Avgifter för sjukhus- och anstaltsvård

Kortvarig anstaltsvård

Avgiften för kortvarig anstaltsvård är 38,80 per vårddag, men inte de hela dygn då du är borta emellanåt. Utskrivningsdagen räknas som vårddag, ifall vården inte fortsätter direkt i en annan anstalt.

Efter att avgiftstaket nåtts är avgiften 17,90 euro per vårddag och gratis för personer under 18 år.

Avgiften för kortvarig psykiatrisk anstaltsvård är 17,90 euro per vårddag.

Avgiften för dag- och nattvård är 17,90 euro per dygn. Denna avgift tar vi ut för patienter som vårdas endast på dagen eller på natten. För barn under 18 år tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår.

Avgifter för långvarig anstaltsvård

En patient anses vara i långvarig anstaltsvård då vården redan från början uppskattas ta över tre månader och när dygnetruntvården har pågått tre månader och patientens nedsatta funktionsförmåga fortsättningsvis kräver anstaltsvård.

För barn under 18 år tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår.

Om patienten lever i äktenskap eller samboförhållande och har större månadsinkomster av de två, är avgiften högst 42,5 procent av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna. Patienten ska emellertid ha minst 108 euro (107 euro år 2017) per månad i disponibla medel.

Om vården avbryts tar vi månadsavgift för de fem första dagarna. När anstaltsvården avbrutits för en hel månad i sträck tar vi ingen avgift (32 § i förordningen om klientavgifter).

Patienter som vårdas på anstalter har rätt till folkpensionsanstaltens vårdbidrag.

En patient som på egen hand sökt sig till ett privat vårdhem står själv för alla kostnader.

Avgiften för ett läkarintyg (23 § i förordningen om klientavgifter)

Avgiften för ett intyg eller ett utlåtande av en läkare eller en tandläkare är 50,80 euro (51,40 euro år 2017).

Avgiften för ett läkarintyg som behövs för körkortet är 61,00 euro (61,80 euro år 2017).

Intyg och utlåtanden som hör till vården är gratis inom folkhälsoarbetet.

Poliklinisk fysioterapi

Avgiften för individuell fysioterapi är 9,90 euro per vårdtillfälle.

Ytterligare upplysningar om avgifterna

Ytterligare upplysningar om vårdavgifterna ges personer i social- och hälsovårdssektorns stab som ansvarar för avgifter, tfn 09 816 21 (växel).

Fakturering

Esbo ekonomitjänster
Kundfakturor
PB 668
02070 ESBO STAD
tfn 09 8162 9500 vardagar kl. 9–15.


Hemsjukhus

Avgiften för hemsjukhusvård är 17,90 euro per dygn som patienten är inskriven i hemsjukhuset, men gratis om patienten redan anlitar regelbunden hemvård eller är inskriven i kortvarig eller långvarig anstaltsvård eller boendeservice med dygnetruntomsorg. Avgiften för ett enskilt hembesök som inte leder till en egentlig vårdperiod är 17,90 euro.

Avgiften för hemsjukhusvård inkluderar:

 • Hembesöken av hemsjukhusets personal
 • Medicinkur som patienten behöver för den akuta sjukdom som påkallat hemsjukhusvården, till exempel intravenös antibiotikakur, akut smärtlindring. När kuren blir långvarig eller permanent får patienten ett recept och köper själv medicinen. Om hemsjukhuset påbörjar en ny kur för en kronisk sjukdom, till exempel en hjärt- eller blodtrycksmedicin, får patienten ett recept och köper själv medicinen.
 • Intravenösa vitamin-, vätske- och näringspreparat (inte preparat som är avsedda att intas i förebyggande syfte)
 • De sjukvårdsartiklar och hjälpmedel som patienten behöver enligt samma praxis som de ges inom den övriga hemvården (blöjor, stomiartiklar, sårbehandlingsartiklar, insulinsprutor osv.)
 • Bedömning av rehabilitering i hemmet efter hemsjukhusets hemflyttningsinsats (till exempel efter en höftoperation). Om patienten behöver långtidsrehabilitering i hemmet, ska denna begäras som medicinsk rehabilitering.
 • Av hemsjukhusets läkare ordinerade laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som inte inkluderar att patienten besöker en läkarmottagning på ett sjukhus eller en hälsostation.
 • Vid behov en trygghetstelefon för vårdperioden i hemsjukhuset
 • Vid behov transport av en avliden patient för medicinsk obduktion (rättsmedicinsk obduktion betalas av staten).

Avgiften för hemsjukvård inkluderar INTE:

 • Permanenta medicinkurer (före hemsjukhusvården påbörjade kurer med receptbelagd medicin, under hemsjukhusvården ordinerade nya kurer eller andra kurer som inte ingår i hemsjukhusavgiften)
 • Bilddiagnostik och andra undersökningar på sjukhusets poliklinik eller hälsostationens läkarmottagning som inte ordinerats av hemsjukhusets läkare.
 • Transport från sjukhuset hem eller andra transporter under hemsjukhusvården.
 • Transport av en avliden patient för begravning (till exempel hospice-patienter)

Under hemsjukhusvården får patienten förmåner av folkpensionsanstalten (till exempel vård- och bostadsbidrag) liksom övriga patienter i öppenvård.

Geriatrisk poliklinik

Avgiften för ett besök på läkarmottagningen i en geriatrisk poliklinik är 16,40 euro. Avgiften för läkarens hembesök från en geriatrisk poliklinik är 15,00 euro.

Avgift för hemflyttning

Ledsagning till hemmet och kartläggning av behovet av tjänster och hjälpmedel i hemmet är gratis. Avgiften för ytterligare tjänster är 9,50 euro per dag, avgiften för tillfällig hemsjukvård. Om patienten redan anlitar hemvård eller hemsjukvård, är hemflyttningstjänsterna gratis.

Dagsjukhus

Avgiften för dagsjukhusvård är 17,90 euro per dygn. För barn under 18 år tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår. I avgiften ingår samtransport hemifrån och tillbaka samt lunch och kaffe. För inskrivning på ett dagsjukhus behövs en läkarremiss.

Ytterligare upplysningar

Sjukhusavdelningarnas och anstalternas socialarbetare, tfn 09 816 21 (växel).

Ytterligare upplysningar om avgifterna

Ytterligare upplysningar om vårdavgifterna ges av personalen i social- och hälsovårdssektorns stab som ansvarar för avgifter, tfn 09 816 21 (växel). Ytterligare upplysningar om avgiftstaket ges av ekonomitjänsternas kundtjänst, tfn 09 8162 9500 vardagar kl. 9–15.

Fakturering

Esbo ekonomitjänster
Kundfakturor
PB 668
02070 ESBO STAD
tfn 09 8162 9500 vardagar kl. 9–15.