Seniorboende

Största delen av de äldre invånarna i Esbo bor hemma. Av seniorer som fyllt 75 bor 93 procent i sitt eget hem.

Esbo stads hyresbostäder

Esbo stads hyresbostäder ägs huvudsakligen av stadens hyreshusbolag Espoon Asunnot. Hyresgästerna väljs på grundval av inkomster och förmögenhet samt enligt social behovsprövning och behovet av bostad. Kön är lång framför allt till enrumslägenheter som är de mest efterfrågade.

Seniorhus

Seniorhusen har planerats att vara tillgängliga med hänsyn till äldre människors behov. I allmänhet har husen ingen service eller personal på plats. Invånarna har möjlighet att anlita kommunala hemvårdstjänster. Privata tjänster kan också köpas. Seniorbostäderna är privata hyres- eller ägarbostäder som klienten själv ansöker om.

Servicehus

Bostäderna i servicehusen är huvudsakligen avsedda för Esbobor som är äldre än 65 år och som inte klarar sig i sitt hem med hjälp av hemvård. Servicehusen erbjuder invånarna tryggt kvalitetsboende med service. Servicehusen har som mål att stödja invånarnas självständighet så länge som möjligt. Ansökan om bostad i ett servicehus ska göras via seniorrådgivning Nestor.

I Esbo finns det också privata servicehus. De privatägda servicebostäderna är hyres- eller ägarbostäder. De har ofta likadan praxis som staden vad gäller behovsprövning och till ansökan bifogas i regel ett läkarutlåtande om behovet av serviceboende. Den som är intresserad av att bo i ett privat servicehus ska kontakta servicehuset i fråga.

Serviceboende med heldygnsomsorg

Esbo stad ordnar serviceboende med heldygnsomsorg för äldre personer som inte längre kan bo hemma. I ett vårdhem får klienten vård och omsorg resten av sitt liv. Man kan ansöka om serviceboende genom att kontakta seniorrådgivning Nestor. 

En bedömning av servicebehov görs för alla som ansöker om serviceboende. På basis av bedömningen fattar staden ett beslut om behovet av serviceboende och ordnar en vårdplats för klienten.

Personer från andra kommuner som söker vårdplats på institution i Esbo

Personer som behöver heldygnsomsorg får välja sin hemkommun. En person som inte har Esbo som hemkommun och som inte kan bo självständigt kan ansöka om att omfattas av boendetjänster i Esbo med vidstående blankett.  Ansökningsblanketter och anvisningar


Ytterligare upplysningar om seniorboende: seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor.