Klientavgifter

Staden tar bland annat ut avgifter för mottagning på hälsostationen, munhälsovård, hemvård, hemsjukvård, boendetjänster, sjukhus- och institutionsvård samt läkarintyg.

Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 1.7.2021 (pdf, 220 Kt)

Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan gå på mottagningen! En oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid kostar 50,80 euro.

Avbokningen ska göras före föregående vardag kl. 14.00. Du kan avboka på webben eller per telefon dygnet runt. Social- och hälsovårdens tidsbokning på webben.

Klicka på rubrikerna nedan, så får du närmare information och anvisningar.

Hälsostation

Avgift för ett besök på läkarmottagning

Ett besök på läkarmottagning på stadens hälsostationer på vardagar kostar 16,40 euro. De tre första besöken under ett kalenderår kostar. De följande besöken under samma kalenderår är gratis.

Läkarmottagningen är gratis för följande grupper:

 • personer under 18 år
 • personer som får full folkpension
 • flyktingar som staten betalar kalkylerad ersättning för till Esbo stad
 • personer som studerar på heltid
 • personer som får garantipension
 • personer som får pensionsstöd
 • personer som får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller integrationsstöd
 • personer som har rätt till Esbo stads veterantjänster
 • personer som utför värnplikt eller civiltjänst.

När du kommer till hälsostationen, ska du visa upp ett intyg över befrielsegrunden på patientbyrån.

 • Studerande ska uppvisa ett gällande studiekort eller ett studieintyg från läroanstalten. Befrielsen antecknas enligt intyget antingen till slutet av terminen eller läsåret.
 • Om du får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller integrationsstöd ska du uppvisa ett kvitto från Folkpensionsanstalten FPA över betalt stöd; kvittot kan uppvisas som utskrift på papper eller t.ex. på en smarttelefon. Befrielsen kan antecknas för tre (3) månader med ett intyg som är högst fyra veckor gammalt.
 • Om du får full folkpension eller garantipension ska du uppvisa ett pensionsbeslut.
 • Om du är veteran ska du uppvisa frontveterantecken, livräntebeslut eller intyg från Krigsarkivet.

Befrielsen gäller endast Esbobor som besöker Esbo stads egna hälsostationer under vardagar.

Besök hos läkaren är gratis för Esbobor om anledningen endast är hälsorådgivning eller hälsoundersökning. Sådana gratis besök är

 • läkarmottagning på mödra- och barnrådgivningen samt på elev- och studerandehälsovården,
 • hälsoundersökning för körkort eller T-intyg,
 • hälsoundersökning för uppbådet,
 • läkarmottagning för familjeplanering (om besöket inte inkluderar sjukvård)
 • läkarmottagning enligt lagen om smittosamma sjukdomar (t.ex. för behandling av salmonella eller könssjukdomar) och
 • läkarens bedömning av behovet av observationsremiss enligt mentalvårdslagen.


Besök på hälsovårdarens och sjukskötarens mottagning är gratis. Om det vid besöket hos hälsovårdaren eller sjukskötaren krävs läkarbedömning tar vi ut avgiften enligt ovan nämnda principer.

Avgiften för läkarmottagning på hälsostationen räknas in under social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter.

Se avgifterna för läkarintyg.

Jour i Jorv under kvällar och veckoslut

Allmänläkarjour

Ett besök på allmänläkarjouren (hälsocentralsjouren) i Jorv vardagar kl. 16–20 kostar 16,40 euro.

För personer under 18 år och för veteraner är allmänläkarjouren gratis. Efter de tre första besöken på hälsostationens läkarmottagning eller allmänläkarens jour i Esbo är läkarmottagningen gratis under resten av kalenderåret för Esbobor.

Ett besök på allmänläkarjouren vardagar kl. 20–08 och veckoslut dygnet runt kostar 32,70 euro.

Denna jouravgift ska betalas för varje besök, den har ingen övre gräns per år. För personer under 18 år och för veteraner är allmänläkarjouren gratis.

Den specialiserade sjukvårdens jour

Ett besök på den specialiserade sjukvårdens jour på Jorvs sjukhus kostar 32,70 euro dygnet runt.

Denna poliklinikavgift ska betalas för varje besök, den har ingen övre gräns per år. Poliklinikavgiften ska också betalas av personer under 18 år. Veteraner är befriade från poliklinikavgiften.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) svarar för jourverksamheten och avgifterna.

