Funktionshinderservicen

Funktionshinderservicens uppgift är att via bedömning av det individuella behovet för personen med funktionsnedsättning tillhandahålla stöd och  service som främjar personens jämställdhet,  möjlighet till ett liv på egna villkor samt välmående för närstående.

Kontakt

Funktionshinderservicens telefonrådgivning, tfn 09 816 45285, vardagar kl. 9–11.

Du kan också kontakta oss per e-post på  vammaispalvelut@espoo.fi

Besöksadress: Kamrersvägen 2 A, 4 vån. (Esbo centrum)
Postadress: PB 2513, 02070 ESBO STAD

OBS! 

  • Vi ber dig undvika besök på funktionshinderservicens kontor. Vi har inte kundrådgivning där. Ring rådgivningstelefonen eller skicka e-post. Kontoret är öppet endast för dem som har bokat en tid.
  • Funktionshinderservicens låsta brevlåda (Kamrersvägen 2 A) har flyttats till första våningen bredvid hissen. Du kan lämna ansökningar och timlistor i brevlådan, du behöver inte gå till byrån på fjärde våningen.

På den här webbsidan hittar du information om Funktionshinderservicens tjänster och stödformer samt om övriga tjänster som ordnas av staden och stadens samarbetspartner. Genom att ringa vårt rådgivningsnummer eller skicka e-post får du råd för din situation. Vid behov hänvisar vi dig vidare till rätt expert. Du kan ansöka om en bedömning av ditt behov av service, tjänster eller annat stöd på en blankett eller med en fritt formulerad ansökan. En del av tjänsterna är avgiftsbelagda och för dem debiterar vi enligt klientens betalningsförmåga.

Bedömning av servicebehovet

Ditt behov av service bedöms alltid individuellt och i samarbete med dig och vid behov med ditt stödnätverk. För bedömningen av ditt behov av service träffar du en anställd vid funktionshinderservicen antingen på vårt kontor, hemma hos dig eller på någon annan lämplig plats. I bedömningen antecknas uppgifter om dig, din funktionsförmåga, din livssituation och en plan över kommande tjänster.

Funktionshinderservicen har som mål att stöda dig genom hela ditt liv. Om en familj har ett barn med funktionsnedsättning strävar vi speciellt efter att stöda föräldrarna och den övriga familjen att orka. När barnet växer övergår vi allt mera till att hjälpa barnet att öka sin självständighet. Till vuxenlivet hör självständigt boende, studier, arbete och annat deltagande i samhället, som vi kan stöda på olika sätt. Inom tjänsterna för äldre personer med funktionsnedsättning samarbetar vi med seniortjänsterna.

Den primära stödformen är alltid kommunens basservice, och funktionshinderservicens tjänster beviljas endast då det inte finns ett lämpligt alternativ inom basservicen.

Du kan dryfta din situation tillsammans med funktionshinderservicens socialarbetare och fundera på vilken tjänstehelhet som lämpar sig bäst för dig. Socialhandledarna ger dig praktiska råd i vardagen och handledning i frågor som gäller tjänster för personer med funktionsnedsättning. Socialhandledarna ger också stöd och handledningen i hur tjänster ska användas och hur de kan passas ihop med varandra, till exempel i frågor som gäller personlig assistans och närståendevård.

Bedöm din rätt till tjänster - på Omaolos webbplats 

Tryggt boende

Alla har rätt till ett eget hem och till att få det stöd de behöver i hemmet. Alla har också rätt att besluta med vem de delar sitt hem. För att möjliggöra detta erbjuder vi olika slags boendeformer, tjänster, stödåtgärder och boendeträning för personer med funktionsnedsättning. Vi satsar speciellt på individuella boendetjänster i enlighet med statsrådets principbeslut och ett beslut av social- och hälsovårdsnämnden.

