Avgifter för tjänster till personer med funktionsnedsättning

Staden erbjuder tjänster för personer med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. En del produceras av staden, en del av entreprenörer och en del av samkommuner. Samkommunerna och övriga kommuner bestämmer och uppbär sina egna avgifter. För de övriga tjänsterna, som staden ansvarar för, uppbärs de avgifter som stadsstyrelsen bestämt.

Tjänsterna kostar om de inte enligt lagen ska vara gratis. Avgiften för vissa tjänster (långvarig anstaltsvård, familjevård samt boende med dygnetruntomsorg) beror på klientens inkomster. Andelen/beloppet som klienten ska ha kvar i disponibla medel bestäms i lagen.

En avgift ska nedsättas eller efterskänkas om den äventyrar en persons eller en familjs försörjning eller försörjningsplikt och den kan också efter prövning nedsättas eller efterskänkas på andra grunder.

Du hittar avgifterna som stadsstyrelsen fastställt 27.5.2019 i bilagan Avgifter för handikappservicens tjänster 2019 (pdf, 181 Kt)

I bilagan finns också närmare information om hur avgifterna tas ut och om samkommunernas avgifter.

Handikappservicens information och handledning