Servicesedeln

Servicesedeln är ett alternativ vid ordnandet av  hemservice och hemsjukvård. Personer är berättigade till stadens hemvård, kan beviljas servicesedeln. Beviljandet av servicesedeln baserar sig på en individuell utredning av servicebehovet. Utredningen görs av hemvårdens tjänsteman.

Nya klienter och deras anhöriga kan kontakta seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor, tfn 09 816 33 333 vardagar kl. 9–15.

Personer som redan är hemvårdens klienter kan få information om servicesedeln via områdets hemvård.

När en klient vill utnyttja servicesedeln kontaktar hon eller han själv en serviceproducent från förteckningen över serviceproducenter som staden godkänt. Klienten betalar själv egenandelen, det vill säga skillnaden mellan priset och servicesedelns värde, direkt till serviceproducenten.

Servicesedelns värde

Servicesedelns värde vid fortlöpande och regelbunden hemtjänst är 34 euro per timme om inkomsterna i hushållet inte överskrider de föreskrivna inkomstgränserna. Om inkomsten överskrider inkomstgränsen sänker detta servicesedelns värde.

Det lägsta möjliga värdet är 7 euro per timme.

Servicesedelns värde i tillfällig hemtjänst och hemsjukvård är 27 euro per timme. Vid tillfällig hemservice och hemsjukvård påverkar inkomsterna inte sedelns värde.

Servicesedeln är en skattefri förmån i inkomstbeskattningen. En förutsättning för skattefriheten är att servicesedeln beviljas för tydligt definierade tjänster och att den inte kan överlåtas till en annan person. Enligt inkomstskattelagen är det inte möjligt att få hushållsavdrag för servicesedelns egenandel.