Boendeguiden (pdf, 3410 Kt)

Video på finska: Asumisen ohjelma

Espoon kaupungin vammaispalvelujen asumisyksiköt (på finska)

Boendeträning

Att flytta in i ett första alldeles eget hem eller att byta boendeform är en stor förändring. Därför erbjuder vi boendeträning för personer med funktionsnedsättning i sådana här situationer. Det innebär att vi går igenom dagliga situationer och goda handlingsmönster och övar tillsammans med en anställd vid funktionshinderservicen.

Boende med omsorg dygnet runt och stödboende

Vi ordnar boende för personer med funktionsnedsättning både i stadens egna boendeenheter och som köpt tjänst hos olika tjänsteproducenter i området. I en del enheter finns personal dygnet runt och i andra enheter alla tider förutom nattetid. Det är också möjligt att få stöd för att bo i egen bostad eller i hyresbostad – då får du det stöd du behöver för boende av boendeenheten. Stöd för att bo i egen bostad ges av teamet för stödboende, av en boendeenhet eller en serviceproducent inom köpta tjänster.

Serviceboende i boendeenhet

Vi ordnar serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av sin skada eller sjukdom behöver hjälp av en annan person kontinuerligt eller särskilt rikligt. Boendeenhetens personal hjälper klienterna till exempel att röra sig, klä på sig, att sköta den personliga hygienen samt med mathållningen och med städningen av bostaden. Serviceboende kan ordnas i ett servicehus eller i en boendeenhet.

När omsorgsbehovet i första hand beror på någon annan orsak än en funktionsnedsättning (t.ex. på åldrande) ska serviceboendet ordnas på basis av socialvårdslagen. Om stödbehovet beror på en funktionsnedsättning ska boendet däremot ordnas på basis av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Serviceboende i eget hem

Serviceboende kan också ordnas i klientens hem till exempel med stöd av en närståendevårdare, hemvård eller en personlig assistent. Då är tjänsterna avgiftsfria, med undantag av stödtjänster (t.ex. måltidstjänster).

Långvarig familjevård

I familjevård bor en person med funktionsnedsättning hemma hos en privat familjevårdare som en fullvärdig familjemedlem. Familjevårdaren ansvarar för klientens vård och de dagliga bestyren. I många familjehem bor flera personer med funktionsnedsättning. Långvarig familjevård ordnas som köptjänst.

Ombyggnad av bostäder

Vi ersätter nödvändiga och skäliga ändringsarbeten i fasta bostäder för personer med grav funktionsnedsättning. Ett villkor är att personen har speciellt svårt att röra sig eller utföra andra sysslor på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. En socialarbetare, en ergoterapeut  samt en byggexpert bedömer tillsammans med dig vilka ändringsarbeten som behövs och hur de i så fall ska genomföras. Ombyggnaden av bostaden kan till exempel innebära en breddning av dörrar eller byggande av ramper och räcken.

Anvisning för ansökan om ändringsarbeten i bostad (pdf, 149 Kt)

Bostadens utrustning och apparater

Vi kan ersätta skäliga anskaffningskostnader för fast utrustning (t.ex. lyft- och larmanordningar) i en bostad för en person med grav funktionsnedsättning. För annan nödvändig utrustning som behövs i vardagen, till exempel hushållsmaskiner, kan vi ersätta hälften.

Du kan ansöka om utrustning och apparater som hör till bostaden med funktionshinderservicens allmänna ansökningsblankett. Dessutom behöver du ett utlåtande från hälsovården, till exempel av en ergoterapeut.

Stöd för vardagen

Vi erbjuder hjälp i vardagliga sysslor som kan vara svåra på grund av en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Vi ger närstående till personer med funktionsnedsättning olika slags stöd i hemmet som hjälper dem att orka, och dessutom möjligheter till fritid.

