Klienters och patienters rätt till information

Klienters och patienters uppgifter registreras i Esbo stads social- och hälsovårds olika register i den mån som det är nödvändigt för att sköta vart och ett ärende.  Esbo stads social- och hälsovårdssektor har över 20 olika register och deras dataskyddsbeskrivningar finns samlade under Registerbeskrivningar.

I egenskap av klient eller patient har du rätt att kontrollera dina uppgifter i registren. Detta kan du göra genom att skicka en egenhändigt undertecknad begäran om kontroll av registeruppgifter. Om du upptäcker fel eller oklarheter i dina uppgifter har du rätt att kräva att de rättas. På den här sidan finns de blanketter som du kan använda för att be om att kontrollera eller rätta dina registeruppgifter. På blanketterna finns också adresserna de ska skickas till.

I egenskap av klient vid hälsovården kan du också kontrollera dina uppgifter på tjänsten Mina Kanta-sidor på adressen www.kanta.fi till de delar som uppgifterna förts in på sidorna.