Patientens rättigheter

Det finns en lag om patientens ställning och rättigheter.

Du har rätt till god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande. Du har rätt till information och självbestämmande.
 

Dina patientuppgifter

Din journal och andra patientuppgifter (från och med våren 2015) kommer du åt att läsa via www.kanta.fi/sv. Du kan logga in på sidorna där din journal finns med dina nätbankskoder, ditt certifikatkort eller ditt mobilcertifikat. Anvisningarna finns också på www.kanta.fi/sv.


Du kan be om kopior av uppgifterna på en blankett, Begäran om kontroll av registeruppgifter i personregistret. Du får uppgifterna gratis högst en gång per år.

Patientombudsman

Patientombudsmannen upplyser klienter inom social- och hälsovården om deras rättigheter.

Social- och patientombudsman

Besvärsrätt

Rättelse av fel
Om patienten anser att det finns en felaktig eller en enligt 29 § i personuppgiftslagen onödig uppgift, kan patienten begära att uppgiften rättas eller tas bort. Då kan du använda blanketten Yrkande på rättelse av registeruppgifter i personregistret eller skriva ett fritt formulerat brev där samma uppgifter som i blanketten framgår. Det väsentliga är att du så noggrant som möjligt anger de uppgifter som begäran gäller.

Skicka blanketten till:
Social- och hälsovårdssektorn
Begäran om rättelse av registeruppgifter PB 202
02070 Esbo stad

Anmärkning
Problem vid vården och bemötande av patienten kan ofta redas vid öppna samtal med den vårdande personen. Det kan till exempel vara frågan om missförstånd.

En patient som är missnöjd med vård eller bemötande kan lämna en skriftlig anmärkning till den ansvariga chefen för vården på sjukhuset enligt 10 § i lagen om patientens ställning och rättigheter.

Patientskadeanmälan
Patienter eller närstående som misstänker en personskada vid hälso- och sjukvården kan lämna en anmälan om patientskada till patientförsäkringscentralen som behandlar kravet på ersättning. Ersättning ska i regel sökas inom tre år från att den som har rätt till ersättning fick veta eller borde ha vetat om skadan.

Klagomål
Klagomål lämnas till de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården, det vill säga regionförvaltningsverket eller tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Klagomålet lämnas till Valvira då misstanken om en felbehandling resulterat i dödsfall eller allvarlig skada. Valvira behandlar också klagomål som kan leda till att en yrkesperson inom hälso- och sjukvården mister rätten att utöva sitt yrke. De övriga klagomålen behandlas av regionförvaltningsverket.

Sakskada
Sakskador ersätt inte som patientskador. En sakskada är till exempel när patientens tandprotes försvinner eller glasögonen går sönder medan vården pågår på grund av att någon i personalen gör sig skyldig till ett fel eller en försummelse. Vid en sakskada hjälper personalen patienten att göra en skriftlig ansökan om ersättning.