordförande
paula.viljakainen1@gmail.com
tfn 050 5727 497

Dan Koivulaakso 
Helsingfors revisionsnämnd, ordförande
dan.koivulaakso@gmail.com
tfn 044 5066 613

Olavi Filppula
Grankulla revisionsutskott, ordförande
olavifilppula@gmail.com
tfn 040 841 0568

Pietari Jääskeläinen
Vandas revisionsnämnd, ordförande
pietari.jaaskelainen@vantaa.fi
tfn 050 5829 444

Hannu Tuominen
HUS revisionsnämnd, vice ordförande
tuomiset@kolumbus.fi
tfn 050 356 4386