Boendekostnader

Boendekostnaderna för och stödet till äldre personer skiljer sig från normala boendekostnader i följande fall:

Folkpensionsanstaltens (Fpa) bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare

Fpa betalar vårdbidrag till sjuka och handikappade pensionstagare som bor hemma och behöver vård eller har särskilda kostnader till följd av sjukdom eller handikapp. Kontakta Fpa för ytterligare upplysningar.

Hushållsavdrag i beskattningen

Till hushållsavdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Kostnaderna för arbete som utförts i en kommunal anstalt eller i serviceboendeenheter i vilka staden köper tjänster berättigar inte till avdrag. Kontakta skatteverket för ytterligare upplysningar.

Statens bostadsfonds (ARA) understöd för reparation av bostäder för äldre och handikappade

Ansökan om understöd görs hos kommunen. För att kunna få understöd ska följande kriterier uppfyllas: bostaden används året om av personer som bor där permanent, åtminstone en i hushållet har fyllt 65 år eller är handikappad, hushållets inkomster överskrider inte uppställda gränser och de boende har inte en så stor förmögenhet att de kan finansiera reparationen utan understöd. Statens understöd för reparationen är beroende av prövning och av hur stort anslag staten har beviljat kommunen. Kontakta Ara för ytterligare upplysningar.

Klientavgifter inom långvården

Klientavgifterna i vårdhem bestäms utifrån besluten om avgifter för långvarig boendeservice eller institutionsvård.

  • Klientavgifterna i vårdhem är inkomstrelaterade. I boendeservice betalar klienten i enlighet med Esbo stads social- och hälsovårdsnämnds beslut 85 % av sina nettoinkomster för boende, vård och omsorg. Avgiften ska dimensioneras så att klienten förfogar över ett minimibelopp, dvs. inkomststödets grunddel för en ensamstående person minus mat. År 2018 är beloppet 250,52 euro per månad (år 2017 248,82 euro per månad). De boende har rätt till Folkpensionsanstaltens socialförmåner (bl.a. vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare, sjukförsäkringsersättning) och omfattas av öppenvårdens hälsovårdstjänster.
  • Ifall invånaren bor på vårdhemmet i enlighet med ett beslut om institutionsvård baserar sig avgiften på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Månadsavgiften är 85 % av nettoinkomsterna och innehåller uppehälle, omsorg och vård. Vårdtagaren ska månatligen förfoga över minst 108 euro (år 2017 107 euro) för personliga utgifter.
  • En person som på egen hand sökt sig till ett privat servicehus eller vårdhem står själv för alla kostnader.