Tandvård

Ett besök hos en munhygienist kostar 10,20 euro och ett besök hos tandläkaren kostar 13,10 euro. Dessutom finns det avgifter för olika åtgärder.

Ett besök på specialtandvård kostar 19,20 euro.

En oanvänd mottagningstid kostar 50,80 euro. Avgiften uppbärs av alla över 18 år. Du kan avboka en tid på webben, www.esbo.fi/etjanster, eller lämna ett meddelande på telefonsvararen dygnet runt på tfn 09 8163 0300.

Kommunal tandvård är gratis för personer under 18 år (med undantag av avgiften för en tandställning som förkommit eller skadats på grund av användning i strid med bruksanvisningen eller på grund av vårdslöshet).

Kommunal tandvård är gratis för personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller intyg över att de deltagit i vissa minröjningsuppgifter. Av alla andra uppbärs avgifter för kommunal tandvård. Tandvårdens avgifter räknas INTE in under social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter.

Tandvårdens avgifter grundar sig på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Vi skickar fakturan till dig efter ditt besök.

Ett intyg som inte hör till vården (till exempel ett intyg till ett försäkringsbolag) kostar 50,80 euro.

Närmare prisuppgifter ges på tandkliniken. Du kan be om en kostnadskalkyl när vården inleds. När vården tar slut lönar det sig att fråga vad slutsumman blir. Folkpensionsanstalten FPA ersätter cirka 35 procent av kostnaderna för privat tandvård. För kommunal tandvård får du ingen ersättning.

Exempel på munhälsovårdens priser

 • Ett besök på mottagning 10,20 euro, 13,10 euro eller 19,20 euro beroende på vem som har mottagningen
 • En undersökning 8,40 euro, 18,90 euro eller 37,50 euro beroende på undersökningens omfattning
 • Röntgenundersökning 8,40 euro per bild, ortopantomogram 18,90 euro
 • Bedövning 8,40 euro
 • Borttagning av tandsten 37,50–54,90 euro
 • Plombering beroende på fyllnadens mängd från 18,90 euro
 • Rotfyllning beroende på mottagningens längd från 18,90 euro per besök
 • Tanduttagning beroende på svårighetsgraden från 18,90 euro per besök
 • Avtagbar protes 183,50 euro + laboratoriekostnader
 • Avtagbar delprotes med metall 222,70 euro + laboratoriekostnader
 • Åtgärdsavgifter beroende på åtgärdens komplexitet 8,40–222,70 euro
 • En oanvänd mottagningstid som inte avbokas i tid 50,80 euro

Frågor om tandvårdens räkningar och avgifter

Om du har något att fråga om tandvårdens räkningar och avgifter, skriv till hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi.

En oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid

En mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid kostar 50,80 euro.

Om du inte avbokat en oanvänd tid men ger en utredning över ett godtagbart skäl på din hälsostation, behöver du inte betala.

Avgiften tas ut av personer över 18 år som bokat tid på läkarmottagning, munhälsovårdens undersökning och behandling och dyr bilddiagnostisk undersökning. Avbokningen ska göras före föregående vardag kl. 14.00.

Du kan avboka på webben, www.esbo.fi/etjanster eller per telefon dygnet runt.

Avgiften för en mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid tas ut också om mottagningstiden är gratis. Om du inte avbokat en oanvänd tid, men ger en utredning, tar vi inte ut avgiften.

Fysioterapi

Individuell fysioterapi kostar 9 euro per besök.

Avgiften för gruppmottagning uppbärs enlig fysioterapiperiod.

Gruppmottagning enligt en individuell plan:
 • 1–3 besök totalt 9,00 euro
 • 4–6 besök totalt 18,00 euro
 • 7 eller flera besök totalt 27,00 euro.

För personer under 18 år är gruppmottagningen gratis.

Vi skickar fakturan till dig.

Vård i serie

Vård som ges i en serie kostar 9,00 euro per besök. Avgiften tas ut för högst 45 besök under ett kalenderår. För personer under 18 år är vården gratis.

Sjukhusvård och institutionsvård

Kortvarig institutionsvård

Kortvarig institutionsvård kostar 38,80 euro per vårddag.

