Personalen fick beröm i en kundenkät om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i huvudstadsregionen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-01-2021 kl. 13.29

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda genomförde i månadsskiftet oktober–november (19.10–8.11.2020) en gemensam kundenkät för vårdnadshavare till barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller förskoleundervisning.  

Kundenkäten skickades till nästan 60 000 vårdnadshavare med barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik. Sammanlagt 15 269 svar inkom. 

Genom enkäten kartlades barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt deras utvecklingsönskemål. 

Den förra enkäten från år 2017 förnyades i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen, vårdnadshavarna och de anställda. Enkäten förkortades något och frågor till barnen togs med.  

Enkäten kunde besvaras på svenska, finska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska. Innolink Research Oy ansvarade för det tekniska genomförandet av enkäten. 

Barnen trivs i småbarnspedagogiken och förskolan 

De högsta betygen gavs för barnens trivsel och personalen i småbarnspedagogiken och förskolan. Barnen och vårdnadshavarna upplevde också att barnen har bra och tillräckliga kamratrelationer i småbarnspedagogiken och förskolan. 

Enligt svaren kunde kommunerna utveckla barnens möjligheter att delta i planeringen av verksamhetens innehåll samt hanteringen av respons, idéer och önskemål från föräldrarna. Enligt resultaten av enkäten finns också utrymme för förbättring i fråga om ännu mångsidigare användning av olika lärmiljöer utöver platsen för småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.  

De gemensamma resultaten från kundenkäten offentliggjordes vid ett tillfälle som direktsändes från Helsingfors stadshus den 13 januari 2021. En sammanfattning av enkätresultaten finns på kommunernas webbplatser. Resultaten gås igenom tillsammans  med vårdnadshavarna vid de småbarnspedagogiska  enheterna. Resultaten från enkäten utnyttjas för att utveckla verksamheten.  

Esbos resultat 

Även i Esbo gav bemötandet av vårdnadshavarna samt barnens trivsel de högsta vitsorden. Därtill ansåg  vårdnadshavarna  att det tas väl hand om barnens trygghet och välmående, och att barnen har vänner i småbarnspedagogiken och förskolan.  

Som utvecklingsobjekt på basis av enkäten lyfts samma saker fram i Esbo som i hela huvudstadsregionen: barnets möjligheter att delta i planeringen av innehållet i verksamheten, samt behandling av vårdnadshavarnas feedback,  idéer och önskemål. Enligt enkätens resultat finns det rum för förbättring också i genomförandet av det man kommit överens om  under  samtal gällande barnets plan .

Kundenkätens resultat, svenskspråkig småbarnspedagogik i Esbo (pdf, 1017 Kt)

Publiceringstillfällets inspelning kan du se på Helsingfors stads webbplats.

Mer information ges av: 

Helsingfors: 

Chef för den svenska småbarnspedagogiken Jenni  Tirronen ,  jenni.tirronen@hel.fi , 09 310 73014 
Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368 

Esbo: 

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström,  barbro.hogstrom@espoo.fi , 050 351 1497 
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila, virpi.mattila@espoo.fi, 09 816 23300 

Vanda: 
 
Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, anders.vikstrom@vantaa.fi, 043 825 7442 
Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä,  mikko.makela@vantaa.fi, 0503417386 

Grankulla: 

Chef för småbarnsfostran Annika Hiitola,  annika.hiitola@kauniainen.fi , 050 341 6269 
Chef för förskole- och småbarnspedagogisk enhet Paula Somila, paula.somila@kauniainen.fi, 050 341 5313