Tjänster i hemmet

Hemservicen hjälper personer med funktionsnedsättning att klara av vardagliga sysslor i hemmet och hjälper familjemedlemmar som har ansvar för en person med funktionsnedsättning eller för en sjuk person att orka. Vuxna långtidssjuka personer och vuxna personer med funktionsnedsättning får stöd av hemservicen med att bo hemma när funktionsförmågan blir sämre. En familj med ett barn med grav funktionsnedsättning kan beviljas hemservice om vården av barnet är mycket krävande eller bindande, och det inte är möjligt att fylla behovet med hjälp av stadens basservice.

Kotiin tuotavia palveluita (på finska)

Kortvarig vård utom hemmet

Vi kan hjälpa familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättning att orka genom att erbjuda kortvarig vård i en boendeenhet eller i en privat familj. För barn under 16 år är den primära vårdformen familjevård.

 (på finska)

Kortvarig vård av en vuxen person i en boendeenhet stöder hens boende och livskontroll på bred front. Du kan delta i verksamhet som stärker funktionsförmågan samt få handledning och stöd till exempel i dagliga sysslor, läkemedelsbehandling, hygien, skötsel av hemmet, näring, upprätthållande av hälsan samt i sociala förhållanden och fritidssysselsättning. Behovet av korttidsvård bedöms av en yrkesperson inom socialvården. Tjänster som erbjuds i hemmet är det primära alternativet.

Om tjänsten är en specialomsorg inkluderar den gratis skjuts.

Närståendevård

En närståendevårdare är en anhörig eller närstående till en äldre, funktionsnedsatt eller sjuk person och som ingått ett avtal om närståendevård med kommunen. Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar vårdarvode, närståendevårdarens lediga dagar och andra tjänster som behövs för att trygga vården.

Ohjeita omaishoidon tuen hakemiseen ja käyttöön (på finska)

Opas omaishoitajille 2019 (pdf, 2983 Kt) (på finska)

Personlig assistans

Vi ordnar personlig assistans för personer med grav funktionsnedsättning, som behöver nödvändig och upprepad hjälp av en annan person i vardagen. Hjälpbehovet ska orsakas av någon annan orsak än åldersrelaterade sjukdomar och funktionsbegränsningar. En personlig assistent kan erbjuda hjälp i dagliga sysslor, arbete, studier eller hobbyer samt i samhälleligt deltagande.

Ohjeita henkilökohtaisen avun hakemiseen ja käyttöön (på finska)
Bli serviceproducent inom personlig assistans

Stödpersonsverksamhet

En stödperson stöder en person med funktionsnedsättning i att skapa relationer och i att bli självständig samt i fritidssysselsättningar. En stödperson är emellertid ingen assistent. Med en stödperson kan du till exempel shoppa, sköta ärenden eller delta i hobbyverksamhet.

Stödpersonen kan vara en bekant som ingår ett avtal med funktionshinderservicen. Stödpersonen och den som får stöd träffas 1–4 gånger per månad och funktionshinderservicen betalar en liten ersättning till stödpersonen.

Funktionshinderservicen kan också skaffa en stödperson som köptjänst. Beroende på klientens behov uppskattar vi om stödpersonen borde vara utbildad, det vill säga en yrkesverksam stödperson.

Ohjeita tukihenkilölle (pdf, 76 Kt) (på finska)
Rapport för stödperson (pdf, 88 Kt)

Anpassningsstöd

Undervisning i kommunikation

Du kan få undervisning i kommunikation om du behöver kommunikation som stöder eller ersätter tal i ditt dagliga liv. Med undervisning i kommunikation avses anpassningsträning, som kan innebära undervisning i teckenspråk eller andra kommunikationssätt som stöder och ersätter tal, eller handledning i användningen av kommunikationshjälpmedel. Undervisningen kan ordnas i familjen, i en grupp eller på distans. Undervisningen innebär att även de närstående till personen med funktionsnedsättning lär sig gemensamma sätt att kommunicera. Du kan också ansöka om en betalningsförbindelse för att delta i en kurs där du lär dig en viss kommunikationsmetod. Undervisningen i kommunikation ersätter inte den talterapi eller handledning som ges av en talterapeut, och inte heller bedömningen av kommunikationshjälpmedel som ingår i medicinsk rehabilitering.