Hela dygn då du är borta emellanåt räknas inte med. Utskrivningsdagen räknas som vårddag, ifall vården inte fortsätter direkt på en annan institution. Om du omedelbart flyttar till en annan institution, tar den avsändande institutionen inte betalt för denna dag.

När social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter har nåtts kostar det 17,90 euro per vårddag, gratis för personer under 18 år.

Kortvarig psykiatrisk institutionsvård kostar 17,90 euro per vårddag.

Avgiften för dag- och nattvård är 17,90 euro per dygn.

Denna avgift tar vi ut för patienter som vårdas endast på dagen eller på natten.

För barn under 18 år tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår.

Avgifter för långvarig institutionsvård

En patient anses vara i långvarig institutionsvård då vården redan från början uppskattas ta över tre månader och när dygnetruntvården har pågått tre månader och patientens nedsatta funktionsförmåga fortsättningsvis kräver institutionsvård.

För barn under 18 år tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår.

Om patienten lever i äktenskap eller samboförhållande och har större månadsinkomster av de två, är avgiften högst 42,5 procent av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna. Patienten ska emellertid ha minst 110 euro per månad i disponibla medel.

Om vården avbryts för en längre tid tar vi ut avgiften för de fem första dagarna. När vården avbrutits för en hel månad tar vi ingen avgift (32 § i förordningen om klientavgifter). Med månad avses en sammanhängande period på minst en månad.

Patienter som vårdas på institutioner har rätt till Folkpensionsanstaltens vårdbidrag. En patient som på egen hand sökt sig till ett privat vårdhem står själv för alla kostnader.

Avgiften för ett läkarintyg (23 § i förordningen om klientavgifter)

 • Läkarens och tandläkarens intyg eller utlåtande kostar 50,80 euro.
 • Intyget för körkort kostar 61,00 euro.
 • Intyg och utlåtanden som hör till vården är gratis.

Poliklinisk fysioterapi

Avgiften för individuell fysioterapi är 9,90 euro per vårdtillfälle.

Vård i serie och medicinsk rehabilitering (fysioterapi, ergoterapi, neuropsykologi, konditionsskötare, talterapi) kostar 9,00 euro per vårdtillfälle.

Om du får flera olika terapier eller behandlingar under samma besök, betalar du endast för ett besök vid vård i serie. Avgiften för vård i serie tas ut för högst 45 besök under ett kalenderår.

Avgifter för gruppterapi:

 • en period på 3 gånger kostar 9,00 euro
 • en period på 4–6 gånger kostar 18,00 euro
 • en period på 4–6 gånger kostar 18,00 euro

Mer information om klientavgifterna

Enheten för klientavgifter vid social- och hälsovårdssektorns stab, tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13.

Fakturering
Ekonomitjänster, kundfakturor
PB 668
02070 ESBO STAD
 

Hemsjukhus

Hemsjukhusvård kostar 17,90 euro per vårddygn.

Om patienten redan är regelbunden klient hos hemvården eller inskriven i kortvarig eller långvarig institutionsvård eller serviceboende med dygnetruntomsorg tas ingen avgift.

Ett enskilt hembesök som inte leder till en egentlig vårdperiod kostar 17,90 euro.

Avgiften för hemsjukvård täcker:

 • Hemsjukhusets besök i hemmet
 • Medicinkur som patienten behöver för den akuta sjukdom som påkallat hemsjukhusvården, till exempel intravenös antibiotikakur, akut smärtlindring. När kuren blir långvarig eller permanent får patienten ett recept och köper själv medicinen. Om hemsjukhuset påbörjar en ny kur för en kronisk sjukdom, till exempel en hjärt- eller blodtrycksmedicin, får patienten ett recept och köper själv medicinen.
 • Intravenösa vitamin-, vätske- och näringspreparat (inte preparat som är avsedda att intas i förebyggande syfte)
 • De sjukvårdsartiklar och hjälpmedel som patienten behöver enligt samma praxis som de ges inom den övriga hemvården (blöjor, stomiartiklar, sårbehandlingsartiklar, insulinsprutor osv.)
 • Bedömning av rehabilitering i hemmet efter hemsjukhusets hemflyttningsinsats (till exempel efter en höftoperation). Om patienten behöver långtidsrehabilitering i hemmet, ska denna begäras som medicinsk rehabilitering.
 • Av hemsjukhusets läkare ordinerade laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som inte inkluderar att patienten besöker en läkarmottagning på ett sjukhus eller en hälsostation.
 • Vid behov en trygghetstelefon för vårdperioden i hemsjukhuset
 • Vid behov transport av en avliden patient för medicinsk obduktion (rättsmedicinsk obduktion betalas av staten).

