Hemmets brandsäkerhet består av många faktorer

Det är bra att tänka på hemmets brandsäkerhet utifrån de boendes behov. Små barn, personer i arbetsför ålder och äldre har alla olika slags behov och därför betonas också olika risker i olika livsskeden.

Säkerheten i bostäder i småhus och flervåningshus utgår vanligen från att den boende själv kan upptäcka ett brandtillbud, släcka det och ta sig självständigt ut ur byggnaden när det brinner. Om den boende har försämrad iakttagelse- eller funktionsförmåga på grund av åldern eller en sjukdom kan hemmets boendesäkerhet ökas avsevärt med säkerhetsteknik och tillgänglighetsanpassade lösningar.

Brandvarnaren varnar för brand och ger tid att rädda sig

Brandvarnaren upptäcker en brand mycket tidigare än människan och är därför en ytterst viktig säkerhetsanordning i hemmet. I varje hem och också andra lokaler där man övernattar ska det finnas minst en fungerande brandvarnare per varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våning. Det är rekommendabelt att placera brandvarnarna i sovrummen och vid utvägarna. Om du eller en närstående till dig har nedsatt hörsel, se till att det i hemmet finns en brandvarnare som varnar om brand förutom med ljud också med ett blinkande ljus eller vibrationer.

Butiker säljer även brandvarnare vars batterifodral kan placeras på en sådan höjd att man når det. I och med att batterifodralet är placerat nere är det säkrare att testa att varnaren fungerar och byta batterier när man inte behöver klättra upp för det. Det finns också skaftförsedda hjälpmedel som man kan använda då man testar varnaren, så att man inte behöver klättra.

Brandvarnarens funktion ska testas en gång i månaden. En bra minnesregel är den första dagen i månaden. Den nordiska brandvarnardagen 1.12 är en bra dag för det årliga batteribytet. En fungerande brandvarnare ger värdefulla minuter för en säker utrymning.

I de nyaste bostäderna kan brandvarnarna vara anslutna till elnätet. I flervåningshus svarar husbolaget för brandvarnarsystem som är anslutna till elnätet. Bekanta dig med säkerhetstekniken i ditt hem och följ bruksanvisningarna.

Ytterligare information om brandvarnare

Det är säkert att ta sig ut ur ett tillgängligt hem

Gör ditt hem så tillgängligt som möjligt. Det hjälper till att ta sig ut i en nödsituation och förebygger också olycksfall.  Varje hem ska ha två gångdugliga rutter längs vilka man kan ta sig ut vid brand. I flervåningshusbostäder kan den andra utrymningsvägen vara en balkong varifrån man räddar sig med hjälp av brandkåren.

Med tanke på tillgänglig utrymning är det viktigt att korridorer och dörrar är tillräckligt breda så att man kan röra sig via dem även om man använder hjälpmedel. Visst är också belysningen tillräcklig och det finns väl inga trösklar som gör det svårt att röra sig på utrymningsvägen? Det är viktigt att hålla gångvägarna fria från onödiga saker så att man inte snubblar på dem i en nödsituation.

Gå aldrig in i ett rökfyllt rum då du avlägsnar dig vid en brand. För den som bor i ett flervåningshus är det bra att komma ihåg att om det inte brinner i den egna bostaden ska man inte ta sig ut i ett rökfyllt trapphus. Rök är livsfarligt. Om det brinner i en annan lägenhet och det finns rök i trapphuset, är det säkrast att larma hjälp och vänta i den egna bostaden på hjälp av brandkåren. Om du upptäcker rök i trapphuset, stanna i din egen bostad, förtäta dörren, ring 112 och berätta om situationen.

Köket är hemmets hjärta, se till att ditt kök är säkert

Största delen av bränderna och brandtillbuden i hemmet får sin början i slarvig eller ovarsam matlagning eller i att spisen kopplas på av misstag. Du kan göra köket säkrare med små saker. Ta för vana att inte förvara något på spisen eller i omedelbar närhet av den. På så sätt tänder en spis som av misstag kopplas på eller glömts på inte föremål i närheten.

