Information för patienter och närstående

Patienterna kommer till Esbo sjukhus med remiss eller via jouren.

Vi rehabiliterar patienterna så att de kan återvända hem. Patienten sporras och handleds till självständighet i alla situationer.  Sjukhusets personal hjälper med sådant där patienten behöver hjälp.  Ju aktivare patienten är på sjukhuset, desto bättre är patientens funktionsförmåga och desto bättre kan patienten återvända hem.

All rehabilitering styrs av patientens behov och de tillsammans överenskomna målen. På sjukhuset strävar både patienten och personalen mot detta mål.

De närståendes stöd vid patientens rehabilitering är värdefullt. Sjukhusets personal ger gärna de närstående anvisningar om hur de kan stöda rehabiliteringen. 

Läs mera

Nya patienter
Rehabilitering
Patientrummen
Måltider
Telefon och internet
Avgifter
Rättigheter
Säkerhet
Sjukhuspräst
Hemflyttning
Efter en anhörigs död