Social- och hälsovårdssektorns avgifter

Staden tar bland annat ut avgifter för läkarmottagning på hälsostationen, munhälsovård, hemvård, hemsjukvård, boendetjänster, sjukhus- och institutionsvård samt läkarintyg.

Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan gå på mottagningen! En oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid kostar 50,80 euro.

Avbokningen ska göras före föregående vardag kl. 14.00. Du kan avboka per telefon under öppettider och på webben dygnet runt www.esbo.fi/avbokning.

Klicka på rubrikerna nedan, så får du närmare information och anvisningar.

Hälsostation

Avgift för ett besök på läkarmottagning

Ett besök på läkarmottagning på stadens hälsostationer på vardagar kostar 16,40 euro. De tre första besöken under ett kalenderår kostar. De följande besöken under samma kalenderår är gratis. Läkarmottagningen är gratis för följande grupper:

 • personer under 18 år
 • personer som får full folkpension
 • flyktingar som staten betalar kalkylerad ersättning för till Esbo stad
 • personer som studerar på heltid
 • personer som får garantipension
 • personer som får pensionsstöd
 • personer som får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller integrationsstöd
 • personer som har rätt till Esbo stads veterantjänster
 • personer som utför värnplikt eller civiltjänst.

Befrielsen från avgiften gäller endast Esbobor som besöker Esbo stads egna hälsostationer på vardagar. För befrielse från avgiften ska du uppvisa ett intyg över befrielsegrunden på patientkontoret vid besöket. Då befrias du från avgiften från den dag du uppvisar intyget.

 • Studerande ska uppvisa ett gällande studiekort eller ett studieintyg från läroanstalten. Befrielsen antecknas enligt intyget antingen till slutet av terminen eller läsåret.
 • Om du får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller integrationsstöd ska du uppvisa ett kvitto från FPA över betalt stöd; kvittot kan uppvisas som utskrift på papper eller t.ex. på en smarttelefon. Befrielsen kan antecknas för tre (3) månader med ett intyg som är högst fyra veckor gammalt.
 • Om du får full folkpension eller garantipension ska du uppvisa ett pensionsbeslut.
 • Om du är veteran ska du uppvisa frontveterantecken, livräntebeslut eller intyg från Krigsarkivet.

Om anledningen endast är hälsorådgivning eller hälsoundersökning är läkarmottagningen gratis för Esbobor. Sådana gratis besök är

 • läkarmottagning på mödra- och barnrådgivningen samt på elev- och studerandehälsovården,
 • hälsoundersökning för körkort eller T-intyg,
 • hälsoundersökning för uppbådet,
 • läkarmottagning för familjeplanering (om besöket inte inkluderar sjukvård)
 • läkarmottagning enligt lagen om smittosamma sjukdomar (t.ex. för behandling av salmonella eller könssjukdomar) och
 • läkarens bedömning av behovet av observationsremiss enligt mentalvårdslagen.


Besök på hälsovårdarens och sjukskötarens mottagning är gratis. Om det vid besöket på hälsovårdarens eller sjukskötarens mottagning krävs läkarbedömning, tar vi ut avgiften för läkarmottagning enligt ovan nämnda principer.

Avgiften för läkarmottagning på hälsostationen räknas in under social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter.

Se avgifter för läkarintyg

Avgifter vid jouren i Jorv under kvällar och veckoslut

Allmänläkarjour

Ett besök på allmänläkarjouren vardagar kl. 16–20 kostar 16,40 euro.

För personer under 18 år och för veteraner är allmänläkarjouren gratis. Efter de tre första besöken på hälsostationens läkarmottagning eller allmänläkarens jour är läkarmottagningen gratis under resten av kalenderåret.

Avgiften för ett besök på allmänläkarjouren vardagar kl. 20.00–08.00 och veckoslut dygnet runt är 32,70 euro.

Denna jouravgift ska betalas för varje besök, den har ingen övre gräns per år. För personer under 18 år och för veteraner är allmänläkarjouren gratis.

Den specialiserade sjukvårdens jour

Ett besök på den specialiserade sjukvårdens jour på Jorvs sjukhus kostar 32,70 euro dygnet runt.

