Boendekostnader

Boendekostnaderna för och stödet till äldre personer skiljer sig från normala boendekostnader i följande fall:

Folkpensionsanstaltens (Fpa) bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare

Fpa betalar vårdbidrag till sjuka och handikappade pensionstagare som bor hemma och behöver vård eller har särskilda kostnader till följd av sjukdom eller handikapp. Kontakta Fpa för ytterligare upplysningar.

Hushållsavdrag i beskattningen

Till hushållsavdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Kostnaderna för arbete som utförts i en kommunal anstalt eller i serviceboendeenheter i vilka staden köper tjänster berättigar inte till avdrag. Kontakta skatteverket för ytterligare upplysningar.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd för reparation av bostäder för äldre och handikappade

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

I början av 2017 understödets storlek är högst 50 % av de godkända reparations- kostnaderna. Understödet kan i undantagsfall vara högst 70 % om åldringen eller den handikappade annars vore tvungen att omedelbart flytta hemifrån för gott på grund av rörelsehinder eller för att man inte kan ge honom den social- och hälsovårdstjänster i bostaden. Frontveteraner eller änkor till frontveteraner kan i undantagsfall få veterantillägg, högst 30 %

Kontakta ARA för ytterligare upplysningar .

Klientavgifter inom långvården

Klientavgifterna i vårdhem bestäms utifrån besluten om avgifter för långvarig boendeservice eller institutionsvård.

  • Klientavgifterna i vårdhem är inkomstrelaterade. I boendeservice betalar klienten i enlighet med Esbo stads social- och hälsovårdsnämnds beslut 85 % av sina nettoinkomster för boende, vård och omsorg. Avgiften ska dimensioneras så att klienten förfogar över ett minimibelopp, dvs. inkomststödets grunddel för en ensamstående person minus mat. År 2019 är beloppet 253,62 euro per månad (år 2018 250,52 euro per månad). De boende har rätt till Folkpensionsanstaltens socialförmåner (bl.a. vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare, sjukförsäkringsersättning) och omfattas av öppenvårdens hälsovårdstjänster.
  • Ifall invånaren bor på vårdhemmet i enlighet med ett beslut om institutionsvård baserar sig avgiften på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Månadsavgiften är 85 % av nettoinkomsterna och innehåller uppehälle, omsorg och vård. Vårdtagaren ska månatligen förfoga över minst 108 euro för personliga utgifter.
  • En person som på egen hand sökt sig till ett privat servicehus eller vårdhem står själv för alla kostnader.