Avgiften för hemsjukvård täcker inte:

 • Permanenta medicinkurer (före hemsjukhusvården påbörjade kurer med receptbelagd medicin, under hemsjukhusvården ordinerade nya kurer eller andra kurer som inte ingår i hemsjukhusavgiften)
 • Bilddiagnostik och andra undersökningar på sjukhusets poliklinik eller hälsostationens läkarmottagning som inte ordinerats av hemsjukhusets läkare.
 • Transport från sjukhuset hem eller andra transporter under hemsjukhusvården.
 • Transport av en avliden patient för begravning (till exempel hospice-patienter)

Under hemsjukhusvården får patienten förmåner av Folkpensionsanstalten (till exempel vård- och bostadsbidrag) liksom övriga patienter i öppenvård.

Geriatrisk poliklinik

 • Ett besök på läkarmottagningen i en geriatrisk poliklinik kostar 16,40 euro.
 • Läkarens hembesök från en geriatrisk poliklinik kostar 15,00 euro.
 • Ett hembesök av annan personal från en geriatrisk poliklinik kostar 9,50 euro.

Avgift för hemflyttning

Ledsagning till hemmet och kartläggning av behovet av tjänster och hjälpmedel i hemmet är gratis. Därefter kostar övriga tjänster 9,50 euro per dag, vilket är lika mycket som avgiften för tillfällig hemsjukvård. Per dag debiteras endast en avgift även om besöken skulle vara flera. Om patienten redan anlitar hemvård eller hemsjukvård, är den hjälp som erbjuds av hemflyttningsteamet gratis.

Mer information:

Socialarbetarna på sjukhusavdelningarna och institutionerna:
Tfn 09 816 21 (stadens växel).

Mer information om klientavgifterna:
Enheten för klientavgifter vid social- och hälsovårdssektorns stab, tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13

Mer information om avgiftstaket ges av ekonomitjänsternas specialtjänst, tfn 09 8162 9500 vardagar kl. 9–15.

Fakturering

Ekonomitjänster, kundfakturor
PB 668
02070 ESBO STAD

Telefon
09 8162 9500 mån–fre kl. 9–15.

Bilagor

Inkomstutredningsblankett vid långvarig institutionsvård för nya klienter (pdf, 602 Kt)
Inkomstutredningsblankett vid långvarig institutionsvård för årlig kontroll (pdf, 583 Kt)
Avgifter för långvarig institutionsvård 2021 (pdf, 97 Kt)
Klientavgifter för långvarig institutionsvård från 1.7.2021 (pdf, 150 Kt)

Hemvård och hemsjukvård

Avgifterna gäller hemsjukvård, hemvård, hemvårdens stödtjänster (bland annat trygghetstelefon), dagverksamhet och vård av vårdtagaren under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. Hemvårdens avgifter räknas inte med under social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter. Avgifterna bygger på en förordning och på ett beslut av stadsstyrelsen.

Regelbunden hemvård

Regelbunden och fortlöpande hemvård och hemsjukvård debiteras per månad. Månadsavgiften beror på tjänstens kvalitet och mängd samt klientens inkomster och familjens storlek. Månadsavgiften beräknas enligt bifogade tabell med den inkomst som överskrider inkomstgränsen som utgångspunkt. Vi debiterar inte månadsavgifter under 6,00 euro.

Tillfällig hemvård och tillfällig hemsjukvård

Avgiften för tillfällig hemservice beror på hembesökets längd, se avgifterna för hemvård och hemsjukvård. Ett hembesök av en sjukskötare eller en annan person kostar 9,50 euro. Läkarens hembesök från en geriatrisk poliklinik kostar 15,00 euro.

Bilagor

Avgifter för hemvård (pdf, 123 Kt)
Klientavgifter för hemvård från 1.7.2021 (pdf, 170 Kt)
Fullmakt (pdf, 20 Kt)

Kontaktuppgifter

Enheten för klientavgifter vid social- och hälsovårdssektorns stab, tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13

Postadress
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter
PB 207
02070 ESBO STAD

Hemservice för barnfamiljer

Avgiften för tillfällig hemservice för barnfamiljer beror på hembesökets längd.

