Lagstadgad ledighet för närståendevårdare

Lagstadgad ledighet för närståendevårdare

Närståendevårdarna har rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. Om en närståendevårdare oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag, har han eller hon rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning.

För närståendevårdare ordnas ledighet för att de ska orka med sina uppgifter så att vårdens kvalitet tryggas.

Om ledighet från närståendevård fattas dessutom ett separat beslut. Tillsammans med handikappservicen kommer du överens om hur vården ska ordnas under din lagstadgade ledighet. Om du tar ut dina lagstadgade lediga dagar, minskar inte ditt vårdarvode. För avlösarservice tas en klientavgift ut av den som vårdas.

Vården under den lagstadgade ledigheten kan ordnas på följande sätt

Servicesedel

En servicesedel är värd 100 euro per beviljat dygn. Med sedeln kan du köpa hemvårdshjälp från de tjänsteproducenter som Esbo stad har avtal med för i snitt 1–3 timmar per servicesedel. Du kommer själv överens med tjänsteproducenten om vårdtiderna. Med servicesedeln får du samtidigt en lista med tjänsteproducenternas kontaktuppgifter och priser. Ingen avgift tas för en närståendevårdares lagstadgade ledighet som ordnas med servicesedel.

Avlösarservice

En person som du anser lämplig kan fungera som avlösare. Denna person kommer hem till dig för att sköta din anhöriga. Handikappservicen betalar arvodet till avlösaren. Med avlösaren ingås ett avtal av samma slag som med den egentliga närståendevårdaren.

Familjevård

Handikappservicen ordnar en privat familjevårdare som sköter din anhöriga. Handikappservicen kontrollerar rummen i familjevårdarens hem och ingår ett avtal med vårdaren. Handikappservicen betalar arvodet till familjevårdaren.

Vård på en boendeenhet

Handikappservicen ordnar vården i en boendeenhet. Vård av barn och unga sker i boendeenheter där det också finns andra barn och unga.

Du kan också kombinera olika sätt att ordna vården (till exempel ett dygn i en enhet och två dygn med servicesedel).

Utgångspunkten är att du som närståendevårdare själv ansvarar för att din anhöriga transporteras till vårdplatserna.

Socialhandledare Päivi Johansson-Simpanen, tfn 09 816 840 76