Stöd för närståendevård

Närståendevård betyder att en vårdbehövande äldre, handikappad eller sjuk person får vård och omsorg hemma av en anhörig eller någon annan närstående. Närståendevård ersätter behovet av annan social- och hälsovård.

Stöd för närståendevård består av

  • tjänster till vårdtagaren
  • vårdarvodet som ges åt närståendevårdaren
  • ledighet
  • tjänster som stödjer närståendevården.

Stöd för närståendevård beviljas efter prövning och inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet.

Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är.

Stöd för närståendevård av ett barn eller en ung person

Vid bedömningen av stödet för närståendevård beaktas hur belastande och bindande vården och omsorgen är fysiskt och psykiskt. Barnets behov av vård och omsorg jämförs med jämnåriga, friska barns behov av vård, omsorg, vägledning och övervakning.

Belastningen och bindningen avser de konkreta åtgärder och det extra arbete och besvär som vården och omsorgen av ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning föranleder. Barnets behov binder då dem som har vård och omsorg om barnet och begränsar deras liv mycket mera än vid omsorgen om ett jämnårigt, friskt barn.

Vid vården av barn eller unga måste närståendevårdaren vara särskilt förtrogen med vård och rehabilitering av vårdtagaren eller med särdrag i vårdtagarens beteende.

Ansökan om stöd för närståendevård görs på den bifogade blanketten. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg över den vårdbehövandes hälsotillstånd och vid behov också över närståendevårdarens hälsotillstånd. Innan stödet för närståendevård beviljas gör vi ett besök hos dig för att uppskatta vårdbehovet. 

Vi strävar efter att behandla ansökningarna inom tre månader efter att de inkommit. Behandlingstiden påverkar inte den tidpunkt från vilken stödet för närståendevård beviljas, utan stödet beviljas från början av månaden efter den månad då ansökan inkommit. I samband med det första arvodet för närståendevård betalas också eventuella retroaktiva stöd.

Du kan ansöka om stöd för närståendevård och få mer information om servicen på följande sätt

  • klienter under 50 år: telefonrådgivning vardagar kl. 9–11, tfn 09 816 45285
  • klienter som fyllt 50 år: Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor, tfn 09 816 33 333 vardagar kl. 9–15