Avgiften ska betalas för varje besök, den har ingen övre gräns per år. Avgiften ska också betalas av personer under 18 år. För veteraner är den specialiserade sjukvårdens jour gratis.Vi tar ut denna avgift för varje besök, den blir inte gratis efter tre gånger. Denna avgift ska också betalas av personer under 18 år. För veterangrupperna är det gratis.

Jourverksamheten i Jorv sköts av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS som också svarar för klientavgifterna.

Tandvård

Ett besök hos en munhygienist kostar 10,20 euro och ett besök hos tandläkaren kostar 13,10 euro. Dessutom finns det avgifter för olika åtgärder.

Ett besök hos specialtandvården kostar 19,20 euro.

Avgiften för en oanvänd mottagningstid som inte avbokas i tid är 50,80 euro av alla personer över 15 år. Avbokningen ska göras senast kl. 14 dagen före den bokade tiden. Du kan avboka på webben eller per telefon dygnet runt www.esbo.fi/avbokning.

Kommunal tandvård är gratis för personer under 18 år (med undantag av avgiften för en mottagningstid som inte använts och inte avbokats i tid samt avgiften för en tandställning som förkommit eller skadats på grund av användning i strid med bruksanvisningen eller på grund av vårdslöshet).

Kommunal tandvård är gratis för personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller intyg över att de deltagit i vissa minröjningsuppgifter. Alla andra ska betala för kommunal tandvård. Tandvårdens avgifter räknas INTE in under social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter.

Tandvårdens avgifter grundar sig på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Vi skickar fakturan till dig efter ditt besök.

Ett intyg som inte hör till vården (till exempel ett intyg till ett försäkringsbolag) kostar 50,80 euro.

Noggrannare prisuppgifter ges på tandkliniken. Du kan be om en kostnadskalkyl när vården inleds. När vården tar slut kan du fråga vad slutsumman blir. Folkpensionsanstalten FPA ersätter cirka 35 procent av kostnaderna för privat tandvård. För kommunal tandvård får du ingen ersättning.

Exempel på munhälsovårdens priser

 • Ett besök på mottagning 10,20 euro, 13,10 euro eller 19,20 euro beroende på vem som har mottagningen.
 • En undersökning 8,40 euro, 18,90 euro eller 37,50 euro beroende på undersökningens omfattning.
 • Röntgenundersökning 8,40 euro per bild, ortopantomogram 18,90 euro.
 • Bedövning 8,40 euro.
 • Borttagning av tandsten 37,50–54,90 euro.
 • Plombering beroende på fyllnadens mängd från 18,90 euro.
 • Rotfyllning beroende på mottagningens längd från 18,90 euro per besök.
 • Tanduttagning beroende på svårighetsgraden från 18,90 euro per besök.
 • Avtagbar protes 183,50 euro + laboratoriekostnader.
 • Avtagbar delprotes med metall 222,70 euro + laboratoriekostnader.
 • Åtgärdsavgifter beroende på åtgärdens komplexitet 8,40–222,70 euro.
 • En oanvänd mottagningstid som inte avbokas i tid 50,80 euro.

Frågor om tandvårdens räkningar och avgifter

Om du har något att fråga om tandvårdens räkningar och avgifter, skriv till hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi.

En oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid

En mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid kostar 50,80 euro.

Om du inte avbokat en oanvänd tid men ger en utredning över ett godtagbart skäl på din hälsostation, behöver du inte betala.

Avgiften tas ut av personer över 15 år för en oanvänd tid som inte avbokats i tid på läkarmottagning, munhälsovårdens undersökning och behandling och dyr bilddiagnostisk undersökning. Avbokningen ska göras före föregående vardag kl. 14.00.

Du kan avboka på webben eller per telefon dygnet runt www.esbo.fi/avbokning.

Avgiften tas ut också om mottagningstiden är gratis. Om du inte avbokat en oanvänd tid, men ger en utredning, tar vi inte ut avgiften.

Fysioterapi

Individuell fysioterapi kostar 9,90 euro per besök.

Avgiften för gruppmottagning uppbärs enlig fysioterapiperiod.

Mottagning i grupp enligt en individuell plan:
 • 1–3 besök totalt 9,00 euro
 • 4–6 besök totalt 18,00 euro
 • 7 eller flera besök totalt 27,00 euro.

För personer under 18 år är gruppmottagningen gratis.

Vi skickar fakturan till dig.