Ohjeita kommunikaatio-opetuksen hakemiseen (på finska)

Neuropsykiatrisk coachning

Neuropsykiatrisk coachning är avsedd för personer med neuropsykiatriska specialsvårigheter. Den är en stöd- och handledningsform som speciellt stöder träningen vid brister i exekutiva funktioner. Med exekutiva funktioner avses färdigheter med hjälp av vilka man får saker gjorda, det vill säga till exempel planeringsförmåga, förmågan att sätta igång, förmågan att avsluta, organisationsförmåga och tidsstyrning. Neuropsykiatrisk coachning kan ge stöd till exempel i att styra vardagen och livet, för social växelverkan, i att bli självständig, i att förstärka självkänslan och en positiv självbild samt för studier, arbete och fritid.

Övriga tjänster

Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och coachning av personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Målet är att främja den sociala funktionsförmågan hos en person med funktionsnedsättning. Anpassningsträning kan utföras individuellt eller i grupp och vid behov kan den vara återkommande.

Om du på grund av din funktionsnedsättning måste använda specialtillverkade, anpassade kläder kan vi ersätta skillnaden i pris mellan vanliga kläder och specialanpassade kläder. Du kan också få stöd för extra kostnader som orsakas av specialkost eller speciella näringspreparat som du på grund av din skada måste använda regelbundet och en längre tid.

Tjänster som stöder resande

Med hjälp av tjänster som stöder resande främjar vi jämlikheten och möjligheterna att vara aktivt för personer med grav funktionsnedsättning. Det primära sättet att ordna resor är en tillgänglig och fungerande kollektivtrafik. Personalen vid funktionshinderservicen hjälper dig att hitta ett lämpligt sätt att resa.

HRT:s kollektivtrafikmedel

Personer i rullstol behöver inte biljett då de reser med HRT:s kollektivtrafik. En ledsagare behöver inte heller biljett om personen med rullstol har stamkortet Rätt till ledsagare. Anvisningar för att ansöka om kortet finns på HRT:s webbplats.

Blinda personer, krigsinvalider och frontveteraner som är fast bosatta i HRT:s område kan på vissa villkor få ett avgiftsfritt resekort och rätt att resa i regionen. Ytterligare information finns på HRT:s webbplats.

Närbussen

Närbusslinjerna är planerade i synnerhet för personer med rörelsenedsättning. Chauffören hjälper vid behov passagerarna med på- och avstigningen och med deras bagage. Närbussarna i Esbo kör i följande storområden: Hagalund, Alberga, Esboviken, Grankulla och Esbo centrum.

Närbussarnas rutter och tidtabeller

Färdtjänst

Om du på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan använda kollektivtrafik utan oskäliga svårigheter kan du ansöka om färdtjänst och eventuellt också om ledsagartjänst. Du kan också ansöka om rätt att åka invalidtaxi eller få en namngiven taxichaufför.

Ansökan om och användning av färdtjänst

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo och de andra västnyländska kommunerna förnyas stegvis.

Läs mer om färdcentralen i Västra Nyland.

Skjuts i grupp och enskilt

För klienter vid dag- och arbetsverksamhet ordnar vi skjuts i grupp mellan hemmet och verksamhetsplatsen. Största delen av skjutsarna infaller mellan kl. 7–9 och kl. 15–17. Du kan få taxiskjuts till korttidsvård eller till exempel mellan hemmet, skolan eller platsen där dagverksamhet ordnas om du inte förmår åka kollektivt. Skjuts i grupp och enskilt är avgiftsfri.

Färdtjänst för barn med funktionsnedsättning

Du kan ansöka om färdtjänst för barn som på basis av sin ålder kunde åka kollektivt men som inte kan göra det på grund av en funktionsnedsättning eller de hjälpmedel hen behöver. Skolan ordnar skolskjuts och småbarnspedagogiken ordnar skjuts inom sin verksamhet.

