Ombyggnad av bostäder

Kommunen ersätter kostnaderna för ombyggnad av en permanent bostad för gravt handikappade personer, om ingen annan instans ersätter dem. Med gravt handikappade personer avses här personer som har svårt att röra sig och klara sig i sin bostad på grund av handikapp eller sjukdom.

Man kan bygga om en bostad t.ex. genom att

  • göra dörröppningarna bredare
  • bygga ramper och stödräck
  • avlägsna trösklarna
  • avlägsna badkaret och installera en dusch
  • bygga om toaletten och vattenledningarna
  • sänka köksinredningen
  • förbättra belysningen.

Dessutom ska kostnaderna för de planerade åtgärderna räknas ut.

Socialarbetaren, ergoterapeuten och hemserviceledaren bedömer tillsammans med klienten och en byggexpert nödvändigheten av en ombyggnad och hur den ska genomföras. Skäliga kostnader för ombyggnad ersätts.
Bekanta dig med anvisningen nere på sidan.

Understöd för bostäder för äldre och handikappade

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd för ombyggnad. Lämna ansökan till ARA. ARA beslutar om beviljande av understöd och betalar ut understöden. Beviljande av understöd för ombyggnad förutsätter att bostaden bebos året runt och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år gammal eller handikappad.

Understöd för hiss och tillgänglighetsåtgärder

Det är möjligt att få understöd för byggande av hiss från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och Esbo stad. ARA beviljar understöd för byggande av hiss i flervåningshus som saknar hiss. Den som ansöker om och beviljas understöd ska vara ägare av bostaden, till exempel ett bostadsaktiebolag.