Avgiften för regelbunden hemservice hos en barnfamilj beror på familjens storlek, bruttoinkomster och behov av hjälp.

Bilagor

Inkomstutredning för barnfamiljer (docx, 83 Kt)
Avgifter för hemservice för barnfamiljer (pdf, 119 Kt)
Klientavgifter för hemservice för barnfamiljer från 1.7.2021 (pdf, 201 Kt)

Kontaktuppgifter

Enheten för klientavgifter vid social- och hälsovårdssektorns stab, tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13

Postadress
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter
PB 207
02070 ESBO STAD

Boendeservice

Avgift för långtidsboende

Riksdagen har ändrat lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och förordningen från och med 1.7.2021.Den ändrade lagen inkluderar avgifterna för långvarig boendeservice som ordnas med stöd av socialvårdslagen. Tidigare har avgifterna baserat sig på beslut av Esbo stadsstyrelse.

Avgiften för serviceboende med heldygnsomsorg enligt socialvårdslagen (vårdhem för äldre, funktionshinderservice och missbruksvård) ändras. Avgiften är även i fortsättningen högst 85 procent av klientens eller 42,5 procent av partnernas sammanräknade nettoinkomster. Klientens disponibla medel fortsätter att vara minst 15 procent och partnernas 57,5 procent. De disponibla medlens minimibelopp minskas emellertid från 257,07 euro per månad till 164 euro per månad. Å andra sidan avdras läkemedelskostnaderna vid beräkningen av nettoinkomsterna. Tidigare har läkemedlen varit avsedda att täckas med de disponibla medlen. Från nettoinkomsterna avdras även boendeutgifterna, som tidigare har dragits av från klientavgiften. I lagändringen definieras även övriga avdrag som ska göras vid beräkning av nettoinkomsterna.

Klientavgifterna för så kallat vanligt serviceboende tas i fortsättningen ut på samma grunder som för regelbunden hemvård. Avgiften bestäms på grundval av antalet servicetimmar, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Avgiften grundar sig i fortsättningen på bruttoinkomsterna (inkomster före skatt). Vid beräkningen av avgiften beaktas de bruttoinkomster som överskrider en inkomstgräns som beror på familjens storlek. Avgiften är högst 35 procent av bruttoinkomsterna.

Utöver den inkomstrelaterade boendeavgiften betalar klienten i fortsättningen 247 euro per månad för måltider. Hittills har boendeavgiften täckt all service. Efter boendeavgiften och måltidsavgiften garanteras klienten i fortsättningen inte längre specificerade disponibla medel. Klienten betalar själv kostnaderna för boendet och dessa kostnader dras inte av vid beräkningen av de inkomster som ligger till grund för avgiftens storlek.

Avgift för korttidsboende

Kortvarig vård i en boendeenhet kostar 26 euro per vårddag. Denna avgift räknas inte in under avgiftstaket.

Mer information om avgifterna

Enheten för klientavgifter vid social- och hälsovårdssektorns stab, tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13

Postadress
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter
PB 207
02070 ESBO STAD

Bilagor

Avgifter för långvarig boendeservice 2021 (pdf, 98 Kt)
Klientavgifter för serviceboende från 1.7.2021 (pdf, 162 Kt)
Fullmakt (pdf, 20 Kt)
Inkomstutredning vid långvarigt serviceboende för nya klienter (pdf, 559 Kt)
Inkomstutredning vid långvarigt serviceboende för årlig kontroll (pdf, 542 Kt)
Klientavgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig familjevård från 1.7.2021 (pdf, 154 Kt)
Inkomstutredningsblankett vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för nya klienter (pdf, 602 Kt)
Inkomstutredningsblankett vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för årlig kontroll (pdf, 583 Kt)

Mer information om fakturor

Förfrågningar tfn 09 8162 9500 mån–fre kl. 9–15

Postadress
Esbo ekonomitjänster
Specialtjänster
PB 668
02070 ESBO STAD

E-post
talouspalvelut@espoo.fi

Boendekostnader

Boendekostnaderna för och stödet till äldre personer skiljer sig från normala boendekostnader i följande fall:

Folkpensionsanstaltens (FPA) bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare

FPA betalar vårdbidrag till en pensionstagare med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning för vård i hemmet och särskilda kostnader.

