Skolorna återgår till närundervisning 14.5 – i Esbo studerar ca 4000 elever i andra lokaler än den egna skolan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-05-2020 kl. 17.18

Enligt regeringens beslut återvänder eleverna inom den grundläggande utbildningen i Esbo till närundervisning från och med 14.5. Samtidigt upphör regeringens rekommendation om att vårda barn under skolåldern hemma. Staden strävar efter att garantera säkra inlärnings- och verksamhetsmiljöer åt alla.

Regeringen har 29.4.2020 beslutat om att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. I skolorna återgår man till närundervisning från och med 14.5. Efter det kan kommunerna inte ordna distansundervisning för elever inom den grundläggande utbildningen. Samtidigt upphör rekommendationen om att barn under skolåldern bör vårdas hemma.

I Esbo återvänder ca 80 procent av alla barn inom småbarnspedagogiken till daghemmen. Den öppna småbarnspedagogiken håller stängt tills vidare.

En del av eleverna i årskurs 1-6 och ungefär en tredjedel av alla elever i årskurs 7-9 (allt som allt ca 4000 elever) studerar i andra utrymmen än den egna skolan fram till vårterminens slut. Ungefär 2000 elever studerar i gymnasiernas lokaler, ungefär 850 i Omnias lokaler och ungefär tusen elever studerar i bibliotek och ungdomslokaler. I undervisningen används även utomhusutrymmen.

Man ska inte komma till skolan eller småbarnspedagogiken om man är sjuk 

Barn och personal återvänder till småbarnspedagogiken och närundervisningen enligt anvisningar från undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Inga barn eller vuxna ska komma till skolan eller småbarnspedagogiken med några som helst symptom som tyder på sjukdom. Om barnet blir sjukt under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett avskilt utrymme. En vuxen övervakar i samma utrymme tills vårdnadshavaren kommer och hämtar barnet.

Ansökan om och godkännande av frånvaron sker som normalt och till frånvaro behövs tillstånd.

Undervisningen ordnas i olika utrymmen 

Inom småbarnspedagogiken håller man sig i huvudsak till en barngrupp. Barngrupperna inom småbarnspedagogik och i årskurserna 1-6 hålls isär. Undervisningen ordnas i mån av möjlighet olika tider mellan klockan 8-16. Undervisningen i årskurs 1-2 ordnas som vanligt på grund av eftermiddagsverksamheten. Tillvalsämnen undervisas som vanligt i form av närundervisning. Under skoldagen kan rasterna ordnas olika tider.

Förskolebarn och elever inom den grundläggande utbildningen får från och med torsdag lunch i förskolan eller skolan. Om skolan ordnar undervisning i gymnasiernas eller Omnias lokaler, kan skolbespisningen ordnas i dessa lokaler. Skolbespisningen sker med den egna klassen eller gruppen. En del av eleverna kan äta lunch turvis i matsalen. I så fall beaktas säkerhetsavstånd. Gymnasiestuderandena har fortsättningsvis möjlighet att hämta lunchpaket, men med ändrad tidtabell.

Eftermiddagsverksamheten fortsätter som normalt för alla de elever som är anmälda. I eftermiddagsverksamheten håller man sig i huvudsak till samma grupper som i skolan.

Sammankomster bland personalen undviks och möten ordnas via distansförbindelser. Andra personer än barn och personal vid enheten ska undvika att vistas på daghemmets eller skolans område. Extra hänsyn tas till hygien och städning.

Behov av stöd utreds 

I slutet av maj utreder man elevernas behov av stöd i undervisningen och behovet av stöd från elevvården.

”Det är särskilt viktigt att i slutet av läsåret säkerställa elevernas välmående. Elevvårdstjänsterna finns till hands för barnen även i början av sommaren efter att läsåret slutat, så att vi kan utreda stödbehoven”, säger bildningsdirektör Harri Rinta-aho.

Vårfester ordnas virtuellt 

På grund av begränsningarna kan man inte ordna stora vårfester i skolor och gymnasier. I stället arrangerar Esbo stad och Tapiola Sinfonietta en gemensam virtuell vårfest för barn och unga i Esbo. Festen streamas 30.5.2020 på Esbo evenemangs- och kulturtjänsternas kotona247.fi-webbplats och på Tapiola Sinfoniettas Youtube-kanal. Skolorna kan ordna egna virtuella vårfester på distans eller samlas tillsammans med den egna klassen.

Vårens studenter får sina betyg, diplom och priser från gymnasiet enligt de anvisningar som gymnasierna gett. En gemensam fest för stadens gymnasier ordnas 29.8.2020.

Inom småbarnspedagogiken kan barngruppen ordna mindre fester tillsammans med den egna gruppen, men gäster kan tyvärr inte delta i festligheterna.