Utrustning som gör det lättare att resa

Vi kan bevilja understöd för anskaffningen av till exempel bil eller elmoped. Ersättning för anskaffning av bil beviljas i första hand personer med grav funktionsnedsättning som behöver bil för att röra sig i sitt dagliga liv. Också nödvändig ombyggnad av bilen ersätts.

Det är möjligt att få avdrag på bilskatten för en bil som ska användas av en person med funktionsnedsättning (läs mer: Bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning.

Hjälpmedel till stöd för rörligheten kan fås av Esbo hjälpmedelscentral vid HUS (information på finska).

Verksamhetsföreskrift om anslagsbundna tjänster och stödåtgärder i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp fr.o.m. 1.9.2012 (pdf, 40 Kt)

Handledning i att röra sig

HUS (på finska) har ansvar för handledning i grundläggande färdigheter i att röra sig för synskadade, för den del som gäller nödvändiga rutter i närmiljön. Dessutom kan funktionshinderservicen också bevilja mer omfattande träning i att röra sig. Träning kan också beviljas en person med hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning så att hen ska lära sig vägen till dagverksamheten. Handledningen ska ansökas på funktionshinderservicens allmänna ansökningsblankett.

Dag- och arbetsverksamhet samt sysselsättning

I Esbo ordnas dag- och arbetsverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller grav funktionsnedsättning i form av mångsidiga tjänster, som vi köper av flera olika producenter. Stadens egen dag- och arbetsverksamhet ordnas i Rilax verksamhetscentrum och Kungsvägens verksamhetscentrum. Innan du börjar delta i dag- eller arbetsverksamheten kan vi ordna dig en möjlighet att bekanta dig med verksamheten.

Espoon vammaispalvelujen toimintakeskukset (på finska)

Dagverksamhet

Dagverksamheten är avsedd för personer med grav funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Personer med grav funktionsnedsättning har en subjektiv rätt till dagverksamhet. Tjänsten stöder habilitering, främjar och upprätthåller färdigheter som behövs i vardagen och erbjuder social samvaro. Som utgångspunkt ligger dina individuella kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Dagverksamheten kan till exempel omfatta matlagning, motion, diskussioner, utflykter, skapande verksamhet och övning i sociala färdigheter.

Arbetsverksamhet

Arbetsverksamheten är avsedd för vuxna personer med utvecklingsstörning som klarar av de dagliga sysslorna själv. Vi letar fram det lämpligaste alternativet för dig med tanke på din utbildning, dina intressen och/eller din arbetspraktik. Du får också stöd och handledning varje dag. Inom arbetsverksamheten kan du också genomföra perioder för praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan och praktikperioder inom yrkesutbildning. För arbetsverksamheten betalas inte lön.

Stödd arbetsverksamhet

Stödd arbetsverksamhet är arbete som utförs på en vanlig arbetsplats och där en person med utvecklingsstörning är i ett vårdförhållande med stadens funktionshinderservice. En arbetstränare letar fram en lämplig arbetsplats för dig, förbereder dig för arbetsuppgifterna och följer hur du klarar dig på arbetsplatsen. Arbetstiden och uppgifterna bestäms enligt dina färdigheter, och någon på arbetsplatsen utses till stödperson för dig. För varje arbetsdag får du flitpenning.

Stödarbete

Stödarbete är arbete som utförs i arbetsavtalsförhållande och där funktionshinderservicen ordnar det stöd du behöver. En arbetstränare letar fram en arbetsplats och tränar dig för arbetet. Innan du ingår ett arbetsavtal ordnas vanligtvis en träningsperiod under vilken vi kan förvissa oss om att arbetet är lämpligt för dig. Du och din arbetsgivare får stöd av arbetstränaren bland annat vid regelbundna besök på arbetsplatsen.

