Hemvårdens klientavgiftsräknare

Hemvården är avgiftsbelagd. För regelbunden hemvård tas det ut en månadsavgift som bestäms enligt servicens omfattning samt dina inkomster och din familjs storlek. Med denna räknare kan du räkna hur mycket din hemvård skulle kosta i månaden om du använder Esbo stads hemvård.

Hemvården kan också ordnas med en servicesedel. Då får du en betalningsförbindelse av staden och du kan köpa hemvårdstjänster av privata företag eller organisationer som Esbo godkänt.

Med räknaren får du en beräkning av värdet på den servicesedel du skulle kunna få. Om du skaffar hemvård med en servicesedel, betalar du skillnaden mellan servicesedelsproducentens pris och servicesedelns värde, det vill säga självriskandelen. I PSOP-systemet kan du bekanta dig med de andra serviceproducenterna och beräkna den självriskandel som du ska betala..

Vänligen observera att räknaren endast är approximativ. Ett slutligt beslut om klientavgiften och om servicesedelns värde fattas vid social- och hälsovårdssektorns enhet för klientavgifter.


Uppgifter om familjens storlek och bruttoinkomster

Om det i familjen finns fler än en hemvårdsklient, kontakta Seniorrådgivningen Nestor.

Familjens storlek (antal personer) :       

Familjens bruttoinkomster i månaden :    

Hur många timmar behöver du hemvård i månaden (din uppskattning)?

Omfattning av hemvård (timmar/månad) :    

Om du redan har fått ett beslut om hemvård av Esbo, ser du timantalet i det.

Får du dina mediciner i påsar med hjälp av maskinell dosdispensering?

Ja
Nej


Beräkning av klientavgiften för hemvård

Din klientavgift är €/månad

I beräkningen har använts följande procentsats för bestämning av avgiften:

Klientavgiften för hemvård är en viss procentandel (procentsats för bestämning av avgiften) av hushållets bruttoinkomster från vilka ett belopp enligt inkomstgränserna för hushållet dragits av. Läs mer om klientavgifter.

Ingen avgift tas ut för hemvård, om månadsavgiften är under 6,00 euro.


Beräkning av servicesedelns värde

Enligt de uppgifter du matat in är värdet på din servicesedel €/timme

I PSOP-systemet.kan du jämföra servicesedelsproducenternas priser och den självriskandel du ska betala