Spisen blir säkrare också med olika slags tidur och anordningar som övervakar temperaturen. De bryter av strömmen efter en viss tid och när en viss temperatur överskrids. En induktionsspis ska ha kärl av rätt slag för att den ska kopplas på och i butiker finns också flera olika slags säkerhetsspisar försedda med allt från tidur till utrustning som sköter om förstahandssläckningen.

Behandla levande eld med omsorg

Levande ljus skapar stämning, men man ska alltid vara särskilt noggrann med levande eld. Det är bra att bränna ljus endast när man orkar övervaka medan de brinner. Använd ljusstakar som är avsedda för ändamålet och tillverkade av obrännbart material. Lämna ett tillräckligt avstånd mellan värmeljus för att det smältande stearinet inte ska kunna flamma upp i en så kallad poolbrand.

Marschaller ska användas ute på gården, inte på terrasser eller balkonger. Lämna ett tillräckligt avstånd från väggen och gångvägarna när du använder marschaller. Bränn marschaller i ställningar som är avsedda för ändamålet eller stötta marschallen med sand eller snö. Beakta att när en marschall som har ett foliehölje brinner blir den lättare och en vindby kan flytta den till närheten av en vägg eller lättantändliga material.

På hösten är det bra att inleda eldningssäsongen med försiktighet. Efter att en eldstad stått kall länge lönar det sig att börja med en liten eld så att rökkanalen torkar. Eldstäder i bostäder ska sotas årligen och det är bostadsägarens skyldighet att sköta om sotningen. I fritidsbostäder ska sotning utföras vart tredje år (varje år i stugor som hyrs ut). Ytterligare information om sotning

När man bränner i en eldstad är det viktigt att se till att man inte stänger spjället för tidigt. Annars är risken att det uppstår giftigt kolos. Kolos är luktfritt, färglöst och smaklöst – det är omöjligt för människan att märka det utan kolosvarnare. Kolos är farligt eftersom det tränger undan syret i blodomloppet och orsakar kolosförgiftning, förlust av medvetandet och leder slutligen till döden. Kolos uppstår till följd av ofullständig förbränning. Man måste alltså låta glöden slockna och mörkna helt innan man stänger spjället.

Bastun är inget grovkök

I Västra Nyland får årligen i genomsnitt 30 bränder sin början i bastur. Brandorsaken är mycket ofta torkning av tvätt i basturummet. Klädstreck eller klädhängare i plast kan smälta i värmen så att kläderna faller ner på bastuugnen. Se också till att det finns tillräckliga skyddsavstånd mellan bastuugnen och väggar och lavar av trä. Skyddsräcket mellan bastuugnen och gångvägen ska vara stadigt för man inte ska kunna vackla mot bastuugnen.

Ta trasiga elapparater ur bruk

Största delen av de elektriska bränderna orsakas av människans egna felaktiga handlingar. Man kan minska riskerna genom att se till att elapparaterna är i funktionsdugligt skick och genom att underhålla apparaterna enligt bruksanvisningarna. Hushållsmaskiner, såsom tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner, ska inte lämnas på utan övervakning.

När du köper en elapparat kontrollera att den är försedd med CE-märkning, tillverkarens namn samt uppgifter om effekt och spänning. Om du har skaffat produkten utomlands försäkra dig om att apparaten passar eluttag på 230 V som används i Finland.

Om en elapparat knastrar, ger ett konstigt ljud, luktar illa eller får säkringarna att gå, är det ofta ett tecken på ett elfel. Använd inte apparaten, utan för den till service eller ta den helt ur bruk genom att föra den till elektronikinsamling. Gamla och trasiga hushållsmaskiner är en brandrisk. Låt experter byta sladdar och utföra elinstallationer.

Läs mer om elapparaters säkerhet

Gör brandsyn hemma