Social rapportering

Med hjälp av social rapportering samlar man in, analyserar och förmedlar information om kommuninvånarnas sociala välbefinnande och sociala problem. Som källa för uppgifterna fungerar anställda som jobbar med klientarbete inom socialvården och som känner de utmaningar och behov som klienterna ställs inför. Information som kommer från klienter utnyttjas också.

Esbo samlar in kvalitativa uppgifter om till exempel hur tjänster fungerar, om nya sociala och samhälleliga fenomen som är på uppsving, om Esbobornas levnadsförhållanden och omständigheter som försvårar klienternas liv och orsakar ett behov av stöd och tjänster. Dessutom gäller det att undersöka hur politiska beslut påverkar medborgarnas liv.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid de grupper som riskerar att bli utslagna eller som har problem som håller på att bli värre eller bli långvariga. Informationsinsamlingen för social rapportering gäller också bostadsområden och gemenskaper.

Varför behövs social rapportering?

Informationen som produceras med hjälp av den sociala rapporteringen förmedlas till beslutsfattare, kommuninvånare och politiker. Målet med rapporteringen är att främja dialogen mellan Esboborna och myndigheterna, så att stadens servicesystem bättre kan svara på klienternas behov.

Den insamlade informationen kan utnyttjas för att förebygga sociala problem och för att utveckla tjänster samt boende- och verksamhetsmiljöer. Med hjälp av informationen utvecklas, planeras och leds socialarbetet och socialtjänsterna.

Produktionen av social rapportering i kommuner bygger på 7 § i socialvårdslagen (strukturellt socialt arbete) som förpliktar kommunerna att samla information om sociala missförhållanden och problem samt om invånarnas situationer.