Avgiftstak

Det finns ett tak för de sammanlagda sjuk- och hälsovårdsavgifter du behöver betala under ett kalenderår.

När du har nått avgiftstaket 683 euro under kalenderåret ska du begära befrielse, ett frikort för resten av året. För korttidsvård i en anstalt är avgiften emellertid 17,90 euro per vårddag för personer över 18 år även efter att avgiftstaket nåtts. Du ska meddela att du har ett frikort när du söker vård.

Även avgifterna för specialiserad sjukvård på HNS sjukhus räknas in under avgiftstaket. Däremot räknas munhälsovårdens avgifter och avgifterna för tjänster i hemmet inte in under avgiftstaket.

Så här får du befrielse när avgiftstaket nås

Det är du som ska hålla reda på och meddela oss när du når avgiftstaket. Förvara de räkningar och kvitton som räknas in under avgiftstaket i kronologisk ordning enligt datum för sjukvården, så är det lätt att följa med när du når avgiftstaket. Du ska på begäran visa upp kvittona som du åberopar för att få ett frikort.

Avgifter som betalats för ett barn under 18 år kan räknas in i de avgifter som hör under en vårdnadshavares avgiftstak. När avgiftstaket nås befrias både vårdnadshavaren och de barn vars avgifter inkluderats från avgifter under resten av året.

Om du når avgiftstaket inom stadens hälsovård, ska du begära frikortet hos stadens ekonomitjänster.

Om du når avgiftstaket inom annan hälsovård, ska du begära frikort hos den enhet det är frågan om (till exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, kontaktuppgifterna finns på deras kvitto).

Ytterligare upplysningar om avgiftstaket ges av ekonomitjänsternas kundtjänst, tfn 09 8162 9500 vardagar kl. 9–15.

Följande avgifter räknas med under avgiftstaket:

 • hälsocentralens avgifter och jouravgifter, även avgifter som betalats till andra kommuner.
 • avgifter för dagkirurgisk behandling
 • avgifter för individuell fysioterapi (inte i hemmet)
 • avgifter för fysioterapi i grupp
 • avgifter för nattvård och dagvård (sjukhusvård under en del av dygnet)
 • avgifter för kortvarig anstaltsvård (när avgiftstaket nås är avgiften för kortvarig anstaltsvård 17,60 euro per vårddag)
 • avgifter för psykiatrisk dagsjukhusvård

När du visar upp frikortet är dessa tjänster gratis.

Följande avgifter räknas INTE med under avgiftstaket:

 • avgifterna för tandvård
 • avgifterna för hemvård och hemvårdens stödtjänster
 • avgifterna för hemsjukvård
 • avgifterna för hemhjälp hos barnfamiljer
 • barnskyddets avgifter
 • avgiften för en oanvänd mottagningstid som inte avbokats i tid
 • avgiften för korttidsboende
 • avgiften för långtidssboende
 • avgiften för långtidsanstaltsvård
 • avgiften för sjuktransport
 • avgiften för vård av den vårdbehövande under närståendevårdarens lagstadgade ledighet
 • avgifterna för familjevård
 • avgifterna för dagverksamhet
 • avgifterna för stödboende
 • avgifterna för företagshälsovård
 • avgiften för färdtjänst för gravt handikappade
 • dröjsmålsränta och indrivningsavgifter
 • avgifter i specialavgiftsklass
 • avgifter som du får ersättning för på basis av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om lantbruksföretagarens olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller motsvarande lagar
 • avgifter som du fått utkomststöd för
 • den andel som du själv betalar en serviceproducent när priset överskrider servicesedelns värde

Kostnadstaket för medicin sköts av folkpensionsanstalten.