Vård i serie

AVård som ges i en serie kostar 9,00 euro per besök. Avgiften tas ut för högst 45 besök under ett kalenderår. För personer under 18 år är vården gratis.

Sjukhusvård och anstaltsvård

Kortvarig anstaltsvård

Kortvarig anstaltsvård kostar 38,80 per vårddag.

Hela dygn då du är borta emellanåt räknas inte med. Utskrivningsdagen räknas som vårddag, ifall vården inte fortsätter direkt i en annan anstalt. Om du omedelbart flyttar till en annan anstalt, tar den avsändande anstalten inte betalt för denna dag.

När social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter har nåtts kostar det 17,90 euro per vårddag, gratis för personer under 18 år.

Avgiften för kortvarig psykiatrisk anstaltsvård är 17,90 euro per vårddag.

Vård endast på dagen eller på natten kostar 17,90 euro per dygn.

För barn under 18 år tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår.

Långvarig anstaltsvård

En patient anses vara i långvarig anstaltsvård då vården redan från början uppskattas ta över tre månader och när dygnetruntvården har pågått tre månader och patientens nedsatta funktionsförmåga fortsättningsvis kräver anstaltsvård.

För barn under 18 år tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår.

Om patienten lever i äktenskap eller samboförhållande och har större månadsinkomster av de två, är avgiften högst 42,5 procent av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna. Patienten ska emellertid ha minst 110 euro per månad i disponibla medel.

Om vården avbryts för en längre tid tar vi ut avgiften för de fem första dagarna. När anstaltsvården avbrutits för en hel månad i sträck tar vi ingen avgift (32 § i förordningen om klientavgifter).

En patient som vårdas på en anstalt har rätt till folkpensionsanstaltens vårdbidrag. En patient som på egen hand sökt sig till ett privat vårdhem står själv för alla kostnader.

Avgiften för ett läkarintyg (23 § i förordningen om klientavgifter)

 • Ett intyg eller ett utlåtande av en läkare eller en tandläkare kostar 50,80 euro.
 • Ett läkarintyg som behövs för körkortet kostar 61,00 euro.
 • Intyg och utlåtanden som hör till vården är gratis.

Poliklinisk fysioterapi

Individuell fysioterapi kostar 9,00 euro per besök.

Vård och medicinsk rehabilitering (fysioterapi, ergoterapi, neuropsykologi, konditionsvårdare, talterapi) som ges i en serie kostar 9,00 euro per besök.

Om du får flera olika terapier eller behandlingar under samma besök, betalar du endast för ett besök vid vård i serie. Avgiften för vård i serie tas ut för högst 45 besök under ett kalenderår.

En period i en grupp kostar:

 • 3 gånger, totalt 9,00 euro
 • 4–6 gånger, totalt 18,00 euro
 • 7 gånger eller flera, totalt 27,00 euro.

Ytterligare upplysningar om avgifterna

Ytterligare upplysningar om klientavgifterna ges av de tjänsteinnehavare i social- och hälsovårdssektorns stab som ansvarar för klientavgifter, tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13.

Fakturering
Ekonomitjänster, kundfakturor
PB 668
02070 ESBO STAD
 

Hemsjukhus

Hemsjukhusvård kostar 17,90 euro per dygn som patienten är inskriven i hemsjukhuset.

Om patienten redan är en regelbunden klient hos hemvården eller inskriven i kortvarig eller långvarig anstaltsvård eller äldreboende med dygnetruntomsorg tas ingen avgift.

Ett enskilt hembesök som inte leder till en egentlig vårdperiod kostar 17,90 euro.

Avgiften för hemsjukhusvård täcker:

