Kommunikationsundervisning

Med kommunikationsundervisning avses undervisning i teckenspråk, kommunikationssätt som stöder och ersätter tal eller handledning i användningen av kommunikationshjälpmedel.

Kommunikationsundervisning ges till

  • personer som är döva, har hörselskada eller syn- och hörselskada
  • personer som har talskada
  • närstående till dessa personer.

Syftet med kommunikationsundervisning är att ge den handikappade och hans eller hennes närstående ett gemensamt språk och sätt att kommunicera.

Kommunikationsundervisning ges då en person behöver ett kommunikationssätt som ersätter eller stöder tal i vardagliga situationer.

Kommunikationsundervisningen ersätter inte den talterapi eller handledning som ges av en talterapeut, och inte heller bedömningen av kommunikationshjälpmedel som ingår i medicinsk rehabilitering.

Kommunikationsundervisning ges som anpassningsträning i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp. Kommunikationsundervisning kan ges för familjer, i grupper och på distans. Du kan också ansöka om betalningsförbindelse för att delta i en kurs där du lär dig en viss kommunikationsmetod.

Skicka din ansökan om kommunikationsundervisning till handikappservicen. Till ansökan ska fogas en rekommendation och en epikris, eller ett annat utlåtande om den sökandes funktionsförmåga.