 

Barn med funktionsnedsättning

När ett barn föds med en funktionsnedsättning eller sjukdom, eller när man senare upptäcker en sådan hos barnet, behövs stöd för att hela familjen ska orka. Det är möjligt att få hjälp i hemmet enligt familjens behov, antingen via hemtjänst för barnfamiljer eller via funktionshinderservicen.

Småbarnspedagogik som specialomsorg

I regel ordnas småbarnspedagogik för barn med funktionsnedsättning i vanliga daghem med hjälp av stödåtgärder. I vissa fall kan småbarnspedagogik beviljas som avgiftsfri specialomsorg. Då ska en plan för stödåtgärder, som gjorts av småbarnspedagogiken, bifogas till ansökan.

Morgon- och eftermiddagsvård samt vård under skolloven

För barn med utvecklingsstörning eller grav autism ordnas under den tid föräldrarna arbetar eller studerar morgon- och eftermiddagsvård samt vård under skolloven. Vårdplatserna ligger vid skolor i Esbo som reserverats för verksamheten. Beslutet om vård fattas av funktionshinderservicen. Efter att du fått ett beslut kan du anmäla barnet till morgon- eller eftermiddagsvård via stadens bildningssektor. Anmälan ska göras på nytt för varje läsår. Till vård under skolloven anmäls barnet separat för varje lovperiod.

Ohjeita koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoon (på finska)

Undervisning i kommunikation

Det är möjligt för ett barn att få undervisning i kommunikation om barnet behöver kommunikation som stöder eller ersätter tal i det dagliga livet. I undervisningen deltar även de närstående som lär sig gemensamma sätt att kommunicera.

Färdtjänst för barn med funktionsnedsättning

Du kan ansöka om färdtjänst för ett barn som på basis av sin ålder kunde åka kollektivt men som inte kan göra det på grund av en funktionsnedsättning eller de hjälpmedel hen behöver. Färdtjänst kan beviljas också yngre barn om de har oskäligt svårt att åka kollektivt trots att de är i sällskap av en vuxen. Skolan ordnar skolskjuts och småbarnspedagogiken ordnar skjuts inom sin verksamhet.

Stöd för barnets deltagande utanför hemmet

Ibland behöver barn på grund av funktionsnedsättning hjälp av någon för att till exempel kunna delta i hobbyer eller i annan verksamhet utanför det egna hemmet, liksom andra barn i samma ålder. Beroende på barnets ålder, funktionsförmåga och stödbehov kan vi stöda barnet med olika slags tjänster. En socialarbetare hjälper till med att hitta rätt tjänst.

När ett barn behöver vård och övervakning kan det handla om en barnskötare, som beviljas som hemtjänst, eller vårdhjälp som beviljas som specialomsorg. Vårdaren är utbildad för sin uppgift.

Barnets sociala relationer kan stödas med hjälp av en stödperson. En stödperson kan beviljas som stöd för att barnet ska utvecklas och bli självständigare. Stödpersonen fungerar som vän/sällskap hemma eller utanför hemmet, till exempel då barnet vill sköta ärenden eller gå på bio eller teater.

I vissa situationer kan barnet beviljas personlig assistans för dagliga sysslor och för att resa utanför hemmet (till exempel till hobbyer eller för att träffa vänner). Det är möjligt att få hjälp för sådana saker som ett barn i samma ålder utan funktionsnedsättning skulle göra självständigt. Barnet ska klara av att berätta för assistenten med vad hen behöver hjälp. Personlig assistans kan inte huvudsakligen bestå av vård, omsorg och övervakning. En assistent behöver inte ha utbildning för uppgiften.

