Ansökan om och användning av färdtjänst

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ska sökas hos funktionshinderservicen. Till ansökan ska du bifoga ett läkarutlåtande med en detaljerad beskrivning av din rörelse- och funktionsförmåga.

Observera att färdtjänst enligt socialvårdslagen ska sökas hos Seniorrådgivning Nestor.

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo och i de andra västnyländska kommunerna förnyas. Läs mer på sidan Gemensamma tjänster i Västra Nyland > Färdcentralen

Blanketter

Instruktioner

I frågor som gäller fakturor, kvitton som du får ersättning mot och faktureringen av din egenandel, kontakta Esbo logistik, tfn 09 816 24000, vardagar kl. 9–15.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade söks hos Traficom, gå till sidan: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt befrielse från skatt

Att använda färdtjänst på annan ort

Du har rätt att använda färdtjänst enligt handikappservicelagen på en annan ort i Finland. Du måste själv betala din resa. För resorna ersätts skäliga kostnader (högst 41 euro per resa).

Dessutom ersätts de tillägg som klienten eventuellt behöver högst enligt följande:

 • servicetillägg 4,50 euro
 • assistanstillägg 15,70 euro
 • trappassistans 31,40 euro.

För mer information, kontakta Esbo logistik: tfn 09 816 24000, vardagar kl. 9–15, henkilokuljetukset@espoo.fi.

Rätt till en viss, namngiven chaufför

Enligt instruktionen kan klienten på särskilda grunder beviljas rätt att resa med samma chaufför (rätt till en viss, namngiven chaufför), om byte av chaufför skulle göra det svårt för klienten att använda färdtjänst på grund av klientens funktionsnedsättning eller sjukdom.

Vem har rätt till en viss, namngiven chaufför?

De begränsningar som beror på Färdcentralens verksamhetspraxis och allmänna stadgar är inte en grund för att bevilja rätt till en viss, namngiven chaufför.

Klienten kan ha rätt till en viss, namngiven chaufför om hen har

 • svåra beteendeproblem
 • svåra rädslor
 • svåra kommunikationsproblem på grund av skada eller sjukdom som gör att hen har svårt att uttrycka sina önskemål verbalt och hen reser ensam
 • en annan särskild orsak.

Klienten har rätt till en viss, namngiven chaufför också om  

 • klienten och hens hjälpmedel väger sammanlagt minst 550 kg, vilket innebär att bärkraften på invalidtaxins vanliga lyftanordning inte räcker till
 • klienten använder en särskilt bred eller lång promenadscooter (längd över 160 cm eller bredd över 80 cm), varvid promenadscootern inte ryms i en vanlig invalidtaxi.

Hur bedöms rätten till en viss, namngiven chaufför?

Ansökan om rätten till en viss, namngiven chaufför görs med en fritt formulerad ansökan hos hemkommunens funktionshinderservice. En anställd inom funktionshinderservicen bedömer om klienten har rätt till en viss, namngiven chaufför.

Klienten får ett skriftligt beslut i ärendet. Om rätten till en viss, namngiven chaufför konstateras, antecknar den anställda uppgiften i Färdcentralens klientprofil. Färdcentralen utser en viss chaufför eller vissa chaufförer till vilka klientens beställning alltid styrs.