 • Hemsjukhusets besök i hemmet.
 • Medicinkur som patienten behöver för den akuta sjukdom som påkallat hemsjukhusvården, till exempel intravenös antibiotikakur, akut smärtlindring. När kuren blir långvarig eller permanent får patienten ett recept och köper själv medicinen. Om hemsjukhuset påbörjar en ny kur för en kronisk sjukdom, till exempel en hjärt- eller blodtrycksmedicin, får patienten ett recept och köper själv medicinen.
 • Intravenösa vitamin-, vätske- och näringspreparat (inte preparat som är avsedda att intas i förebyggande syfte).
 • De sjukvårdsartiklar och hjälpmedel som patienten behöver enligt samma praxis som de ges inom den övriga hemvården (blöjor, stomiartiklar, sårbehandlingsartiklar, insulinsprutor osv.).
 • Bedömning av rehabilitering i hemmet efter hemsjukhusets hemflyttningsinsats (till exempel efter en höftoperation). Om patienten behöver långtidsrehabilitering i hemmet, ska denna begäras som medicinsk rehabilitering.
 • Av hemsjukhusets läkare ordinerade laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som inte inkluderar att patienten besöker en läkarmottagning på ett sjukhus eller en hälsostation.
 • Vid behov en trygghetstelefon för vårdperioden i hemsjukhuset
 • Vid behov transport av en avliden patient för medicinsk obduktion (rättsmedicinsk obduktion betalas av staten).

Avgiften för hemsjukvård inkluderar inte:

 • Permanenta medicinkurer (före hemsjukhusvården påbörjade kurer med receptbelagd medicin, under hemsjukhusvården ordinerade nya kurer eller andra kurer som inte ingår i hemsjukhusavgiften).
 • Bilddiagnostik och andra undersökningar på sjukhusets poliklinik eller hälsostationens läkarmottagning som inte ordinerats av hemsjukhusets läkare.
 • Transport från sjukhuset hem eller andra transporter under hemsjukhusvården.
 • Transport av en avliden patient för begravning (till exempel hospice-patienter).

Under hemsjukhusvården får patienten förmåner av folkpensionsanstalten (till exempel vård- och bostadsbidrag) liksom övriga patienter i öppenvård.

Geriatrisk poliklinik

 • Ett besök på läkarmottagningen i en geriatrisk poliklinik kostar 16,40 euro.
 • Läkarens hembesök från en geriatrisk poliklinik kostar 15,00 euro.
 • Hembesök av annan personal från en geriatrisk poliklinik kostar 9,50 euro.

Hemflyttning

Ledsagning till hemmet och kartläggning av behovet av tjänster och hjälpmedel i hemmet är gratis. Övriga tjänster kostar 9,50 euro per dag, vilket är lika mycket som avgiften för tillfällig hemsjukvård. Per dag debiteras endast en avgift även om besöken skulle vara flera. Om patienten redan betalar för hemvård eller hemsjukhuset, är hemflyttningsteamet gratis.

Ytterligare upplysningar

Socialarbetarna på sjukhusavdelningarna och anstalterna: tfn 09 816 21 (stadens växel).

Ytterligare upplysningar om avgifterna:
Ytterligare upplysningar om vårdavgifterna ges av de personer i social- och hälsovårdssektorns stab som ansvarar för avgifter, tfn 09 816 21 (växel), personalen som ansvarar för inskrivningen av patienter på avdelningen och socialarbetarna.

Ytterligare upplysningar om avgiftstaket ges av ekonomitjänsternas kundtjänst, tfn 09 8162 9500 mån–fre kl. 9–15.

Fakturering

Ekonomitjänster, kundfakturor
PB 668
02070 ESBO STAD

Telefon
09 8162 9500 mån–fre kl. 9–15.

Bilagor

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut (docx, 67 kt)
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut 2018 (pdf, 138 kt)

Hemvård och hemsjukvård

Staden tar ut avgifter för hemsjukvård, hemvård, hemvårdens stödtjänster (bland annat trygghetstelefon), dagverksamhet, stöd för närståendevård och korttidsboende. Hemvårdens avgifter räknas inte med under social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter. Avgifterna bygger på en förordning och på ett beslut av stadsstyrelsen.

Regelbunden hemvård

Regelbunden och fortlöpande hemvård och hemsjukvård debiteras per månad. Månadsavgiften beror på tjänstens kvalitet och mängd samt klientens inkomster och familjens storlek. Månadsavgiften beräknas enligt bifogade tabell med den inkomst som överskrider inkomstgränsen som utgångspunkt. Vi debiterar inte månadsavgifter under 6,00 euro.

Avgifter för tillfällig hemvård och tillfällig hemsjukvård

Avgiften för tillfällig hemservice beror på hembesökets längd, se avgifterna för hemvård och hemsjukvård. Ett hembesök av en sjukskötare eller annan personal kostar 9,50 euro. Ett hembesök av en läkare kostar 15,00 euro.

