Dagverksamhet

Dagverksamhet erbjuds för utvecklingsstörda och gravt handikappade. En gravt handikappad har subjektiv rätt till dagverksamhet.

Dagverksamheten planeras individuellt utgående från klientens funktionsförmåga. Tjänsten stödjer rehabiliteringen, främjar och upprätthåller klientens kontroll över livet och ger möjligheter till sociala kontakter. Som utgångspunkt för dagverksamheten fungerar den handikappades individuella kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Verksamheten anpassas efter klientens färdigheter och stödbehov. Dagverksamheten är smågruppsverksamhet som stöder vuxenheten och förmågan till kommunikation och lärande. 

För utvecklingsstörda som deltar i utbildning efter grundskolan ordnas semestertid vård under läroanstalternas semestertider. Semesterverksamhet ordnas enligt en individuell plan.

Stöd i vardagen

Handikappservicens information och handledning

Ansökan till utvecklingsstörd dagverksamhet måste göra skriftligt innan 28.2.2018. Adress: Handikapssservice, PB 2513, 02070 ESBO STAD.