Klienters och patienters rätt till information

Klienters och patienters uppgifter registreras i olika personregister inom Esbos social- och hälsovårdstjänster i den mån som det är nödvändigt för att sköta ärendena.

Dataskyddsbeskrivningarna finns på sidan Personregisterbeskrivningar.

I egenskap av klient eller patient har du rätt att kontrollera dina uppgifter i registren. Detta kan du göra genom att skicka en egenhändigt undertecknad begäran om kontroll av registeruppgifter. Om du upptäcker fel eller oklarheter i dina uppgifter har du rätt att kräva att de rättas. På denna sida finns blanketterna som du kan använda för att be om att kontrollera eller rätta dina registeruppgifter. På blanketterna finns adresserna de ska skickas till.

De patientdokument som Esbo stad producerar överfördes till det riksomfattande patientdataarkivet. Enheterna inom hälso- och sjukvården lagrar där patientuppgifter från sina datasystem. Mina Kanta-sidor är en tjänst där du ser dina patientuppgifter som lagrats efter 13.5.2014. Alla uppgifter visas inte i tjänsten.

Ytterligare upplysningar om tjänsten Mina Kanta-sidor