Social- och patientombudsmannen

Socialombudsmannen

Om du är missnöjd med hur du blivit behandlad eller med den service du fått vid socialvården eller om du behöver råd om dina rättigheter i socialvården kan du kontakta socialombudsmannen.

Socialombudsmannen ger dig och dina närstående rådgivning i frågor som gäller hur socialvårdslagen tillämpas i praktiken, informerar om klienters rättigheter och verkar också i övrigt för att främja och verkställa klienters rättigheter.

Socialombudsmannen hjälper dig vid behov att göra en anmärkning och/eller begäran om omprövning.

Socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Socialombudsmannen främjar inte juridiskt klienternas förmåner utan är en opartisk aktör som arbetar för klientens bästa.

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen ger dig och dina närstående rådgivning i frågor som gäller hur lagen om patientens ställning och rättigheter tillämpas i praktiken, informerar om klienters rättigheter och verkar också i övrigt för att främja och verkställa klienters rättigheter.

Patientombudsmannen berättar hur du ska handla då du eller en närstående är missnöjd med den vård ni fått eller hur ni blivit behandlade. Vid behov hjälper patientombudsmannen med att göra en anmärkning eller anmälan om patientskada.

Patientombudsmannen är en opartisk aktör som arbetar för patientens rättigheter, men fattar inte beslut och tar inte ställning till hur den vårdgivande enheten eller dess personal handlat. Patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria för patienter.


I Esbo har social- och patientombudsmännens uppgifter slagits samman. Social- och patientombudsmannen heter Eva Peltola.