Övervakning på grund av tobakslagen

Syftet med lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (tobakslagen) är att skydda befolkningen mot att passivt utsättas för tobaksrök och att minska tobaksrökningen bland ungdomar.

Lagens huvudpunkter är:

  • Tobaksrökning är i regel förbjuden i offentliga för allmänheten avsedda lokaliteter samt på arbetsplatser.
  • Tobaksprodukter och rökdon får inte säljas till personer som inte har fyllt 18 år. Försäljning av snus är förbjuden i Finland.
  • Tobakshandlarna är skyldiga till egentillsyn för att försäkra sig om att försäljningsförbudet efterlevs.

Den allmänna övervakningen av att tobakslagens bestämmelser iakttas ankommer på Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården), den regionala övervakningen på regionförvaltningsverken och den lokala övervakningen på kommunerna. Arbetarskyddsdistrikten övervakar de arbetsgivarskyldigheter som ingår i lagen.