Missnöje med vård eller service

Ge i första hand respons genom att diskutera ärendet på den vårdplats eller serviceplats som responsen gäller. Du kan också lämna respons genom vårt system för feedback. Använd inte systemet om ditt meddelande innehåller detaljer som gäller din vård eller ditt klientskap.  

Om du är missnöjd med den service den vård eller det bemötande du fått, kan du lämna in en anmärkning till verksamhetsenhetens ansvarsperson eller lämna in ett klagomål till den övervakande myndigheten. Inom socialvården kan du dessutom begära omprövning av det beslut du fått. För patientskador kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen.

Anmärkning

Om du är missnöjd med den vård, den service eller det bemötande du fått lönar det sig att först försöka reda ut saken med personalen på vårdplatsen eller serviceplatsen. Där kan personalen försöka reda ut eventuella brister eller fel som uppstått. Ofta går det att reda ut saker med hjälp av diskussion utan dess vidare åtgärder.

Du kan också lämna en skriftlig anmärkning till personen som har ansvar för tjänsten. Du kan använda blanketterna på den här sidan, men du kan också lämna in en fritt formulerad anmärkning. I anmärkningen ska du berätta detaljerat om den tjänst du är missnöjd med inom hälso- eller socialvården. Patienters anhöriga eller andra närstående kan också göra en anmärkning på patientens eller klientens vägnar.

Att lämna en anmärkning är din lagstadgade rätt som klient och patient. Chefen som har ansvar för tjänsten ska svara på anmärkningen inom en månad. Du kan inte begära omprövning av det svar du får. Genom att lämna en anmärkning förlorar du inte din rätt att också lämna in ett klagomål om ditt ärende till myndigheterna som övervakar hälso- eller socialvården.

Genom den respons som kommer in via anmärkningar kan anordnaren av hälso- och socialtjänster utveckla sin verksamhet.

Skicka den skriftliga anmärkningen per post till adressen:
Esbo stads registratur
PB 1
02070 ESBO STAD
eller per e-post: kirjaamo@espoo.fi (Skriv ”Anmärkning” som meddelandets rubrik)
OBS! Du skickar oskyddad e-post på eget ansvar.

Klagomål

Om du är missnöjd med svaret på din anmärkning kan du lämna in ett klagomål om den olägenhet du upplevt till regionförvaltningsverket.

Klagomål om hälsovården kan vara fritt formulerade eller på blankett. Klagomålet riktas till det regionförvaltningsverk i vars område du eller din anhöriga fått vård. Rikta klagomålet till Valvira om du misstänker att felbehandling orsakat en patients död eller en bestående svår skada. 

Om du anser att en myndighet, en person som är anställd vid myndigheten eller en person som sköter en annan uppgift inom offentlig förvaltning har handlat lagstridigt eller undanlåtit att sköta sin skyldighet, kan du lämna in ett klagomål till den myndighet som övervakar socialvården. I klagomålet ska du föra fram din uppfattning av på vilka grunder det som skett inom socialvården är felaktigt. Kom ihåg att ge tillräckligt detaljerade uppgifter om det förfarande du är missnöjd med och tidpunkten då det skett.

Vid behov kan myndigheterna överföra klagomålet till vederbörlig instans och meddela klaganden att ärendet överförts. Klagomålen undersöks i regel inte om det gått över två år sedan händelserna.

Patientskador

Om du har råkat ut för en personskada vid hälsovård kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen sköter uppgifter gällande personskador som uppkommit i samband med hälsovård enligt patientskadelagen.

I ärenden som anknyter till den specialiserade sjukvården (HNS, HUCS, Jorvs sjukhus) får du rådgivning av HNS patientombudsman.

Ändringssökande i socialvårdens beslut

Grundläggande utkomststöd söker du hos Folkpensionsanstalten FPA. Söker du ändring i FPA:s beslut ska du rikta dig till FPA.

De som ansöker om socialvård samt kompletterande och förebyggande utkomststöd har rätt att få ett skriftligt, motiverat svar. Som bilaga till beslutet finns anvisningar för ändringssökande, där det bland annat framgår inom vilken tid och vart besväret ska skickas.

Om socialnämndens eller motsvarande organs beslut kan du anföra besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar.

I vissa fall kan du dessutom överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, om du får besvärsrätt.