Mer information ges av Folkpensionsanstalten FPA.

Hushållsavdrag i beskattningen

Till hushållsavdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad.

Kostnaderna för arbete som utförts i en kommunal institution eller i serviceboendeenheter i vilka staden köper tjänster berättigar inte till avdrag.

Mer information ges av Skatteverket.

Reparationsunderstöd för reparation av bostäder

Reparationsunderstöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Reparationsunderstöd beviljas för en permanent bostad där åtminstone en person är över 65 år eller har en funktionsnedsättning. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte vara så förmöget att det har råd att reparera bostaden utan understöd.

Reparationsunderstödet är högst 50 procent av de godkända kostnaderna. I undantagsfall kan understödet vara upp till 70 procent av kostnaderna: för det första om stödtagaren är en frontveteran eller en frontveterans efterlevande maka/make och för det andra om en senior eller en person med funktionsnedsättning annars skulle tvingas flytta från bostaden permanent på grund av rörelsehinder eller på grund av att personen inte kan erbjudas nödvändig social- och hälsovård i bostaden.

Mer information ges av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Annat på esbo.fi

Servicesedel för vårdboende med omsorg dygnet runt

På andra webbplater

Skatteverket
Folkpensionsanstalten (FPA) Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Bilagor

Avgifter för långtidsvård på institution (pdf, 97 Kt)
Avgifter för långtidsboende (pdf, 98 Kt)

Mental- och missbruksvård

Största delen av mental- och missbruksvården är gratis handledning, rådgivning och stöd.

Rehabiliterande missbruksvård på institution kostar 38,80 euro per vårddag. Avgiften räknas med in under social- och hälsovårdens avgiftstak. När avgiftstaket nås är avgiften för kortvarig rehabiliterande institutionsvård 17,60 euro per vårddag.

Kortvarig psykiatrisk institutionsvård kostar 17,90 euro per vårddag.

Priset för långtidsboende beror på klientens nettoinkomster. Klientavgiften är 85 procent av klientens nettoinkomster. Den boende ska ha kvar 15 procent av sina nettoinkomster, men allra minst ett belopp som motsvarar utkomststödets grunddel för en ensamboende minus matkostnaderna. Minimibeloppet per månad är 256,13 euro år 2020.

Om den långtidsboende strax innan ankomsten till serviceboendet levt i äktenskap eller samboförhållande och har större månadsinkomster av de två, är avgiften högst 42,5 procent av de sammanräknade nettoinkomsterna per månad.

Den boende har rätt till förmåner som beviljas av Folkpensionsanstalten FPA (bl.a. vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare) och kan använda den kommunala hälsovården.

Kontaktuppgifter

Enheten för klientavgifter vid social- och hälsovårdssektorns stab, tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13

Postadress
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter
PB 207
02070 ESBO STAD

Funktionshinderservice

Staden erbjuder tjänster för personer med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. En del produceras av staden, en del av entreprenörer och en del av samkommuner. Samkommunerna och övriga kommuner bestämmer och uppbär sina egna avgifter. För de övriga tjänsterna, som staden ansvarar för, uppbärs de avgifter som stadsstyrelsen bestämt.

Tjänsterna kostar om de inte enligt lagen ska vara gratis. Avgiften för vissa tjänster (långvarig institutionsvård, familjevård samt boende med dygnetruntomsorg) beror på klientens inkomster. Andelen/beloppet som klienten ska ha kvar i disponibla medel bestäms i lagen.

Det är möjligt att vid behov ansöka om längre tid för att betala kundavgifterna. En avgift kan nedsättas eller efterskänkas om den äventyrar en persons eller en familjs försörjning eller försörjningsplikt och den kan också efter prövning nedsättas eller efterskänkas på andra grunder.

Bilagor

Avgifter för funktionshinderservicens tjänster 1.2.2021 (pdf, 213 Kt). I bilagorna finns också närmare information om fakturering och om samkommunernas avgifter.

Social- och hälsovårdssektorns avgifter grundar sig på lagen (1992/734) och förordningen (1992/912) om klientavgifter inom social- och hälsovården och stadsstyrelsens beslut.

Enligt klientavgiftslagen kan staden ta ut avgifter för kommunal social- och hälsovård om inte lagen bestämmer annorlunda. Avgiften får inte överskrida produktionskostnaderna.

Läs mera

Finlex.fi
Beslut