Bilagor

Blankett för inkomstutredning för hemvårdsavgifter (pdf, 20 Kt)
Avgifter för hemvård (pdf, 175 Kt)
Fullmakt (pdf, 20 Kt)

Kontaktuppgifter

Telefon
Social- och hälsovårdssektorns tjänsteinnehavare som ansvarar för klientavgifter, tfn 09 816 21 (stadens växel)

Postadress
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter
PB 207
02070 ESBO STAD

Hemservice för barnfamiljer

Avgiften för tillfällig hemservice för barnfamiljer beror på hembesökets längd.

Avgiften för regelbunden hemservice för barnfamiljer beror på familjens storlek, bruttoinkomster och behov av service.

Bilagor

Inkomstutredning för barnfamiljer (docx, 83 Kt)
Klientavgifter inom familjearbetet för barnfamiljer (pdf, 25 Kt)

Kontaktuppgifter

Telefon
Social- och hälsovårdssektorns tjänsteinnehavare som ansvarar för klientavgifter
09 816 57261

Postadress
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter
PB 207
02070 ESBO STAD

Boendeservice

Avgifter för långtidsboende

Avgifterna för långtidsboende bestäms utifrån stadsstyrelsens beslut. Avgiften för långtidsboende beror på den boendes nettoinkomster. Den boende ska enligt stadsstyrelsens beslut betala högst 85 procent av sina nettoinkomster. Den boende får i disponibla medel behålla minst utkomststödets grunddel för en ensamstående person minus matandelen, d.v.s. 256,13 euro per månad (2020).

Om den långtidsboende strax innan ankomsten till serviceboendet levt i äktenskap eller samboförhållande och har större månadsinkomster av de två, är avgiften högst 42,5 procent av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna.

Den boende har rätt till socialförsäkringsförmåner som beviljas av folkpensionsanstalten (bl.a. vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare, sjukförsäkringsersättning) och kan använda den kommunala öppenvården.

Avgift för korttidsboende

För korttidsvård i en boendeenhet är avgiften 17,90 euro per vårddag. Avgiften räknas inte in under social- och hälsovårdens tak för sammanlagda årliga klientavgifter.

Ytterligare upplysningar om avgifterna

Ytterligare upplysningar om vårdavgifterna ges av socialarbetarna på sjukhusavdelningarna och anstalterna, tfn 09 816 21 (stadens växel).

Ytterligare upplysningar om den boendeservice som staden själv erbjuder (Leva och bo-seniorcentralen i Köklax samt vårdcentren för personer med minnesrelaterade sjukdomar i Gröndal och Dåvits) ges av de tjänsteinnehavare i social- och hälsovårdssektorns stab som ansvarar för klientavgifter, tfn 09 816 21 (stadens växel).

Bilagor

Avgiftsgrunderna för långtidsboende 2019 (docx, 50 Kt)
Fullmakt (pdf, 20 Kt)

Kontaktuppgifter

Telefon
09 816 29500 mån–fre kl. 9–15

Postadress
Boendeservice
PB 668
02070 ESBO STAD

E-post
laskutus@espoo.fi

Boendekostnader

Boendekostnaderna för och stödet till äldre personer skiljer sig från normala boendekostnader i följande fall:

Folkpensionsanstaltens (FPA) bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare

FPA betalar vårdbidrag till en pensionstagare med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning för vård i hemmet och särskilda kostnader.

Ytterligare upplysningar ges av Folkpensionsanstalten.

Hushållsavdrag i beskattningen

Till hushållsavdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad.

Kostnaderna för arbete som utförts i en kommunal anstalt eller i serviceboendeenheter i vilka staden köper tjänster berättigar inte till avdrag.

Kontakta skatteverket för ytterligare upplysningar.

Reparationsunderstöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning som beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Reparationsunderstöd beviljas för en permanent bostad där åtminstone en person är över 65 år eller har en funktionsnedsättning. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte vara så förmöget att det har råd att reparera bostaden utan understöd.

Reparationsunderstödet är högst 50 procent av de godkända kostnaderna. I undantagsfall kan understödet vara upp till 70 procent av kostnaderna: för det första om stödtagaren är en frontveteran eller en frontveterans efterlevande maka/make och för det andra om en senior eller en person med funktionsnedsättning annars skulle tvingas flytta från bostaden permanent på grund av rörelsehinder eller på grund av att personen inte kan erbjudas nödvändig social- och hälsovård i bostaden.

