Närståendevård

 Närståendevård

Närståendevård betyder att en vårdbehövande äldre, handikappad eller sjuk person får vård och omsorg hemma av en anhörig eller någon annan närstående.

Stödet för närståendevård är en helhet som består av tjänster för den vårdbehövande samt vårdarvode, ledighet och stödtjänster för närståendevården.

Kommunen beviljar stöd för närståendevård efter behovsprövning och ur de anslag som reserverats för ändamålet. Den vårdbehövande ska ha Esbo som hemkommun.

Förutsättningar för stöd
I 3 § i lagen om stöd för närståendevård beskrivs de allmänna förutsättningarna för beviljandet av stöd för närståendevård. Kommunen kan bevilja stöd för närståendevård om alla följande kriterier uppfylls:

  • någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp eller av någon annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden;
  • en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service;
  • vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården ställer;
  • närståendevården i kombination med andra social- och hälsovårdstjänster är tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet;
  • den vårdbehövandes hem till sanitära och övriga förhållanden är lämpligt för den vård som skall ges där; och
  • beviljandet av stöd bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa.

Vid frågor som gäller stöd för närståendevård kontakta Seniorrådgivning Nestor.

Tfn: 09 816 33333 E-post: omaishoidontuki.nestori@espoo.fi

Handbok för närståendevårdare

Esbo stads äldreomsorg har publicerat en handbok för närståendevårdare som vårdar en senior. I handboken får du veta vad slags stöd och hjälp närståendevårdare kan få och hur du kan ansöka om det. Det är viktigt att du som är närståendevårdare sköter om dig själv.