Avgifter för långvariga boendetjänster

Avgifter för långtidsboende

Avgifterna för långtidsboende bestäms utifrån stadsstyrelsens beslut.

Avgiften för långtidsboende beror på den boendes nettoinkomster. Den boende ska enligt stadsstyrelsens beslut betala 85 procent av sina nettoinkomster. Den boende ska ha kvar 15 procent av sina nettoinkomster, men allra minst ett belopp som motsvarar utkomststödets grunddel för en ensamboende minus matkostnaderna. Minimibeloppet per månad är 253,62 euro år 2019.

Om den boende strax innan ankomsten till serviceboendet levt i äktenskap eller samboförhållande och har större månadsinkomster av de två, är avgiften högst 42,5 procent av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna.

Den boende har rätt till socialförsäkringsförmåner som beviljas av folkpensionsanstalten (bl.a. vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare, sjukförsäkringsersättning) och kan använda den kommunala öppenvården.

Avgift för korttidsboende

För korttidsvård i en boendeenhet är avgiften 17,90 euro per vårddag. Denna avgift räknas inte in under avgiftstaket.

Ytterligare upplysningar om avgifterna

Ytterligare upplysningar om avgifterna för vård och omsorg ges av socialarbetarna på avdelningar och i anstalter, tfn 09 816 21 (växel).

Ytterligare upplysningar om de boendetjänster som staden själv erbjuder (seniorcentret Leva och bo i Köklax samt vårdcentren för personer med minnesrelaterade sjukdomar i Gröndal och Dåvits) ges av de personer i social- och hälsovårdssektorns stab som ansvarar för avgifter, tfn 09 816 21 (växel).