Ytterligare upplysningar: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Avgifter för långvård (vårdhem)

Avgifterna för boende i vårdhem bestäms utifrån besluten om avgifter för långvarig boendeservice eller om anstaltsvård.

 • Avgiften för den boende beror på inkomsterna. Den boende betalar i enlighet med Esbo stads social- och hälsovårdsnämnds beslut 85 procent av sina nettoinkomster för boende, vård och omsorg. Den boende får i disponibla medel behålla minst utkomststödets grunddel för en ensamstående person minus matandelen, som är 253,62 euro per månad (2019). Den boende har rätt till Folkpensionsanstaltens socialförmåner (bl.a. vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare, sjukförsäkringsersättning) och omfattas av öppenvårdens hälsovårdstjänster.
 • Ifall den boende bor på vårdhemmet på grundval av ett beslut om anstaltsvård, baserar sig avgiften på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Månadsavgiften är 85 procent av nettoinkomsterna och inkluderar uppehälle, omsorg och vård. Den boende får behålla minst 108 euro per månad (2019) i disponibla medel. En boende på en anstalt har rätt till Folkpensionsanstaltens vårdbidrag.
 • En boende som på egen hand sökt sig till ett privat servicehus eller vårdhem står själv för alla kostnader.

Annat på esbo.fi

Servicesedel för vårdboende med omsorg dygnet runt

På andra webbplater

Skatteverket
Folkpensionsanstalten (FPA)
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Bilagor

Avgifter för långtidsvård på anstalt (pdf, 119 Kt)
Avgiftsgrunderna för långtidsboende (docx, 55 Kt)
Avgiftsgrunderna för långtidsvård på anstalt 2019 (docx, 53 Kt)
Avgiftsgrunderna för långtidsboende 2019 (docx, 50 Kt)

Mental- och missbruksvård

Största delen av mental- och missbruksvården är gratis handledning, rådgivning och stöd.

Avgiften för missbruksvårdens rehabiliterande anstaltsvård är 38,80 euro per vårddag. Avgiften räknas med in under social- och hälsovårdens avgiftstak. När avgiftstaket nås är avgiften för kortvarig rehabiliterande anstaltsvård 17,90 euro per vårddag.

Avgiften för kortvarig psykiatrisk anstaltsvård är 17,90 euro per vårddag.

Staden kan sänka en avgift eller befria från en avgift om den äventyrar klientens eller familjens försörjning.

Kontaktuppgifter

Telefon
Social- och hälsovårdssektorns tjänsteinnehavare som ansvarar för klientavgifter, (stadens växel)
09 816 21

Postadress
Social- och hälsovårdssektorns stab
Klientavgifter
PB 207
02070 ESBO STAD

Tjänster till personer med funktionsnedsättning

Staden erbjuder tjänster för personer med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. En del produceras av staden, en del av entreprenörer och en del av samkommuner. Samkommunerna och övriga kommuner bestämmer och uppbär sina egna avgifter. För de övriga tjänsterna, som staden ansvarar för, uppbärs de avgifter som stadsstyrelsen bestämt.

Tjänsterna kostar om de inte enligt lagen ska vara gratis. Avgiften för vissa tjänster (långvarig anstaltsvård, familjevård samt boende med dygnetruntomsorg) beror på klientens inkomster. Andelen/beloppet som klienten ska ha kvar i disponibla medel bestäms i lagen.

Det är möjligt att vid behov ansöka om längre tid för att betala kundavgifterna. En avgift kan nedsättas eller efterskänkas om den äventyrar en persons eller en familjs försörjning eller försörjningsplikt och den kan också efter prövning nedsättas eller efterskänkas på andra grunder.

Avgifterna som stadsstyrelsen fastställde 3.2.2020 finns i bilagan Avgifter för funktionshinderservicens tjänster 1.1.2020 (pdf, 177 Kt). I bilagorna finns också närmare information om fakturering och om samkommunernas avgifter.

.

Bilagor

Avgifter för funktionshinderservicens tjänster 2020 (pdf, 177 Kt)
Nedsättning eller efterskänkning av avgifter (pdf, 71 Kt)
 

Avgiftstak

Det finns ett tak för hur mycket du behöver betala i avgifter för social- och hälsovård under ett kalenderår.

