Kränkande behandling

Kränkande behandling är handlingar och försummelser i ett förtroligt förhållande som äventyrar din välfärd, säkerhet eller hälsa.

Det kan vara frågan om illa behandling i fysiskt, psykiskt eller socialt hänseende, sexuellt eller ekonomiskt utnyttjande, försummelse att hjälpa, vanskötsel, annan begränsning eller kränkning av dina rättigheter eller förringande av ditt människovärde.

Kränkande behandling kan förekomma i nära relationer. På institutioner och vårdhem kan de boende utsätta varandra, anhöriga kan utsätta dig och personalen kan utsätta dig för kränkande behandling.

Enligt socialvårdslagen ska personalen utan dröjsmål meddela den person som ansvarar för verksamheten om missförhållanden eller risk för missförhållanden som riktar sig mot enskilda klienter inom socialvården.

I vårdhemmen och hemvården i Esbo har man inget överseende med kränkande behandling. Alla vårdhem och hemvårdsenheter har planer för egenkontroll där proceduren vid ingripande i kränkande behandling definieras. Vid enskilda fall av kränkande behandling ingriper man omedelbart och fallen tas upp med personalen.

Var kan jag få hjälp?

Stadens socialarbetare kan ge råd i svåra situationer. Känner du dig otrygg kan du också kontakta hemvården eller hälsostationen.

Omatila är en kommunal tjänst med låg tröskel för Esbobor som själva har utsatts för eller är rädda för våld i nära relationer eller som upplevt våld i hemmet. Omatila, journummer vid våld i nära relationer, tfn 043 825 0535 på vardagar kl. 8–16, under veckosluten kl. 9–16. I andra tider ring 09 816 42439, Social- och krisjouren.

Föreningen För en trygg ålderdom – Suvanto r.f. erbjuder hjälp vid kränkande behandling.

Nollinjen är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor, tfn 080 005 005, dygnet runt. Ring gratis.