Hemvård

Hemvårdens uppgift är att möjliggöra ett tryggt hemmaboende för äldre människor, handikappade som fyllt 18 år, konvalescenter och långtidssjuka också då funktionsförmågan har försämrats.

För att en person ska kunna bli klient inom hemvården ska bedömningen av servicebehovet visa att personen är i behov av hjälp. Bedömningen görs tillsammans med klienten och/eller anhöriga.

Hur blir man klient?

En klient, anhörig eller annan närstående kan anhålla om hemvårdens tjänster genom att kontakta (tfn 09 816 33333 vardagar kl. 9–15) här får man individuel rådgivning samt bedömning av servicebehovet.

Hemsjukvård ges på läkarordination. Hemservice för klienter som skrivs ut från sjukhus och behöver hemvård ordnas av en hemvårdare som ansvarar för utskrivningarna inom stadens hemvård. Avdelningen som klienten är inskriven på tar kontakt med den utskrivningsansvariga hemvårdaren, som i sin tur är i kontakt med klienten. Tillsammans med hemvården i klientens eget bostadsområde ordnar hemvårdaren de hemvårdstjänster som klienten behöver.

Hemvården erbjuder följande tjänster:

Hemsjukvård
Sjukvård som klienten åtnjuter i sitt hem på läkarordination och under läkaruppsikt.

Hemservice
Stöder klienten att själv klara de dagliga göromålen hemma. Hemservicen fokuserar på personlig omsorg i stället för hjälp i hushållet. De som enbart behöver hjälp i hushållet i form av städning och butiksärenden tillråds i huvudsak att anlita privata tjänsteleverantörer. Hemservicen ger klienten råd om hur man kan skaffa tjänsterna.

Hemvårdens stödtjänster
Innefattar bland annat måltidsservice, säkerhetstjänster, tvätt- och städtjänster samt hjälp med uppköp och bastubad.

Rehabiliterande dagverksamhet
Dagverksamheten är rehabiliterande och stimulerande verksamhet i grupp med instruktör. Verksamheten är avsedd för minnessjuka och äldre personer med försämrad funktionsförmåga. För deltagande i dagverksamheten krävs remiss av läkare eller hemvården. Dagverksamheten är avgiftsbelagd (17,90 euro/dag). Avgiften innehåller utöver verksamheten också samtransport från och till dagverksamheten samt lunch och kaffe.

Hemvårdens avgifter
Avgifterna för hemvårdstjänsterna fastställs utifrån klientens behov av hjälp, servicehelheten och klientens bruttoinkomster.

Att ansöka om hemvårdstjänster
Hemvårdsbyråerna utreder begäran och kontakter som gäller hemvårdstjänster inom en vecka efter att de tagits emot och kommer överens med den som tagit kontakt om vidare åtgärder. Kontakta hemvårdsinstruktören i det egna området först.

Olika klientgrupper inom hemvården:
1. Klienter som skrivs ut från sjukhus och vars vård fortsätter hemma och i rehabilitering, och som behöver hemvårdens stöd.
2. Klienter med nedsatt förmåga att sköta vardagssysslor. Med vardagssysslor avses bland annat att röra sig i bostaden, tvätta sig, klä på och av sig, sköta sin medicinering, göra uppköp, tillreda mat och äta, utföra vanliga hushållsarbeten samt att sköta ärenden utanför hemmet.  Den dagliga funktionsförmågan kan försämras dels av olika sjukdomar och skador, dels av rörelsehinder i hemmet eller ensamhet.
3. Klienter som vårdas av en anhörig eller närstående och som dessutom behöver hemvårdshjälp och/eller en närståendevårdare som behöver stöd.
4. Klienter för vilka sjukvården utanför hemmet utgör en orimlig belastning eller på annat sätt inte är ändamålsenlig.