Berusningsmedel och annat beroende

Vad blir du berusad av?


Med berusningsmedel avses substanser som ger stimulans, avslappning, starka lustkänslor eller andra känningar, men som samtidigt förändrat medvetenheten om sen omgivande.

Vill du bli fri från rusmedel? Avvänjning kan hjälpa. Bekanta dig med avvänjningstjänsterna via nedanstående länk.

Missbruksvård

Tjänster för drogmissbrukare

Päihteet

De vanligaste berusningsmedlen

Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Finland. Försäljningen och utskänkningen av alkohol regleras genom lagstiftning.

Alkohol


Narkotika är olagliga berusningsmedel. Att olovligt använda, inneha och sälja narkotika är straffbart i Finland.

Droger


Användning av berusningsmedel och skadeverkningar

Att missbruka berusningsmedel förorsakar psykiskt och fysiskt beroende, dvs. ett tvångsmässigt behov av att få mer av berusningsmedlet. Att sluta är svårt och medför abstinenssymptom.

Ett långvarigt bruk av berusningsmedel försvagar brukarens hälsotillstånd och medför sociala problem som omfattar brukarens näromgivning.

Blandmissbruk

Drogberoende och missbruksberoende


De vanligaste typerna av beroende

Beroende kan utvecklas dels av själva användningen, dels av de lustkänslor som ett visst handlande eller agerande framkallar. Särskilt beroende kan man tala om när det som framkallar beroendet försämrar umgänget med närstående, arbetskamrater eller vänner eller medför en försämring i ekonomin eller skötseln av dagliga ärenden.

Spelbegär

Internetberoende

Ätstörningar