Unga personer med funktionsnedsättning

Under ungdomsåren blir det bland annat aktuellt med studier efter grundskolan, ökad självständighet och flyttning till ett eget hem. Tillsammans med en anställd vid funktionshinderservicen kan du kartlägga olika alternativ och tjänster som hjälper dig i att förverkliga dina planer. De tjänster du behöver antecknas i din serviceplan. Du får handledning inför studier efter grundskolan i din skola, precis som de andra i din ålder.

Ibland kan det i det här skedet bli aktuellt att övergå från stöd för närståendevård till personlig assistans. Då en ung person blir myndig blir det också aktuellt att ansöka om intressebevakning (mer information finns på magistraternas webbplats).

Morgon- och eftermiddagsvård samt vård under skolloven

Vi ordnar morgon- och eftermiddagsvård samt vård under skolloven för personer med utvecklingsstörning eller grav autism. Tjänsten är avsedd för personer som inte kan vistas ensam hemma före eller efter en studiedag och under läroanstaltens lovtider. Vården ska ansökas hos funktionshinderservicen och efter att du fått ett beslut kan du anmäla dig till vården i din läroanstalt.

Resor till studieplatsen

Du kan ansöka om taxiresor till din studieplats efter grundskolan om du inte självständigt kan ta dig till skolan med hjälp av kollektivtrafik. Ansökan riktas till funktionshinderservicen. Som bilaga till ansökan behöver du ett läkarutlåtande samt ett närvarointyg från skolan. Det lönar sig att ansöka om resor till studieplatsen hos funktionshinderservicen omedelbart efter att du fått veta att du fått en studieplats.

Boendeträning

Att flytta in i ett första alldeles eget hem är en stor förändring för vem som helst. Därför erbjuder vi boendeträning för personer med funktionsnedsättning i sådana här situationer. Det innebär att vi går igenom vardagliga situationer och goda handlingsmönster och övar tillsammans med en anställd vid funktionshinderservicen. Under boendeträningen kartlägger vi den hjälp och det stöd du behöver, så att du får de stödtjänster du behöver i ditt hem. Boendeträning är en avgiftsbelagd tjänst och den ordnas i staden egna asumisyksiköissä (på finska).

Funktionshinderservicens blanketter

Du kan ansöka om en bedömning av servicebehovet, alla våra tjänster och annat stöd med vår ansökningsblankett eller med en fritt formuleras ansökan. För en del tjänster finns specifika blanketter som närmare beaktar de specialdrag som en del tjänster kan ha. Råd för din situation och för hur du kan ansöka om tjänster får du på vårt rådgivningsnummer tfn 09 816 45285, mån–fre kl. 9–11 och 12–14 eller genom att skicka e-post till (vammaispalvelut@espoo.fi). 

Bedöm din rätt till tjänster - på Omaolos webbplats 

Kontakt med funktionshinderservicen på en annan persons vägnar

Obs! Spara först filen genom att klicka på den med högra musknappen; välj 'Spara länk som'. Efter det kan du fylla i och skriva ut ansökan. Skicka ansökan till adressen vammaispalvelut@espoo.fi.


Funktionshinderservicens ansökningsblankett:
Ansökan till funktionshinderservicen (pdf, 135 Kt)

Blanketter för reseersättningar: (på finska)
Asumisharjoittelun matkakorvauslomake (pdf, 88 Kt)
Lyhytaikaisen hoidon matkakorvauslomake (pdf, 84 Kt)

Ateriakorvauslomake: (på finska)
Ateriakorvauslomake ei-hetalaisille asiakkaille (pdf, 156 Kt)

Färdtjänst: 
Bedöm din rätt till tjänster på Omaolos webbplats
Kuljetuspalvelun verkkoasiointi (på finska)
Ansökan om färdtjänst/årsjustering (pdf, 465 Kt)


Pappersblanketter:
Ansökan om färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (pdf, 287 Kt)

Ansökan om att bli serviceproducent: : 
Ansökan om att bli serviceproducent; Parasta palvelua
Palvelusetelin käytön raportointi (pdf, 516 Kt) (på finska)
Ilmoitus poistumisesta henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmästä (pdf, 528 Kt) (på finska)

