Hushållsvattenövervakning

Ett gott hushållsvatten är ofarligt för hälsan, har god smak, är klart och färglöst. Det får heller inte fräta vattendistributionsapparaturens material. För hushållsvattnets kvalitet har uppställts såväl kvalitetskrav med tanke på hälsan som kvalitetsrekommendationer.

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar tillsammans med vattenverket hushållsvattnets kvalitet i ledningsnätet i Esbo. HRM:s vattenförsörjning skaffar sitt vatten dels via Päijännetunneln från Päijänne, dels från Noux Långträsk. Det hushållsvatten som HRM:s vattenförsörjning distribuerar uppfyller EU:s direktiv för dricksvatten och de därpå baserade kvalitetskrav som ingår i social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000).

Små vattenverk, vattensammanslutningar och -andelslag ansvarar för vattenkvaliteten inom sitt område. Mängden vattenprov för övervakningen beräknas enligt hur mycket vatten som levererats till området eller antalet invånare i fastigheterna.

Det är skäl att låta kontrollera kvaliteten på brunnsvatten hos ett kommunalt eller privat vattenlaboratorium vart tredje år även om det inte har dålig smak eller lukt. Kontakta laboratoriet på förhand bl.a. för att få provtagningsanvisningar. Hälsoskyddets övervakning gäller också privata brunnar då det finns skäl att misstänka sanitära olägenheter.