Rivningen av Pihatalo i Esbo centrum inleddes – trafikarrangemangen ändras

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11.6.2019 kl. 10.17

I samband med rivningen kommer gångbroarna vid ämbetscentret att avlägsnas helt och hållet. I fortsättningen sker all gångtrafik på marknivå. Stationsbron står kvar ända till årets slut, men en tillgänglig väg till ämbetscentrumet kommer i fortsättningen endast att fungera via stationens hiss ner till Kyrkträskvägen. På stationen finns också trappor ner till Kyrkträskvägen.

Fullmäktigegårdens besökare och alla som kör bil i området rekommenderas att parkera i Kannbrons parkeringshus eller på bilplatserna intill järnvägen.

Ämbetscentrum i Esbo centrum

Pihatalo i Esbo centrum rivs. Arbetet torde bli färdigt i slutet av oktober.

Rivningen av Pihatalo är en del av den större ombyggnaden av Esbo centrum. I och med projektet blir miljön kring stationen i Esbo centrum mångsidigare och trivsammare. Den gamla koncentrationen av ämbetshus ersätts av bostäder, verksamhetslokaler och tjänster om varandra. De gamla byggnaderna rivs och i stället för dem byggs en ny, bättre fungerande och trivsammare helhet.

Den stora ombyggnaden fortsätter i början av 2020, då det blir dags att riva Ämbetshus 2, som står framför Pihatalo. På dess plats byggs Esbobornas hus, där invånarnas tjänster koncentreras. Förutom lokaler som staden behöver ska huset också ha kultur- och affärslokaler.

Besvärsprocessen kring det gamla stadshuset pågår fortfarande, både för förslaget om att huset ska skyddas och för beslutet att huset ska rivas. Framför det gamla stadshuset byggs Vapentorget. Grundarbetena är nu färdiga och torget ska stå färdigt år 2020.

Ombyggnaden av Kyrkträskvägen mellan Vapentorget och rondellen inleds senare i år. Bilvägen byggs om så den får dubbla filer. Fotgängarna ska få en säkrare och trivsammare miljö medan cykelvägarna också rustas upp. Intill stationen byggs 160 cykelplatser under tak.

Se karta över nya trafikarragemang (pdf, 520 kB).