Planer för egenkontroll

Vi har skapat skriftliga planer som vi använder för att identifiera, förebygga och rätta till olägenheter i våra tjänster. Vårt mål är att förebygga att de risker vi identifierat förverkligas och reagera på saker som behöver utvecklas på ett systematiskt och raskt sätt.

Enheterna uppdaterar sina planer årligen före 30 juni och alltid då verksamhetsförutsättningarna ändras på ett väsentligt sätt. Planerna är också utställda på papper i enheterna.