När du har nått avgiftstaket, som är 683 euro under ett kalenderår, ska du begära befrielse (frikort) för resten av året. När du beviljats frikortet behöver du inte betala avgifter under resten av året.

Korttidsvård på en anstalt kostar emellertid 17,90 euro per vårddag för personer över 18 år även efter att du har nått avgiftstaket.

Du ska meddela att du har beviljats befrielse från avgifter (frikort) när du söker vård.

Förutom många av stadens avgifter, räknas också avgifterna för specialiserad sjukvård på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts HNS sjukhus in under avgiftstaket. Däremot räknas munhälsovårdens avgifter och avgifter för tjänster i hemmet inte in under avgiftstaket.

Så här får du befrielse när avgiftstaket nås

Det är du som ska hålla reda på och lämna in verifikat som visar att du nått avgiftstaket. Förvara de räkningar och kvitton som räknas in under avgiftstaket i kronologisk ordning enligt vårddagens datum, så har du lätt att följa med när du når avgiftstaket och vems tjänster avgifterna gäller. Du ska på begäran visa upp kvittona som du åberopar för att få ett frikort.

Avgifter som betalats för barn under 18 år kan räknas in i de avgifter som hör under en valbar vårdnadshavares avgiftstak. När avgiftstaket nåtts befrias både vårdnadshavaren och barnen från avgifter under resten av året.

Om du når avgiftstaket inom stadens tjänster, ska du begära befrielse (frikort) hos stadens ekonomitjänster. Om du når avgiftstaket inom annan hälsovård, ska du begära frikort hos den enhet det är frågan om (till exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, kontaktuppgifterna finns på deras kvitto).

Ytterligare upplysningar om avgiftstaket ges av ekonomitjänsternas kundtjänst, tfn 09 8162 9500 vardagar kl. 9–15.

Följande avgifter räknas med under avgiftstaket:
 • vård och uppehälle på en psykiatrisk vårdenhet
 • talterapi inom rehabiliteringstjänsternas öppenvård
 • rehabiliteringsvård
 • hälsocentralens avgifter och jouravgifter, även avgifter som betalats till andra kommuner
 • dagkirurgisk behandling
 • individuell fysioterapi (inte i hemmet)
 • fysioterapi i grupp
 • ergoterapi
 • vård i serier
 • nattvård och dagvård (sjukhusvård under en del av dygnet)
 • kortvarig anstaltsvård (när avgiftstaket nåtts är avgiften för kortvarig anstaltsvård 17,90 euro per vårddag)
 • dagsjukhus.

När du visar upp frikortet är dessa tjänster gratis.

Följande avgifter räknas INTE med under avgiftstaket:

 • tandvård
 • hemvård och hemvårdens stödtjänster
 • hemsjukvård
 • hemservice hos barnfamiljer
 • barnskyddet
 • avgiften för en oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid
 • korttidsboende
 • långtidssboende
 • långtidsvård på anstalt
 • sjuktransport
 • vård av vårdtagaren under närståendevårdarens lagstadgade ledighet
 • familjevård
 • dagverksamhet
 • stödboende
 • företagshälsovård
 • färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning
 • dröjsmålsränta och indrivningsavgifter
 • avgifter i specialavgiftsklass.
Utanför avgiftstaget faller också
 • avgifter som du får ersättning för på basis av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om lantbruksföretagarens olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller motsvarande lagar
 • avgifter som du fått utkomststöd för
 • den andel som du själv betalar en serviceproducent när priset överskrider servicesedelns värde.

Kostnadstaket för medicin sköts av folkpensionsanstalten.

Kontaktuppgifter

Telefon 09 816 29500 mån–fre kl. 9–15

Postadress
Ekonomitjänster, specialtjänster
PB 668
02070 ESBO STAD

E-post
laskutus@espoo.fi

Social- och hälsovårdssektorns avgifter grundar sig på lagen (1992/734) och förordningen (1992/912) om klientavgifter inom social- och hälsovården och stadsstyrelsens beslut.

Enligt klientavgiftslagen kan staden ta ut avgifter för kommunal social- och hälsovård om inte lagen bestämmer annorlunda. Avgiften får inte överskrida produktionskostnaderna.

Läs mera

Finlex.fi
Beslut