Planeringen av urbana hem i Hannustranden i Esboviken framskrider

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-08-2020 kl. 16.11

I och med metrobygget blir bostadsområdena i närheten av Västmetron allt mer urbana. I området mellan den kommande metrostationen i Kaitans och Hannusträsket bildas ett hemtrevligt och koldioxidsnålt bostadsområde som tar hänsyn till träskets naturvärde.  

Planändringen i Hannusstranden har aktualiserats på initiativ av markägarna. Detaljplaneändringen skapar ny byggrätt på sammanlagt 77 000 kvadratmeter våningsyta, vilket innebär nya bostäder i flervåningshus för omkring 1 500 invånare. När planerna framskrider kan de nya hemmen byggas på ett avstånd av 300 meter från den kommande metrostationen i Kaitans.  

Hannusstranden sammanför det urbant bekväma med det naturnära  

I planeringen av området eftersträvas ett koldioxidneutralt bostadsområde och energiproduktion med förnybara energiformer. De som flyttar till Hannusstranden uppskattar urbant boende intill goda trafikförbindelser och nära friluftsområden. I närheten av Kaitans metrostation finns fungerande kollektivtrafik och det är också praktiskt att röra sig till fots eller med cykel. Till Hannusstrandens meriter hör ett utmärkt läge som gör det möjligt för invånarna att röra sig på ett miljömedvetet sätt. 
 
”Hannusstranden och Kaitans metrocentrum ska få ett landmärke som består av ett bostadshus med tolv våningar. I övrigt varierar antalet våningar mellan två och åtta. Närmare träskets strand blir byggnaderna allt lägre”, berättar detaljplanechef Ossi Keränen. 

Områdets huvudgata är Hannusstranden som ligger öster om Hannusträsket. Söder om Kaitansvägen och gatan Hannusstranden, nära metrostationen, blir det gott om plats för affärslokaler. I området byggs också ett daghem.  
 
Hannusstranden är den enda gatan för fordonstrafik i området och den kommer till största delen att kvarstå där den nu är. På båda sidorna av gatan byggs parkeringsanläggningar för invånarparkering. Parkeringshusen kan få gröna tak eller utnyttjas för produktions av solenergi. I den norra delen av området löper gatan Hannusskogen som omvandlas till en gång- och cykelväg. 

Vid planeringsarbetet ägnas speciell uppmärksamhet åt dagvattenkontroll och skydd av Hannusträsket 


Vid planeringen har man speciellt tagit hänsyn till att skydda Hannusträsket och till det värde för rekreation som träsket har. Målet är att träsket i framtiden ska vara i bättre skick än nu. Beredningen av en plan för skötsel och användning av Hannusträsket har inletts. 

Träskets stränder omvandlas till en strandpark som utvecklas i sitt naturliga tillstånd. Den ska fungera både som friluftsled och som en förbindelseled för flygekorren. 

Stadsplaneringsnämnden beslutar om godkännande av förslaget till detaljplan för offentlig framläggning på sitt sammanträde 2.9.2020. 
 

Mer information: 

Mer information om Hannusranta (på finska).

Stadsplaneringsnämndens sammanträde 2.9.2020