Väntetider till socialtjänster för de äldre

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (§ 26: Offentliggörande av väntetider, se Finlex) förpliktigar kommunerna att en gång i halvåret publicera uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om.

Vi publicerar ett genomsnitt av väntetiderna under de två senaste åren.Väntetiderna publiceras på denna sida tre gånger per år. Dessutom visas meddelandet om väntetiderna i stadens servicecentraler och skickas till Esbo stads äldreråd för kännedom

Genomsnittliga väntetider till socialtjänsterna

1.1.–
30.4.
2018  
1.5.–
31.8.
2018  
1.9.–
31.12.
2018  
1.1.–
30.4.
2019 
1.5.–
31.8.
2019 
1.9.–
31.12.
2019 
 
Öppna tjänster för äldre

Bedömningen av servicebehovet för personer över 75 år 


Lagstadgad plikt: senast den sjunde vardagen
Den genomsnittliga väntetiden från brukarens begäran om bedömning tills staden genomför bedömningen (vardagar)  6 6 4 2 n/a 5
Antal personer som under uppföljningsperioden väntat över 7 vardagar från sin begäran om bedömning tills staden genomför bedömningen 5 21 11 2 n/a 7
Stöd för närståendevård för personer över 50 år 
Lagstadgad plikt: under 90 dygn
Genomsnittlig väntetid (dygn) till beslutet från att ansökan inkommit 35 25 22 19 21 22
Antal personer som väntat över 90 dygn på beslut efter att ansökan inkommit 0 0 0 0 0 0
Regelbunden hemvård 
Lagstadgad plikt: under 90 dygn
Genomsnittlig väntetid från beslutet tills tjänsten inleds (dygn) 0 0 0 0 0 0
Antal personer som väntat över 90 dygn från beslutet tills tjänsten inleds 0 0 0 0 0 0
Sjukhusvård

Geriatrik poliklinik
Lagstadgad plikt: under 90 dygn
Genomsnittlig väntetid från att remissen kommit till patientens första besök på minnespolikliniken (dygn) 48 61 83 75 60 81
Antal personer som under uppföljningsperioden väntat över 90 dygn från att remissen kommit till första besöket på minnespolikliniken 4 6 48 38 13 11
Vårdtjänster

Vårdboende  

Lagstadgad plikt: under 90 dygn
Genomsnittlig väntetid från beslutet tills vårdboendet inleds (dygn) 28 26 26 25 25 25
Antal personer som vid slutet av uppföljningsperioden väntat över 90 dygn på vårdboende* 0 0 0 0 0 0

* Esbobor för vilka man inte kunnat erbjuda eller ordna någon temporär ändamålsenlig vårdplats