Hälsosamt boende

Bostäder och andra utrymmen inomhus skall beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, ljus, strålning och övriga motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i bostaden eller utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet. Övervakningen av de sanitära förhållandena i bostäder och andra vistelseutrymmen såson skolor och daghem ankommer på kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Om en invånare i sin bostad lider av buller, köld, lukt eller dyl. eller misstänker att bostaden har fukt- eller mögelskada, skall man först kontakta fastighetsägaren eller dennas företrädare (bostadsbolagets disponent, styrelsens ordförande, hyresvärden), som är skyldig att utreda orsaken till problemet och rätta till olägenheterna. Det är exempelvis skäl att reparera fuktskador omedelbart för att inte olägenheter för hälsan skall uppkomma.
Om inte ägaren till bostaden trots uppmaning vidtar nödvändiga utrednings- och reparationsåtgärder kan invånaren kontakta Esboregionens miljö- och hälsoskydd.

Hälsoinspektören granskar om bostaden medför i hälsoskyddslagen avsedd sanitär olägenhet (finns där t.ex. mögellukt, synligt mögel eller mögel som kan konstateras genom prov, är där för kallt, är det för bullrigt). Om sanitär olägenhet konstateras uppmanar hälsoinspektören fastighetsägaren att utreda skadans orsak och omfattning, eliminera orsaken samt att reparera konstruktionerna. Om uppmaningen inte följs kan hälsoskyddsenheten lämna en reparationsanmodan.