Dag- eller arbetsverksamhet: 
Ansökan till dag- eller arbetsverksamhet (pdf, 128 Kt)

Semesterverksamhet för studerande under lovtider: 
Ansökan till semesterverksamhet för studeerande (pdf, 530 Kt)

Stöd för närståendevård: 
Bedöm din rätt till tjänsten på Omaolos webbplats
Stöd för närståendevård/justering (pdf, 542 Kt)
Stöd för närståendevård av yngre barn än 18 år/justering (pdf, 550 Kt)
Blankett för vikarierande närståendevårdare (pdf, 21 Kt)
Ansökan om stöd för närståendevård på webben

Undervisning i kommunikation:
Ansökan om undervisning i kommunikation (pdf, 155 Kt)
Rekommendation om undervisning i kommunikation (pdf, 174 Kt)
Respons om undervisning i kommunikation (pdf, 249 Kt)
Slutrapport om undervisning i kommunikation (pdf, 131 Kt)

Stödpersonsrapport:
Stödpersonsrapport (pdf, 124 Kt)

Personlig assistans:
Bedöm din rätt till tjänsten på Omaolos webbplats
Ansökan om ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för personlig assistent (pdf, 40 Kt)
Avuntarpeen arvioinnin viikkokalenteri (docx, 614 Kt) (på finska)

Personlig assistans, arbetsgivarmodellen: 

Arbetsuppgifter enligt lönegrupp B (pdf, 142 Kt)

Ansökan om ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för personlig assistent (kan fyllas i på dator) (doc, 84 Kt)
Ansökan om ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för personlig assistent (utskriftsversion) (pdf, 40 Kt)

Frånvaroanmälan (kan fyllas i på dator) (pdf, 216 Kt)
Frånvaroanmälan (utskriftsversion) (pdf, 89 Kt)
Poissaoloilmoituslomakkeen täyttöohjeet (pdf, 16 Kt) 

Työsopimus; henkilökohtainen avustaja (pdf, 93 Kt) (på finska)
Työsopimuksen täyttöohjeet (pdf, 90 Kt) (på finska)

Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 1.-15. (ifylles) (pdf, 167 Kt)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 1.-15. (skriv ut) (pdf, 114 Kt)

Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 16.-31. (ifylles) (pdf, 168 Kt)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 16.-31. (skriv ut) (pdf, 114 Kt)

Timlista för uppföljning av arbetstiden, hela månad (pdf, 497 Kt)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, hela månad (skriv ut) (pdf, 72 Kt)

Tuntilistan täyttöohjeet (pdf, 68 Kt) (på finska)

Handbok om personlig assistans för arbetsgivare (pdf, 212 Kt)

Begäran om kontroll av registeruppgifter
Begäran om utredning av loggregister (doc, 54 Kt)

Sektionen för individärenden
Oikaisuvaatimus yksilöasioiden jaostolle (på finska)

Du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att fylla i, skriva ut och spara de flesta av funktionshinderservicens blanketter. Om du inte har programmet sedan tidigare, måste du installera det:

Gör så här:

  • Ladda ner programmet Adobe Reader på adressen https://get.adobe.com/se/reader/ och installera det
  • Ladda ner en pdf-blankett till din dator
  • Öppna blanketten i Adobe Reader
  • Fyll i informationen
  • Spara vid behov den ifyllda blanketten på din dator
  • Skriv ut eller skicka blanketten

Om du inte lyckas fylla i blanketterna lönar det sig att uppdatera programmet till en nyare version. Kontrollera också gärna att du använder den nyaste versionen av webbläsaren.

Det är säkrast att skicka blanketter som innehåller personuppgifter per post. Om du skickar blanketter som innehåller personuppgifter per e-post, försäkra dig om att din e-post är tillräckligt skyddad.

Mer om ämnet

Tjänsteproducenter som Esbo godkänt