Kundrelationer och kontaktuppgifter

Kundrelationer och kontaktuppgifter

De invånare som har det största behovet av hemvård ska på ett rättvist sätt beviljas hemvård oberoende av var i Esbo de bor. Därför tillämpar Esbo stad vissa principer för vem som antas som klient inom hemvården (verksamhetsföreskrifter).

 

Syftet med hemvården är att ge klienten förutsättningar att tryggt kunna bo hemma så länge som möjligt. Principen är att klienten uppmuntras och stöds att utnyttja sina egna resurser i vardagssysslor med hjälp av sitt nätverk av närstående.  Hemvården stöder och hjälper med göromål som klienten inte klarar av själv eller som klienten inte får hjälp med t.ex. av anhöriga eller närstående.

Hemvårdens tjänster baserar sig på en heltäckande bedömning av funktionsförmågan och hjälpbehovet med fokus på klientens fysiska förmåga att klara av vardagen, på klientens psykosociala välbefinnande och på eventuella hinder i boendemiljön. I en diskussion med klienten och/eller de anhöriga kartläggs de åtgärder som klienten och de anhöriga själva tar hand om och de åtgärder som hemvården svarar för.

Klientgrupperna inom hemvården:

  1. Klienter som skrivs ut från sjukhus och vars vård fortsätter hemma och i rehabilitering, och som behöver hemvård.
  2. Klienter med nedsatt förmåga att sköta vardagssysslor. Med vardagssysslor avses bland annat att röra sig i bostaden, tvätta sig, klä på och av sig, sköta sin medicinering, göra uppköp, tillreda mat och äta, utföra vanliga hushållsarbeten och sköta ärenden utanför hemmet. 
    Den dagliga funktionsförmågan kan försämras dels av olika sjukdomar och skador, dels av rörelsehinder i hemmet eller ensamhet.
  3. Klienter som vårdas av en anhörig eller närstående och som dessutom behöver hemvårdshjälp och/eller en närståendevårdare som behöver stöd.
  4. Klienter för vilka vården utanför hemmet utgör en orimlig belastning eller på annat sätt inte är ändamålsenlig.

Hur blir man klient?
En klient, anhörig eller annan närstående kan anhålla om  hemvårdens tjänster genom att kontakta seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor här får man individuel rådgivning samt bedömning av servicebehover.

Hemsjukvård ges på läkarordination. Hemvårdsservice för klienter som skrivs ut från sjukhus och behöver hemvård ordnas av hemvårdaren som ansvarar för utskrivningar inom stadens hemvård. Avdelningen som klienten är inskriven på tar kontakt med hemvårdaren som ansvarar för utskrivningar, som i sin tur är i kontakt med klienten. Tillsammans med hemvården i klientens bostadsområde ordnar hemvårdaren de hemvårdstjänster som klienten behöver.